Początek roku szkolnego 2023 w placówce oświatowej – o czym musi pamiętać dyrektor?

Terminarz dyrektora szkoły lub przedszkola
Terminarz dyrektora szkoły lub przedszkola

Początek nowego roku szkolnego przynosi dyrektorom placówek oświatowych wiele wyzwań związanych z regulacjami prawnymi. Jakie kluczowe kwestie należy wziąć pod uwagę we wrześniu 2023 roku? O obowiązkach, terminach i wnioskach, które musi złożyć dyrektor lub organ prowadzący we wrześniu 2023 opowiedziała mecenas Beata Patoleta.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wymagane oświadczenia i zgody od rodziców

Początek nowego roku szkolnego wiąże się dla Państwa z wieloma wyzwaniami. Zwykle we wrześniu gromadzicie od rodziców wszystkie niezbędne oświadczenia, zgody, upoważnienia. Pamiętajcie Państwo, żeby stanowiły one w większości odrębne dokumenty, żeby te zgody nie warunkowały innych świadczeń.

Rozpoczęcie obserwacji i diagnozy uczniów

We wrześniu również rozpoczynacie Państwo obserwację dzieci pod kątem diagnozowania rozmaitych problemów, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ustalenia odpowiednich działań. Przypominam, że na stworzenie IPET macie Państwo 30 dni.

Zawieranie umów z rodzicami, nauczycielami i pracownikami

Na początku roku szkolnego zawieracie również Państwo umowy z rodzicami nowych uczniów, z nauczycielami i pracownikami. Poszukujecie też Państwo bardzo często nowych nauczycieli. Przypominam, że nauczyciel, zgodnie z art. 10a Karty Nauczyciela, który pracuje z bezpośrednio z dzieckiem w wymiarze wyższym niż 4h tygodniowo, powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Zgoda kuratora na zatrudnienie osób niebędących nauczycielami

Przypominam, biorąc pod uwagę temat braku nauczycieli, o jakim narzędziu jest zgoda kuratora. Art. 15 ust. 1 W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem. Co ważne, może być ona zatrudniona do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania. Musi też posiadać przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Musicie więc Państwo uzasadnić, dlaczego przygotowanie, jakie posiada dana osoba, uznajecie za wystarczające. Tu uwaga, podając podstawę, wskazujemy art. 15 ust. 2 w zw z art. 13 ust. 6 pkt 2 ustawy prawo oświatowe. Natomiast w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego art. 15 łączymy w zw. z art. 13 ust. 7.

Obowiązek informowania kuratoriów o wolnych stanowiskach dla nauczycieli

Warto pamiętać, że od 1 września 2023 istnieje obowiązek informowania kuratoriów oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach, ale możemy to odnieść również do przedszkoli. Podstawa prawna wynika z art. 10 ust. 18 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela. Bez udostępnienia takiej informacji i bez informacji zamieszczonej na stronie kuratorium o poszukiwaniu pracownika z kwalifikacjami, trudniej może być, uzyskać zgodę na zatrudnienie osoby bez kwalifikacji. Musicie Państwo bowiem wykazać, na potrzeby takiej zgody, że aktywnie poszukiwaliście Państwo pracownika z kwalifikacjami.

Wniosek o przyznanie darmowych laptopów dla uczniów i nauczycieli

Przypominam też Państwu o wnioskach na przyznanie darmowych laptopów dla uczniów klas czwartych i bonów na laptopy dla nauczycieli. Szerzej omówimy ten temat w czasie najbliższego szkolenia 19 września 2023. Podstawa prawna tych działań wynika z ustawy z 7.07.2023 r. – o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Nagrody dla nauczycieli 2023

Ustawą Karta Nauczyciela, a konkretnie, jej art. 92a ustawy z 26.01.1982 r. przyznano nauczycielom nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Stosownie z dodanym przez ustawę z 7.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw przepisem art. 92a ust. 1 KN, nagroda przysługuje nauczycielowi, który pozostaje w stosunku pracy w szkole w dniu 20 września 2023 r. Pozostawanie w stosunku pracy należy rozumieć przez zatrudnienie na podstawie:
1) umowy na czas określony,
2) umowy na czas nieokreślony,
3) zatrudnienie na podstawie mianowania.
Jeśli nauczyciel pracuje tylko u Państwa warto, aby złożył oświadczenie nauczyciela o pozostawaniu w jednym stosunku pracy. Kwoty na nagrody wypłacane będą Państwu przez organ rejestrujący – odpowiednio wójt burmistrz prezydent, starosta.

Realizacja stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

W tym roku mogą się również pojawić problemy związane z realizacją stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, na zasadach określonych w przepisach przejściowych, o ile takie staże Państwo u siebie w placówkach realizujecie. Staże, awans zawodowy nauczyciela i nadzór pedagogiczny omówimy szeroko w trakcie szkolenia 28 września. Wówczas przekażemy Państwu szczegółowe informacje dla osób prowadzących niepubliczne jednostki oświatowe wynikające dla Państwa z art. 9-12 projektu ustawy z 5.08.2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wymagają od Państwa zastosowania przepisów przejściowych wobec części nauczycieli. Niektórzy nauczyciele będą uzyskiwać stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego według dotychczasowych zasad.

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych

Piątego września 2023 upłynął termin na podanie do wiadomości zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących w danym roku szkolnym. Podstawa prawna: art. 22ab ust. 6 ustawy o systemie oświaty

Kontrola ksiąg ewidencji uczniów

We wrześniu należy zweryfikować realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego. Ci z Państwa którzy prowadzicie księgę ewidencji uczniów i księgi uczniów powinni dokonać kontroli tych ksiąg. Podstawa prawna: art. 33 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, art. 15 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z art. 42 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola.

Dotacja celowa na zakup podręczników

Szkołom prowadzonym przez osoby inne niż samorząd 8 września upływał termin przekazania informacji i wniosku w sprawie dotacji celowej na zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan nadzoru pedagogicznego

Do 15 września macie Państwo czas na opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawienie go radzie pedagogicznej. Podstawa prawna: § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r.

Przeprowadzenie egzaminów zawodowych

15 września upływa również termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego przez uczniów, absolwentów, osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotyczy to osób, które przystępują do egzaminu, którego termin główny został określony w komunikacie CKE między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego.

Organizacja nauki języka mniejszości

Do 20 września należy zorganizować naukę języka mniejszości lub języka regionalnego na wniosek złożony przez rodziców dziecka albo pełnoletniego ucznia. Do 29 września rodzic lub pełnoletni uczeń może złożyć rezygnację z nauki języka mniejszości. Stosowne oświadczenie należy złożyć dyrektorowi.

Wykaz uczniów do egzaminu zawodowego

Do 22 września należy sporządzić wykaz uczniów i absolwentów zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego i przekazać go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty i maturalny

30 września upływa termin na złożenie pisemnej deklaracji przez rodziców uczniów w sprawie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i wstępnej do egzaminu maturalnego.

Ustalanie terminów przerw szkolnych

Do 30 września powinniście Państwo ustalić terminy ferii zimowych, przerwy wakacyjnej i dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i przekazać ją rodzicom.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju: wnioski i dotacje

Do 30 września macie Państwo również czas na złożenie wniosków z planowaną liczbą uczniów w placówce oświatowej. Przypominam też Państwu, że jeśli macie Państwo zamiar prowadzić w placówce WWR, to we wniosku należy wpisać chociaż jedno dziecko do WWR. W przeciwnym razie możecie mieć Państwo problem z otrzymaniem dotacji na Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie