Bon na laptopa dla nauczyciela – kto otrzyma bon i na co można przeznaczyć środki?

Bon 2500 pln na zakup laptopa dla nauczycieli
Bon 2500 pln na zakup laptopa dla nauczycieli [ fot. shutterstock/bodnar.photo ]

Ministerstwo cyfryzacji podało terminy składania wniosków o laptopy dla nauczycieli. Sprawdź od kiedy możesz złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym. W ramach ustawy z 7 lipca 2023 o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, nauczyciele pozostający w stosunku pracy w dniu 30 września 2023 otrzymają jednorazowy bon o wartości 2500 złotych na zakup laptopa. Sprawdź, kto kwalifikuje się do otrzymania bonu, jak wygląda ścieżka składania wniosków o dofinansowanie i na co można przeznaczyć otrzymane środki.

Program „Laptop dla ucznia” – wsparcie dla uczniów klas czwartych w roku szkolnym 2023/2024

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Terminy wniosków o laptopy dla nauczycieli

Termin na złożenie przez uprawnionego nauczyciela wniosku w celu otrzymania wsparcia w formie bonu wynosi 30 dni, przy czym dla każdej grupy czas liczy się od innej daty.  Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło harmonogram składania wniosków. Organy prowadzące szkołę składają wnioski przez system teleinformatyczny w zakładce zgłoś nauczyciela do programu.

Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski:

 • od 10 października 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych;
 • od 11 października 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych;
 • od 12 października 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli uczących  klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 • od 13 października 2023 r. dla innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Komu przysługuje bon na laptopa?

Według ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli dofinansowaniem objęci są wszyscy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Kto nie otrzyma bonu na zakup laptopa?

Z bonu nie będą mogli skorzystać osoby prowadzące zajęcia na podstawie art. 15 Prawa oświatowego ani pomoce nauczyciela. Wsparcie nie trafi również do nauczycieli, którzy w dniu złożenia wniosku będą:

 • w stanie nieczynnym
 • przebywali na świadczeniu rehabilitacyjnym
 • na urlopie dla poprawy zdrowia
 • zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
 • na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni
 • urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

Nauczyciele ci będą mogli otrzymać bon po powrocie do pracy.

Jak przekształcić przedszkole niepubliczne w publiczne?

Wsparcie z innego programu publicznego

Bonu na zakup laptopa nie otrzymają również osoby, które otrzymały laptop lub wsparcie finansowe na jego zakup w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych. W takiej sytuacji nauczyciel decyduje – może zwrócić wcześniej otrzymany sprzęt i wnioskować o bon załączając do wniosku stosowne oświadczenie.

Jak otrzymać bon – procedura składania wniosku

1. Nauczyciel uprawniony do otrzymania bonu składa wniosek do organu prowadzącego – za pośrednictwem dyrektora. Wniosek musi zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • numer PESEL
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej.
 • Dodatkowo nauczyciel składa oświadczenie, w którym informuje, że nie otrzymał laptopa ani środków na jego zakup w ramach innego programu wsparcia publicznego. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

2. Dyrektor przekazuje otrzymane od nauczycieli wnioski o bony do organu prowadzącego.

3. Organ prowadzący, w terminie 30 dni od otrzymania wniosków od nauczycieli, składa jeden zbiorczy wniosek dla wszystkich uprawnionych do otrzymania wsparcia nauczycieli. Wniosek taki składa za pośrednictwem odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Wniosek musi zawierać następujące informacje:

 • dane nauczyciela przekazane we wniosku od nauczyciela
 • dane dotyczące szkoły
 • nazwa
 • adres
 • numer identyfikacyjny szkoły w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 • numer z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych
 • dane organu prowadzącego
 • nazwa organu
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) organu,
 • numer identyfikacyjny organu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • adres organu,
 • imię (imiona) i nazwisko osoby składającej wniosek, upoważnionej do reprezentowania organu
 • numer PESEL osoby składającej wniosek, upoważnionej do reprezentowania organu

Organ prowadzący szkołę, przed złożeniem wniosku może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie weryfikacji warunków przyznania bonu.

4. Kod potwierdzający przyznanie bonu jest przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej nauczyciela.

Nagroda dla nauczycieli 2023 – ważne informacje i wzór wniosku

Kiedy zostaną przyznane bony na laptopy dla nauczycieli

Oficjalna data rozpoczęcia przyznawania bonów na laptopy nie jest jeszcze znana. MEiN i Ministerstwo Cyfryzacji ma wkrótce określić grupy nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu oraz kolejność przyznawania bonu tym grupom. Na kwestie kolejności przyznawania bonów wpływać będą:

 • typ szkoły
 • prowadzony przez nauczyciela przedmiot
 • charakter realizowanych zadań
 • sytuacja społeczno-gospodarcza
 • stan finansów publicznych

Jak i gdzie wykorzystać bon na zakup laptopa?

Zakupu laptopa w ramach bonu dla nauczyciela można dokonać u sprzedawcy zarejestrowanego na liście sprzedawców Ministerstwa Cyfryzacji. Laptop będzie mógł być zakupiony tylko u określonego sprzedawcy, zarejestrowanego na liście publikowanej przez ministra włąściwego do spraw informatyzacji. Przedsiębiorca, który znajdzie się na takiej liście i będzie przyjmował płatności za pomocą bonu, zamieści informację o możliwości dokonywania takiej płatności, w szczególności w miejscu sprzedaży. Laptopy oferowane do sprzedaży w ramach bonu dla nauczycieli muszą spełniać poniższe wymagania:

 • fabrycznie nowy
 • nieużywany
 • kompletny
 • wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży
 • wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej
 • sprawny technicznie – w oryginalnych opakowaniach
 • nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich

Procedura postępowania po wypadku w placówce oświatowej — krok po kroku

Czy można kupić droższy lub tańszy komputer?

Tak nauczyciel może zdecydować się na zakup laptopa tańszego niż 2500 – wtedy niestety traci różnicę w cenie, lub droższego – wówczas musi dopłacić różnicę.

Laptop w posiadaniu nauczyciela: ograniczenia

Laptop zakupiony za pomocą bonu staje się własnością nauczyciela. Jednakże nauczyciel jest zobowiązany do korzystania z laptopa w celach zawodowych przez okres co najmniej 5 lat. Oznacza to, że przez ten czas nie może on sprzedać laptopa, przekazać go innym osobom ani zniszczyć. W przypadku niewykorzystania laptopa w celach zawodowych lub jego sprzedaży przed upływem 5 lat, nauczyciel jest zobowiązany do zwrotu wartości bonu.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie