Nagroda dla nauczycieli 2023 – ile brutto, ważne informacje i wzór wniosku

Nagrody dla nauczycieli również w jednostkach niepublicznych
Nagrody dla nauczycieli również w jednostkach niepublicznych [ fot.shutterstock/WiolaWiaderek ]

Do 14 października 2023 nauczycielom zostanie wypłacona specjalna nagroda w wysokości 1125 złotych brutto. Jak podaje MEiN do samorządów, na ten cel, przekazane zostanie 1345,95 złotych, czyli kwota z uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń po stronie pracodawcy. Zobacz, jak powinien wyglądać wniosek i sprawdź, komu przysługuje nagroda z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN. Gdzie i do kiedy złożyć wniosek i jakie są zasady wypłaty dotacji na nagrody dla nauczycieli, wyjaśnia mecenas Beata Patoleta.

Informacje SIO o nagrodzie specjalnej dla nauczycieli

Informacja MEiN z 14.09.2023 dotycząca nagrody dla nauczycieli

Wysokość środków na realizację tego zadania obliczona była na podstawie wysokości nagrody, tj. 1125 zł, z dodatkowym uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 19,64%, tj. 220,95 zł. W sumie do jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywane środki na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody w wysokości 1345,95 zł.

Nagroda dla nauczycieli – kontrowersje, pytania i odpowiedzi, rozliczanie

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Pobierz wzór wniosku o nagrody dla nauczycieli 2023 <<<

Oświadczenie nauczyciela w związku z nagrodą <<<

Nagroda 1125 złotych brutto z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN

Ustawą z 7 lipca 2023 r. (o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw) ustawodawca postanowił przyznać nauczycielom nagrodę specjalną w wysokości 1125 złotych brutto, co stanowi około 900 złotych netto. Jest to nagroda z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Procedura postępowania po wypadku w placówce oświatowej — krok po kroku

Nagroda dla nauczycieli w placówkach samorządowych i niesamorządowych

Nagroda przewidziana jest zarówno dla nauczycieli pracujących w placówkach samorządowych, jak i dla nauczycieli z jednostek niesamorządowych. Warunkiem przyznania jest zgłoszenie przez dyrektora i pozostawanie w stosunku pracy 20 września 2023 roku. Nagroda nie zostanie wypłacona osobom zatrudnionym na stanowisku pomocy nauczyciela.

Nagroda dla nauczycieli pozostających w stosunku pracy 20 września 2023

Zwróćcie Państwo uwagę, że warunkiem jest pozostawanie nauczyciela, czy innego pracownika w stosunku pracy w dniu 20 września 2023 roku! Ważne będzie zatem to, co będzie wpisane w SIO – dane będą pobierane 27 września 2023 roku. Nagroda nie będzie przysługiwała nauczycielom, którzy od 1 września 2023 roku do 20 września 2023 roku przebywa nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym.

Dotacje oświatowe – podział wydatków na kilka jednostek oświatowych

Nauczyciel pracujący w kilku placówkach a nagroda 2023

W kwestii nauczycieli pracujących w kilku jednostkach oświatowych nagrodę wypłaca placówka, w której w dniu 20 września 2023 roku dany nauczyciel zatrudniony będzie w najwyższym wymiarze pracy. W przypadku pozostawania w takim samym wymiarze pracy w kilku placówkach nagrodę będzie wypłacać jednostka oświatowa, w której nauczyciel został zatrudniony najwcześniej. Jeśli powyższe kryteria nie rozwiązują problemu, to nagrodę wypłaca szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. W przypadku, jeśli i to rozwiązanie nie znajdzie zastosowania, o pieniądze na nagrodę dla nauczyciela wnioskuje placówka o niższym numerze w rejestrze.

Nagroda dla nauczycieli wypłacana do 14 października 2023

Nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej będą wypłacane do 14 października 2023 roku. Pieniądze będą wypłacane przez placówki oświatowe. Środki na nagrody będą przekazane jednostkom oświatowym przez organy dotujące na podstawie złożonych przez nie wniosków o dotację celową na nagrodę dla nauczycieli.

Czy szkoły i przedszkola zobowiązane są do publikowania danych w BIP?

Kto może otrzymać nagrodę z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN?

Przepisy ust. 1–8 stosuje się również do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1b i 2. Czyli nauczycieli zatrudnionych:

 • w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz
  osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
 • w przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
  oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach
  publicznych szkół artystycznych,
 • w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
  fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Nagroda dla nauczycieli niezależnie od stażu, wymiaru zajęć

Nagroda specjalna dla nauczycieli będzie przysługiwać w wysokości 1125 zł niezależnie od:

 • wymiaru zajęć
 • zajmowanego stanowiska
 • okresu zatrudnienia
 • stażu pracowniczego, w tym „przy tablicy”
 • stopnia awansu zawodowego

Gdzie złożyć wniosek o dotację celową na nagrodę dla nauczyciela

W przypadku niepublicznych jednostek oświatowych wnioski i dotację celową na nagrodę dla nauczyciela składamy do organu wypłacającego dotacje oświatowe.

Dyrektor zatrudniony w dwóch placówkach oświatowych. Jaki jest limit wynagrodzenia?

Wnioski do 2 października, nagrody dla nauczycieli wypłacane do 14 października

Nagrody mają być – zgodnie z obecnym założeniem ustawy wypłacane do 14 października 2023 roku z dodatkowych środków, które w tej ustawie przeznaczone są z rezerwy subwencji – samorządy mają otrzymać dodatkowo w tym roku 14 miliardów złotych. Pieniądze na nagrody będą przekazywały organy rejestrujące, czyli wójtowie, burmistrzowie, prezydencji i zarządy powiatów, a w przypadku jednostek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po złożeniu przez Państwa (do 2 października 2023 roku) wniosku o udzielenie dotacji celowej.

Nagroda nie będzie wliczana do średniego wynagrodzenia nauczyciela

Nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej nie wlicza się do średniego wynagrodzenia nauczyciela oraz nie wlicza się do limitu wynagrodzenia nauczyciela finansowanego z dotacji oświatowych.

Nagroda dla nauczycieli 2023 – ważne informacje i termin rozliczenia

Uwaga: dotację należy rozliczyć do 30 listopada 2023 roku! Nagrody dla nauczycieli 2023 wypłacane będą w formie dotacji celowych, więc mogą być przeznaczone tylko na ten określony cel i wymagają rozliczenia. Pamiętajcie Państwo, że płatności dokonujecie z rachunku, na który wpłynie dotacja!

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie