Ruszył program Inwestycje w oświacie 2023-2024. Jakie zasady dofinansowania?

Inwestycje w Oświacie 2023-2024 - dotacje celowe dla jednostek oświatowych.
Inwestycje w Oświacie 2023-2024 – dotacje celowe dla jednostek oświatowych.

MEiN ogłosił nowy program dotacji celowych — Inwestycje w Oświacie na lata 2023-2024. W ramach programu, który skierowany jest również do placówek niepublicznych, będzie można pozyskać środki na inwestycje, związane z budową obiektu, jego dostosowaniem oraz wyposażeniem. Wnioski można składać od 18 maja do 15 czerwca 2023. Jakie warunki trzeba spełnić i czy wkłąd własny jest obowiązkowy? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświatowego i wsparcia prawnego dla przedszkoli i szkół w Polsce.

WAŻNE: Program Inwestycje w Oświacie — zmiana terminu i liczby wniosków >>>

Wyniki programu Inwestycje w Oświacie na lata 2023/24 >>>

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacje na budowę, dostosowanie i wyposażenie jednostek oświaty

W ramach programu Inwestycje w Oświacie jednostki oświatowe mogą otrzymać dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, związanej z budową obiektu, dostosowaniem obiektu lub zakupem wyposażenia.

Środki w ramach programu Inwestycje w Oświacie

W ramach programu do rozdysponowania zaplanowano odpowiednio na rok 2023 – 30 milionów złotych, a na rok 2024 – 35 milionów złotych.

Program skierowany do jednostek niesamorządowych

Jak podaje MEiN, do udziału w programie uprawnione są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące jednostki systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)., czyli: przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i kolegia pracowników służb społecznych.

Cele programu Inwestycje w Oświacie 2023-2024

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki celem programu jest rozwój zaplecza infrastrukturalnego jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Jak i gdzie złożyć wniosek w ramach programu Inwestycje w Oświacie

Wniosek w ramach programu Inwestycje w Oświacie dostępny jest na stronie MEIN (https://inwestycjewoswiacie.mein.gov.pl/login). Po rejestracji logowaniu uzyskujemy dostęp do wniosku, który następnie należy wypełnić i wygenerować. Następnie należy go pobrać, podpisać ręcznie lub elektronicznie i złożyć w postaci papierowej opatrzonej podpisem odręcznym w urzędzie obsługującym ministra, albo postaci elektronicznej – opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Warunki udziału w programie Inwestycje w Oświacie

–  złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
zakończenie realizacji inwestycji nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

trwałość inwestycji nie krótsza niż 5 lat

ustalenie przeznaczenia inwestycji w zgodzie z przedmiotem programu

określenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji do 5 000 000,00 zł
realizowanie inwestycji niemającej charakteru komercyjnego
wskazanie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości kosztorysowej zabezpieczonego na realizację inwestycji [nie jest wymagany w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
]
łączna kwota dotacji celowej na realizację inwestycji nie może być wyższa niż jej wartość kosztorysowa określona w dniu zawarcia umowy
niewykorzystywanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji na inne cele niż związane z realizacją inwestycji

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie