Rozliczenie nagród dla nauczycieli — jak to zrobić? Wzór rozliczenia

Nagroda specjalna dla nauczycieli - rozliczenie
Nagroda specjalna dla nauczycieli – rozliczenie [ fot.shutterstock/fizkes ]

Zobacz jak rozliczyć specjalne nagrody dla nauczycieli? Na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy powołania KEN MEiN przeznaczył 1345,95 złotych brutto na każdego nauczyciela, który spełniał określone przez ministerstwo kryteria. Taką kwotę powinniście Państwo otrzymać od swojego organu rejestrującego. Pieniądze te zostały Państwu przekazane w formie dotacji celowej, którą należy bezwzględnie rozliczyć do 30 listopada 2023 roku. Sprawdź jak to zrobić — wyjaśnia mec. Beata Patoleta.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Co zrobić, jeśli otrzymaliśmy mniejszą kwotę na nagrody nauczyciela?

Jak reagować, jeśli kwota była niższa, lub pieniądze w ogóle nie wpłynęły? Drogę postępowania w sytuacji, gdy organ rejestrujący przekazał zbyt mało środków na nagrody specjalne dla nauczycieli lub pominął naszą jednostkę w wypłatach nagrody z okazji 250. rocznicy powołania KEN, omówiliśmy w artykule: Nagroda dla nauczycieli – kontrowersje, pytania i odpowiedzi, rozliczanie. Tam również wspominamy o tym, co zrobić, jeśli złożyliśmy wniosek o mniejszą kwotę niż 1345,95. Na działanie macie Państwo 30 dni!

Rozliczenie nagrody specjalnej — oświadczenia od nauczycieli

Na rozliczenie środków przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli macie Państwo czas do 30 listopada 2023 roku. Ważnym elementem rozliczenia nagrody specjalnej dla nauczycieli są, wymagane przepisami, oświadczenia od nauczycieli o otrzymaniu tych środków. Nie bagatelizujcie Państwo tej sprawy, bo może to powodować późniejsze problemy. Zalecamy Państwu samodzielne zebranie podpisów od nauczycieli na oddzielnych oświadczeniach, to ze względu na przepisy RODO, o otrzymaniu środków.

Przygotowanie pedagogiczne w świetle nowych przepisów – październik 2023

Co powinno zawierać rozliczenie nagrody specjalnej dla nauczycieli

Rozliczenia środków z dotacji celowej na nagrodę specjalną dla nauczycieli dokonujemy do 30 listopada 2023 roku. Jest to też data graniczna ewentualnego zwrotu niewykorzystanych środków z otrzymanej kwoty. Co, poza wcześniej wspomnianymi oświadczeniami, powinno znaleźć się w rozliczeniu nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy powołania KEN? Przede wszystkim dane, które zawierał wniosek o udzielenie dotacji specjalnej:

 • Nazwę, adres siedziby i numer REGON placówki edukacyjnej, przedszkola lub szkoły
 • Nazwę organu rejestrującego oraz jego kod TERYT
 • Przyznaną kwotę dotacji celowej
 • Wykorzystaną kwotę dotacji celowej
 • Niewykorzystaną kwotę dotacji celowej podlegającą zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego — w przypadku placówek artystycznych
 • Listę nauczycieli, którzy otrzymali środki, zawierającą ich:
  1. imiona i nazwiska
  2. numery PESEL (lub serię i numer paszportu, lub innego dokumentu tożsamości, jeśli numer PESEL jest niedostępny)
  3. oraz ich własnoręczne podpisy potwierdzające otrzymanie nagrody specjalnej
 • Miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia
 • Podpis dyrektora placówki.

Proponuję na tym dokumencie, który będziecie Państwo przedstawiali nauczycielom do podpisu podać kwotę brutto-brutto, brutto, pochodne oraz kwotę netto wypłaconą nauczycielowi. Pozwoli to pokazać pracownikowi dokładnie kwotę, którą Państwo otrzymaliście, powiązane koszty i otrzymaną sumę, którą potwierdzi on własnoręcznym podpisem.

Czy pomoc nauczyciela może samodzielnie opiekować się dziećmi w przedszkolu?

Wzór rozliczenia dotacji na nagrody specjalne dla nauczycieli

Wzór rozliczenia dotacji powinny dostarczyć Państwu organy rejestrujące. Dla tych Państwa, którzy nie otrzymali takich druków poniżej zamieszczamy ogólny wzór rozliczenia oraz wzór oświadczenia dla nauczycieli.

Wzór rozliczenia nagrody specjalnej dla nauczycieli >>>
Wzór oświadczenia dla nauczycieli w związku z nagrodą specjalną >>>

Czy do rozliczenia nagrody specjalnej dołączamy potwierdzenia przelewu środków?

Tak, można wygenerować i załączyć potwierdzenia przelewu, a w zasadzie to trzech przelewów: na konto nauczyciela, do ZUS i podatku. Nie zwalnia nas to jednak od obowiązku uzyskania podpisów od nauczycieli!

Kto będzie sprawdzać poprawność rozliczenia dotacji?

Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej na nagrody dla nauczycieli będzie sprawdzać gmina, bo to ona odpowiada za przekazanie Państwu tych środków.

Czy ze środków na nagrodę pokrywamy również koszty PPK

Tak, w mojej ocenie, PPK powinno być pokryte z tych środków, podobnie jak każde inne świadczenie z tytułu pracy.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie