Odcinek 1: „Artykuł 35. Wydatki bieżące”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Komentarz mecenas Beaty Patolety do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Komentarz mecenas Beaty Patolety do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Prawo oświatowe w pigułce – komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Rozpoczynamy cykl, w którym mec. Beata Patoleta będzie omawiać kolejne artykuły ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Skupimy się przede wszystkim na przepisach najistotniejszych dla Państwa. W dzisiejszym, pierwszym odcinku serii mecenas omówiła pierwszą część artykułu 35. ustawy. Artykuł ten odnosi się do dotacji oświatowych i wydatków, które można nimi finansować .

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zgłoszenie planowanej liczby dzieci w jednostce oświatowej

Przypominamy, że koniec września wiąże się dla Państwa z obowiązkiem złożenia wniosku z planowaną liczbą dzieci/uczniów na nowy rok kalendarzowy 2022. Warto ten wniosek skierować jak najszybciej, aby nie umknął Państwu termin!

Aktualizacja dotacji oświatowych

Zbliża się również termin aktualizacji kwoty dotacji oświatowych. Ci z Państwa, którzy chcą sprawdzić poprawność naliczanej dotacji, mogą już występować z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej odnośnie do kwoty planowanych wydatków wg stanu na ostatni dzień września. Szerzej na temat samego wniosku opowie Państwu mec. Łukasz Łuczak w trakcie szkolenia w środę 15 września. Jeśli chcecie Państwo powierzyć nam to zadanie, możecie zwrócić się z tym do kancelarii: kontakt https://lexedu.pl/kontakt/.

Tekst ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Komentarz do artykułu 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Art. 35. [Zadania finansowane z dotacji]
1. Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

Dotacje dofinansowują realizację zadań placówek oświatowych

Czyli dotacje nie finansują w całości ani nie finansują konkretnego wydatku. Dofinansowują one realizację zadań placówek oświatowych. Państwo, prowadząc jednostki oświatowe, realizujecie ich zadania. Jakie to są zadania? Oczywiście kształcenie, wychowanie, opieka, kształcenie specjalne, profilaktyka społeczna. Dotacja ma służyć właśnie dofinansowaniu realizacji powyższych zadań. Jednak to wcale nie znaczy, że dotacja musi być bezpośrednio z nimi związana. Przeznaczona jest ona na realizację zadań statutowych Państwa placówek.
W dalszej części przepisu czytamy:

Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

Dotacje oświatowe przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących

Przypominam, że wydatki bieżące, to są te, które nie są wydatkami majątkowymi. Najczęściej te, które nie przekraczają kwoty 10 tysięcy złotych. Niżej mamy jednak też wyłączenia w tym zakresie. Zwróćcie Państwo uwagę na słówko KAŻDY. To znaczy, że KAŻDY wydatek bieżący poniesiony na cele działalności placówki oświatowej może być finansowany dotacją! Poniżej ustawodawca podaje otwarty katalog możliwych wydatków finansowanych dotacją. Stworzenie zamkniętego katalogu, w którym wymieniono by wszystkie dopuszczalne wydatki, nie byłoby przecież możliwe.

a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy – w
wysokości nieprzekraczającej:

Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika z dotacji oświatowej

Skoro pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to będziemy mieli tutaj odniesienie do Kodeksu Pracy. Jest to człowiek zatrudniony u Państwa i możecie Państwo dotacją pokryć roczne wynagrodzenie tej osoby w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy. Wynagrodzenia te odnoszą się i są limitowane wysokością wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. Mamy tutaj podział na dwa rodzaje placówek. Jeżeli prowadzicie Państwo placówkę publiczną lub tzw. konkursową obowiązuje Was limit 250% wysokości wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

– 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

Jeśli nie jesteście Państwo placówką publiczną lub konkursową, obowiązuje was poniższy (150%) limit wysokości wynagrodzenia.

– 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,

Jednostki publiczne 250%, niepubliczne 150%

Innymi słowy, wynagrodzenie osób, które pracują w przedszkolach publicznych czy szkołach publicznych może być finansowane z dotacji do wysokości 250 % wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego czyli aktualnie jest to kwota 16273,88 zł miesięcznie brutto. Wynagrodzenia osób, które pracują w przedszkolach niepublicznych publicznych, czy szkołach niepublicznych mogą być finansowane z dotacji do wysokości 150 % wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego czyli 9764,33zł miesięcznie brutto. Nie znaczy to oczywiście, że nie możecie Państwo swoim pracownikom płacić wyższej pensji. Oznacza to jedynie, że jedynie do tego limitu może być ona finansowana z pieniędzy pozyskanych z dotacji oświatowej.

Czy niepełnoletni może być upoważniony do odbioru dziecka z przedszkola?

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola i pracowników na umowach cywilnoprawnych

Podobne limity obowiązują też w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób prowadzących placówki oświatowe, jeżeli pełnią funkcję dyrektora, lub prowadzą zajęcia. Stanowi o tym kolejny podpunkt tego przepisu.

aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a,

Maksymalny wymiar czasu pracy

Niżej (w punkcie 2a) znajdujemy też przepis regulujący, wspomniany wcześniej, maksymalny wymiar czasu pracy. Musicie mieć to Państwo na uwadze, jeżeli zatrudniacie kogoś i wskazujecie w umowie niepełny wymiar czasu pracy, czyli np 1/2 etatu, wówczas limit wynagrodzenia finansowanego dotacją dla takiej osoby proporcjonalnie się zmniejsza.

2a. Maksymalny wymiar czasu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oblicza się zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), z uwzględnieniem art. 292 § 1 tej ustawy.

W punkcie 2b ustawodawca odnosi się do sytuacji, w której pracownik zatrudniony jest na etat oraz wykonuje dodatkową pracę np. będąc zatrudniony na umowę zlecenie w tej samej placówce oświatowej. W takiej sytuacji suma wynagrodzenia finansowanego dotacją również nie może przekroczyć kwot wspomnianych we wcześniejszych punktach.

2b. Wynagrodzenie osoby fizycznej, która w tym samym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i aa, nie może łącznie przekroczyć
wysokości określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a.

Zasady sanitarne obowiązujące w nowym roku szkolnym, od 1 września 2021

Wymiar pracy pracownika lub dyrektora przedszkola wyższy niż 1 etat?

Co w sytuacji, jeżeli pracownik w danej jednostce oświatowej zatrudniony jest na więcej niż 1 etat? Czy limity powinny być odpowiednio wyższe? W mojej ocenie tak! Jeśli zastosowanie będą tutaj znajdowały przepisy kodeksu pracy.

Jest spór, czy przy umowach zlecenia rozliczanych godzinami przeliczamy maksymalne wynagrodzenie na liczbę godzin. Czy wynagrodzenie za godzinę może maksymalnie wynosić 61 złotych – w mojej ocenie nie. Podpunkt 2a wskazuje bowiem, że

Maksymalny wymiar czasu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oblicza się zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), z uwzględnieniem art. 292 § 1 tej ustawy.

Są jednak i odmienne stanowiska wskazujące, że zastosowanie znajdzie ust. 2a poprzez odwołanie w w ust. 1 pkt 1 lit. aa do ust. 1 pkt 1 lit a:
roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a,.

Limity powyższe nie będą odnosiły się także do umów zawartych z osobami prawnymi i firmami.

Odcinki komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta i na nasz kanał na YouTube