Przygotowanie pedagogiczne w świetle nowych przepisów – październik 2023

Nowe przepisy dotyczące przygotowania pedagogicznego
Nowe przepisy dotyczące przygotowania pedagogicznego

Drugiego października 2023 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W treści rozporządzenia sprecyzowane zostały kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w poszczególnych typach szkół i placówek i warunki, jakie trzeba spełnić od 3 października 2023, żeby wg nowego standardu kształcenia legitymować się przygotowaniem pedagogicznym.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nauczyciele zatrudnieni wcześniej zachowują kwalifikacje

Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia i posiadające kwalifikacje uzyskane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują te kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Jeżeli więc macie Państwo pracowników, którzy są już zatrudnieni na stanowisku nauczyciela, a nie spełniają wymogów określonych w nowych przepisach, to zachowują oni wymagane kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów.

Czy pomoc nauczyciela może samodzielnie opiekować się dziećmi w przedszkolu?

Przygotowanie pedagogiczne wg nowych przepisów

W § 2 ust. 5 rozporządzenia mowa jest o przygotowaniu pedagogicznym. Co należy rozumieć przez przygotowanie pedagogiczne? Co mówią przepisy?

  1. przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w nowym standardzie kształcenia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem wydanym przez uczelnie, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Przez nowy standard kształcenia należy rozumieć standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Standard kształcenia jest to zbiór reguł i wymagań w zakresie kształcenia dotyczących sposobu organizacji kształcenia, osób prowadzących to kształcenie, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, w celu odpowiedniego przygotowania do wykonywania zawodu z uwzględnieniem jego specyfiki, a w przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – również czas trwania i właściwy dobór efektów uczenia się na studiach podyplomowych.
  2. przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, lub
  3. przygotowanie pedagogiczne uzyskane w wyniku ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, potwierdzone dyplomem ukończenia takiego zakładu, lub
  4. przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia  kursu kwalifikacyjnego, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu, lub
  5. przygotowanie pedagogiczne nauczycieli praktycznej nauki zawodu obejmujące zajęcia z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia:
  • studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub
  • kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu.

Sukcesja prawa do prowadzenia szkoły, przedszkola. Dotacje, roszczenia

Kwalifikacje nauczycieli potwierdzone dokumentem z uczelni

Musicie Państwo Pamiętać, że zawsze musi być to dokument wydany przez uczelnię. Nie możemy domniemywać kwalifikacji biorąc pod uwagę analizę własną np. indeksu, że w toku studiów były realizowane przedmioty, albo np. praktyki w wymaganym wymiarze.

Zaświadczenie z uczelni potwierdzające kwalifikacje nauczyciela

Gdy macie wątpliwości, to absolwent powinien zwrócić się do uczelni o wydanie stosownego zaświadczenia, z którego będzie wynikało wprost, że absolwent danego kierunku posiada przygotowanie pedagogiczne.

Poświadczenie z uczelni najlepiej uzyskać niezwłocznie

Najlepiej taki dokument pozyskać niezwłocznie. Jak Państwo wiecie, uczelnia dziś istnieje, a za kilka lat, czy nawet miesięcy, może zostać zlikwidowana i później nie będzie podmiotu, który będzie uprawniony do wystawienia zaświadczenia. Często też niestety uczelnie obiecują uzyskanie danych kwalifikacji, ale nie wynikają one z dokumentów wystawianych przez uczelnie. Dlatego do uczelni należy kierować wnioski o zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje. Takie zaświadczenie będzie dla Państwa dokumentem potwierdzającym kwalifikacje danego nauczyciela.

Brak przygotowania pedagogicznego – brak kwalifikacji

Należy pamiętać, że osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela, bez przygotowania pedagogicznego, nie posiada kwalifikacji wymaganych od nauczycieli! Uważajcie Państwo! W przypadku placówek niepublicznych nie ma zastosowania art. 10 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, który mówi o tym, że w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole. W przypadku gdy nauczyciel w trakcie pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego, dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem umowę o pracę z końcem tego roku szkolnego bez wypowiedzenia. Dyrektor szkoły może nie rozwiązać umowy o pracę z nauczycielem, jeżeli nauczyciel nie uzyskał przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych i zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie drugiego roku pracy w szkole.

Zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji

W Państwa przypadku zastosowanie będzie miał art. 15 ust. 1 ustawy prawo oświatowe, który w zw. z art. 13 ust. 7 i na tej podstawie kierujemy stosowne wnioski o zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji.

W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Mówiłam już o tym na naszych wcześniejszych spotkaniach o zatrudnianiu w szkole lub przedszkolu osób bez wymaganych kwalifikacji.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie