Nagroda dla nauczycieli – kontrowersje, pytania i odpowiedzi, rozliczanie

Nagrody dla nauczycieli - pytania i odpowiedzi
Nagrody dla nauczycieli – pytania i odpowiedzi [ fot.shutterstock/rsooll ]

Kwestia nagrody z okazji 250 rocznicy powołania KEN budzi ogromne emocje wśród nauczycieli i właścicieli placówek oświatowych. Dociera do nas wiele pytań dotyczących niemal wszystkich aspektów nagrody dla nauczycieli. O tym, jak postępować, jeśli otrzymaliście Państwo mniej pieniędzy niż wnioskowana kwota, co zrobić jeśli któryś nauczyciel nie został uwzględniony, czy można złożyć korektę wniosku jeśli wnioskowaliśmy o 1125 zamiast o 1345 złotych? Na te i inne pytania odpowiedziała mecenas Beata Patoleta.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nagroda dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy powołania KEN

Zgodnie z art. 4 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw zaplanowano 935 437 tys. złotych na zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Wysokość środków na realizację tego zadania obliczona została na podstawie wysokości nagrody, tj. 1125 zł. Wynika to z art. 92 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Przygotowanie pedagogiczne w świetle nowych przepisów – październik 2023

1125 złotych brutto dla pracownika

W roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1125 zł. I uwaga to jest kwota brutto dla pracownika.

1345 złotych brutto dla pracodawcy

Zgodnie z informacją MEiN do samorządów trafiły środki zwiększone o koszty pracodawcy w wysokości 19,64%, tj. 220,95 zł. Na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody przekazano środki w wysokości 1345,95 zł. Taka właśnie kwota powinna być Państwu przekazana. Informowałam Państwa o tym na naszych spotkaniach na żywo i w trakcie naszych szkoleń. Taka kwota umieszczona została we wzorze wniosku o nagrodę dla nauczycieli, który zamieściłam na stronie internetowej.

Korekta do wniosku jeśli wnioskowaliśmy o 1125 złotych

Dotacja wypłacana była na wniosek, na co wskazuje art. 92 d ust. 3 [choć nie zastrzeżono negatywnych skutków braku wniosku], wskazując, że będzie ona naliczana na podstawie danych z SIO. Może się jednak zdarzyć tak, że ktoś nie chciałby wnioskować o tę dotację i w ogóle nie złożył wniosku, albo wnioskował o niższą kwotę. Wiem, że niektórzy z Państwa kierowani zaufaniem do urzędników, wnioskowali niestety o 1125 złotych. Najczęściej ci z Państwa, którzy złożyli wniosek o wypłatę 1345 otrzymali 1345, a ci którzy wnioskowali o 1125 tyle tez otrzymali. Co teraz? Nagroda jest dotacją celową przekazywaną na wniosek, wydaje się więc, że należy skierować korektę tego wniosku, ze wskazaniem sumy stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą a należną.

Skąd kwota 1345,95 dla pracodawcy?

Z czego wynika kwota 1345,95? Jak wyjaśnia MEiN – dotacja celowa udzielana na wypłatę nagrody specjalnej obejmuje kwotę nagrody, o której mowa w art. 92a ust. 1, wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów ustawowych pochodnymi od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 220,95 zł. Łączny koszt wypłaty tej nagrody dla jednego uprawnionego nauczyciela to 1345,95 złotych. MEiN wyjaśnia, że w ocenie skutków regulacji opracowanej do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3323) koszt wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, skalkulowano uwzględniając pełne koszty wypłaty tej nagrody (tj. wraz z pochodnymi). Jako źródło pokrycia tych kosztów wskazano budżet państwa, nie wskazując przy tym powstania jakichkolwiek obciążeń skutkami wejścia w życie regulacji podmiotów niepaństwowych (osób prowadzących szkoły). Trudno bowiem obciążać kosztem nagrody pracodawcę, który nie miał wpływu na jej ustalenie. Skoro tak, to zasadnym wydaje się skierowanie korekty, szczególnie wówczas, kiedy błąd był po stronie gminy np. wówczas, kiedy otrzymaliście Państwo wzór wniosku ze wskazaną w nim niższą kwotą. Z ostrożności, jeśli tak właśnie było, proponuję zrobić zrzut ekranu tak zwany „screenshot”, aby mieć dowód, że to gmina wprowadziła Państwa w błąd.

Informacje SIO o nagrodzie specjalnej dla nauczycieli

Nagrody dla nauczycieli – 30 dni na złożenie skargi

Podobnie, mając na uwadze treść art. 92 d ust. 1 i 2, zasadnym jest domaganie się wypłaty nagrody, jeśli nie wypłacono jej Państwu z uwagi na błędy systemu. Tu oba wskazane przepisy są jednoznaczne. Szczególnie ust. 2 który wskazuje że dotacja jest udzielana tej placówce, w której nauczyciel jest uprawniony, choć art. 92 d ust. 6 pkt 1 wskazuje, że dotacja udzielana jest na podstawie wniosku. Więc najważniejszy jest wniosek, a jeśli nastąpiła w nim pomyłka to zasadnym wydaje się złożenie korekty. Pamiętajcie Państwo, że brak wypłaty, to błędna czynność organu. Jeśli organ dokonuje czynności, z którą się nie zgadzamy, to mamy termin 30 dni na złożenie skargi. Uwaga na ten termin! Liczymy go od dnia 11 października, czyli termin wniesienia skargi do WSA upływa 10 listopada!

Rozliczenie środków na nagrody dla nauczycieli

Przypominam Państwu, że te pieniądze są nagrodą z dotacji celowej. Oznacza to, że tę dotację należy rozliczyć. Musicie również posiadać Państwo potwierdzenie wypłacenia nauczycielowi nagrody. Wynika to wprost z treści art. 92 d ust. 8 pkt 6. Do rozliczenia musicie załączyć listę nauczycieli zawierającą ich imiona, nazwiska, numery pesel oraz ich własnoręczne podpisy. Dla każdego nauczyciela (ze względu na przepisy RODO) należy zatem przygotować osobny formularz z danymi i informacją, że potwierdza on otrzymanie nagrody. Polecam Państwu niezwłoczne sporządzenie takiego rozliczenia, choć czas macie do 30 listopada. Rozliczenie składa ta osoba, która występowała z wnioskiem, a zatem dyrektor szkoły lub przedszkola.

Czy pomoc nauczyciela może samodzielnie opiekować się dziećmi w przedszkolu?

Rozliczenie nagród dla nauczycieli i oświadczenia o otrzymaniu nagrody

Wkrótce przygotuję dla Państwa propozycję formularza rozliczenia dotacji oraz wzór oświadczenia dla nauczycieli. Już na naszym wtorkowym szkoleniu te wnioski będą dla Państwa dostępne. W trakcie tego szkolenia omówię również szerzej tematykę nagród dla nauczycieli i postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości oraz przedstawić ewentualne tryby działania. W kwestii oświadczeń od nauczycieli o otrzymaniu nagrody uczulam Państwa, abyście nie zlecali komuś zbierania podpisów. Bardzo proszę, zróbcie to sami dla własnego bezpieczeństwa.

Co jeśli nie otrzymałem środków na nagrody dla nauczycieli?

Jeszcze jedna uwaga, która odnosi się, do tych z Państwa, którzy złożyli wnioski, wypełnili SIO, a mimo to nie otrzymali dotacji celowej. W pierwszej kolejności należy skierować pismo z żądaniem zapłaty, a następnie, pilnując terminu 10 listopada, skierować skargę. Po co takie pismo? Aby wyjaśnić, dlaczego pieniądze nie wpłynęły na nasze konto. Może być tak, że nauczyciel przypisany był do innej szkoły np. poprzedniego pracodawcy i to ta szkoła omyłkowo otrzymała dotację. Przypominam, że jeśli nauczyciel, w dniu 20 września 2023 r. pozostawał jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w takim samym wymiarze zatrudnienia, nagrodę, o której mowa w ust. 1, wypłaca szkoła, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu – szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. W przepisach znajdziemy również inne zastrzeżenia. W toku postępowania wszczętego na Państwa wniosek, te elementy powinny być wyjaśnione.

Nagrody dla nauczycieli – brutto, netto, koszty uzyskania przychodu

Jak to jest z tym netto, brutto, kosztami uzyskania przychodów i tak dalej? Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej stanowi oczywiście przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Nie jest też zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Skoro tak, to przy obliczaniu składowych obwiązują normalne zasady, jak przy wypłacie wynagrodzenia. Nagrodę należy niestety wypłacić do 14 października, co oznacza, że w tym miesiącu pracownik otrzyma dwa świadczenia.

Ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu raz w miesiącu

W razie dokonania dwóch wypłat w miesiącu musicie mieć na uwadze, jako pracodawca, że zarówno ulgę podatkową, jak i koszty uzyskania przychodu można zastosować jedynie raz w miesiącu. Oznacza to, że tylko raz w miesiącu można od wypłacanego wynagrodzenia odjąć zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Jeśli wypłaciliście już Państwo w październiku wynagrodzenia i potrącaliście koszty uzyskania przychodu, to w mojej ocenie nie ma podstawy do tego, aby raz jeszcze w tym samym miesiącu je potrącać.

Wypłata z rachunku, na który wpłynęła nagroda

Ważne, żeby wypłacać nagrodę z tego rachunku, na który ona wpłynęła, ponieważ jest to dotacja celowa.

Co jeśli mam niższe koszty pracodawcy przy nagrodzie dla nauczycieli?

Może się zdarzyć, że niektórzy z Państwa mają niższe koszty pracodawcy. Jeśli w kwocie 1345,95 uwzględnione zostały koszty pracodawcy wyższe niż wartość pochodnych płaconych przez Państwa, to przy rozliczeniu dotacji celowej, które należy złożyć do 30 listopada, wskazujecie Państwo tę „nadwyżkową” kwotę i wraca ona do budżetu samorządu.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie