Inwestycje w Oświacie 2023/24. MEiN podał wyniki programu dotacji celowych

Inwestycje w Oświacie - rozstrzygnięcie
Inwestycje w Oświacie – rozstrzygnięcie [fot.shutterstock/RATTALAPNAN]

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało wyniki naboru wniosków w programie dotacji celowych Inwestycje w Oświacie na lata 2023, 2024. W sumie, w ramach programu dofinansowania, do wnioskodawców trafi ponad 143 miliony złotych. Do dofinansowania MEiN zakwalifikowały się 242 projekty złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły samorządowe i placówki niesamorządowe. Nabór wniosków o dotacje celowe w ramach programu zakończył się 30 czerwca 2023 roku.

Informacje o dofinansowaniu: Ruszył program Inwestycje w oświacie 2023-2024. Jakie zasady dofinansowania?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Inwestycje w Oświacie. 103 miliony złotych dla 145 wnioskodawców w latach 2023/24

W ramach dofinansowania realizacji inwestycji związanych z budową obiektu, dostosowaniem obiektu i zakupem wyposażenia, o które mogły starać się jednostki oświatowe, także niesamorządowe rozdysponowano ponad 103 miliony złotych. Dofinansowanie przyznano w sumie 145 projektom. Do wnioskodawców trafi 68 milionów złotych w roku 2023 i 35 milionów złotych w roku 2024. Jak podaje MEiN, w ramach programu złożono 1318 wniosków, o dotacje celowe na budowę obiektu, dostosowanie obiektu i zakupu wyposażenia. Pozytywnie rozpatrzono 145 wniosków.

Lista beneficjentów programu Inwestycje w Oswiacie 2023/24 >>>

Lista beneficjentów, którym przyznano najwyższe dofinansowanie w ramach programu Inwestycje w Oświacie

 1. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” Numer projektu: IWO/2023/29
  Przyznane środki: 3 000 000,00 zł
 2. Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna Kod projektu: IWO/2023/381
  Przyznane środki: 3 000 000,00 zł
 3. Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny Numer projektu: IWO/2023/382
  Przyznane środki: 2 000 000,00 zł
 4. Diecezja siedlecka reprezentowana przez Biskupa Siedleckiego Numer projektu: IWO/2023/81
  Przyznane środki: 2 000 000,00 zł
 5. Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska Kod projektu: IWO/2023/469
  Przyznane środki: 2 000 000,00 zł
 6. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Warszawska Numer wniosku: IWO/2023/450
  Przyznane środki: 2 000 000,00 zł
 7. Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) Numer wniosku: IWO/2023/428
  Przyznane środki: 1 900 000,00 zł
 8. Fundacja Posłaniec Numer projektu: IWO/2023/25
  Przyznane środki: 1 750 000,00 zł
 9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zamkowa Szkoła” s.c Aneta Pasieka, Arkadiusz Pasieka Numer projektu: IWO/2023/77
  Przyznane środki: 1 750 000,00 zł
 10. Archidiecezja Lubelska Kod projektu: IWO/2023/668
  Przyznane środki: 1 500 000,00 zł
 11. Diecezja Pelplińska Kod projektu: IWO/2023/49
  Przyznane środki: 1 500 000,00 zł
 12. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska Kod projektu: IWO/2023/791
  Przyznane środki: 1 500 000,00 zł
 13. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Numer wniosku: IWO/2023/563
  Przyznane środki: 1 500 000,00 zł
 14. LOCSM Zamość Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Numer wniosku: IWO/2023/452
  Przyznane środki: 1 500 000,00 zł
 15. „New Technology Zamość” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Numer wniosku: IWO/2023/451
  Przyznane środki: 1 500 000,00 zł

40 milionów dla 97 projektów jednostek samorządów terytorialnych

Kolejne 40 milionów złotych trafi do jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2023 będzie to 26 milionów, a w 2024 14 milionów złotych. Pieniądze będą przeznaczone na wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty. W latach 2023/24 pieniądze otrzyma 97 projektów. Wsparcie będzie przeznaczone na rozwój zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji zadań oświatowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Lista JST, które otrzymają wsparcie w ramach programu Inwestycje w Oświacie 2023/24 >>>

Dotacje na budowę, dostosowanie i wyposażenie jednostek oświaty

W ramach programu Inwestycje w Oświacie jednostki oświatowe mogły otrzymać dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, związanej z budową obiektu, dostosowaniem obiektu lub zakupem wyposażenia.

Środki w ramach programu Inwestycje w Oświacie

W ramach programu do rozdysponowania zaplanowano odpowiednio na rok 2023 – 30 milionów złotych, a na rok 2024 – 35 milionów złotych.

Program skierowany do jednostek niesamorządowych

Do udziału w programie uprawnione były podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące jednostki systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)., czyli: przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i kolegia pracowników służb społecznych.

Cele programu Inwestycje w Oświacie 2023-2024

Celem programu jest rozwój zaplecza infrastrukturalnego jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Warunki udziału w programie Inwestycje w Oświacie

–  złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
zakończenie realizacji inwestycji nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

trwałość inwestycji nie krótsza niż 5 lat

ustalenie przeznaczenia inwestycji w zgodzie z przedmiotem programu

określenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji do 5 000 000,00 zł
realizowanie inwestycji niemającej charakteru komercyjnego
wskazanie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości kosztorysowej zabezpieczonego na realizację inwestycji [nie jest wymagany w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
]
łączna kwota dotacji celowej na realizację inwestycji nie może być wyższa niż jej wartość kosztorysowa określona w dniu zawarcia umowy
niewykorzystywanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji na inne cele niż związane z realizacją inwestycji

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie