Odcinek 5: „Artykuł 33. Warunki otrzymania dotacji”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Odcinek 5: „Artykuł 33. Warunki otrzymania dotacji”
Odcinek 5: „Artykuł 33. Warunki otrzymania dotacji”

Prawo oświatowe w pigułce – komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W piątej części autorskiego komentarza mecenas Beaty Patolety do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zajmiemy się artykułem 33. Określa on warunki przyznawania i otrzymywania dotacji oświatowych. Jakie kryteria musi spełnić organ prowadzący przedszkole lub szkołę, by otrzymać dotację?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Artykuł 33. Warunki przekazania dotacji oświatowej

Art. 33.
W ust. 1 Wskazano, że .
Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26 i art. 28-32, są przekazywane pod warunkiem, że:
1)
organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę oraz placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe, przekaże organowi dotującemu informację o planowanej liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29, art. 30, art. 31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1;
2)
przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe, przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32;
3)
organ prowadzący szkołę, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń, o którym mowa odpowiednio w art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5, ukończył odpowiednio publiczne lub niepubliczne: liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia lub szkołę policealną, przekaże:
a)
zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia, o którym mowa w art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5, odpowiednio świadectwa dojrzałości, certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w której zakresie kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia, lub dyplomu zawodowego, wydane niezwłocznie przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek organu prowadzącego tę szkołę,
b)
kopię świadectwa ukończenia szkoły, o której mowa w art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5, przez ucznia tej szkoły poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora tej szkoły, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty
– w przypadku dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5;
4)
organ prowadzący szkołę udokumentuje uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego przez okręgową komisję egzaminacyjną; na wniosek organu prowadzącego szkołę okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje niezwłocznie zaświadczenie o uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego
– w przypadku dotacji, o których mowa w art. 31 ust. 1a i art. 31a ust. 1.

Dwa warunki otrzymania dotacji oświatowej

Oznacza to, że przypadku przedszkoli i szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny, są dwa warunki otrzymania dotacji:
– złożenie wniosku wraz z planowaną liczbą uczniów
– wprowadzenie do Systemu Informacji Oświatowej danych według stanu na dzień 30 września danego roku budżetowego.

„Według stanu na dzień 30 września” nie oznacza konieczności wprowadzenia tych danych 30 września!

Gmina zobowiązana jest wypłacić dotację na faktyczną liczbę uczniów

Spełnienie tych warunków powoduje powstanie prawa do otrzymania dotacji. Nie jest przy tym konieczne spełnienie jakichkolwiek innych warunków. Wskazana planowana liczba uczniów nie determinuje wysokości otrzymywanej dotacji. Oznacza to, że gmina jest zobowiązana płacić dotację na faktyczną (rzeczywistą) liczbę uczniów, chociażby była ona wyższa niż ta planowana.

Pamiętajcie również Państwo, że żeby otrzymać dotację na wczesne wspomaganie rozwoju – WWR, niezbędne jest wskazanie, że planujecie Państwo takie nauczanie realizować w swojej jednostce oświatowej. Dlatego też we wniosku musicie wskazać, że planujecie mieć chociaż jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju. Jeśli w późniejszym okresie okaże się, że w placówce jest większa liczba uczniów wymagających realizowania WWR, nie będzie to miało znaczenia. Ważne, żeby zgłosić zamiar realizowania takich zajęć. Podobnie jest z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Przeoczenie terminu na złożenie wniosku z planowaną liczbą dzieci

Jeżeli przeoczycie Pańśtwo termin na złożenie wniosku o dotację wraz z planowaną liczbą uczniów, lub rozpoczniecie prowadzenie działalności oświatowej po 30 września, uzyskując wpis do ewidencji placówek oświatowych np. w grudniu roku bazowego, nie oznacza to, że nie będziecie w stanie uzyskać dotacji!

W takim przypadku należy zwrócić uwagę na przepis art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Na wniosek organu prowadzącego odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego w przypadku nie przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Odstąpienie od terminu złożenia wniosku z planowaną liczbą dzieci

Powyższy przepis daje podstawę do tego, aby Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta przyznał dotację na kolejny rok budżetowy, pomimo niezłożenia wniosku do 30 września roku bazowego. Co istotne, ocena wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od terminu do złożenia wniosku o przyznanie dotacji, nie jest dowolna i swobodna. W tym zakresie organ zobowiązany jest rozważyć szereg okoliczności, które spowodowały niezłożeniem wniosku do 30 września, a także konsekwencje złożenia takiego wniosku po terminie. Odmowa wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu do złożenia wniosku o dotację, jest równoznaczna dla jednostki samorządu terytorialnego z obowiązkiem dokonania szczegółowej analizy sprawy. Urząd musi wykazać, że udzielenie dotacji w kolejnym roku budżetowym, z uwagi na upływ terminu, nie jest możliwe.

Wyrok WSA w Lublinie ws. udzielenia dotacji mimo niezłożenia wniosku w terminie

W sprawie, w której osoba prowadząca przedszkole spóźniłą się ze złożeniem wniosku o planowanej liczbie dzieci, wypowiedział się sąd w Lublinie. W wyroku z dnia 20 września 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie sygn. akt: III SA/Lu 269/18 wskazał:

Zauważyć należy, iż w miarę posiadanych środków finansowych właściwa jednostka samorządu terytorialnego może zdecydować o udzieleniu dotacji osobie prowadzącej przedszkole niepubliczne, która we właściwym czasie nie mogła złożyć wniosku o udzielenie dotacji oraz koniecznych informacji, z uwagi np. na zdarzenia losowe. Ponieważ podawana w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji planowana liczba uczniów, służy gminie jedynie do planowania wysokości dotacji na rok następny, to właściwe i omówione wyżej przepisy prawa łagodzą warunki przyznawania tej dotacji oraz wagę ewentualnego uchybienia terminu na złożenie wniosku o jej udzielenie wraz ze stosownymi informacjami. Znajduje to uzasadnienie tym bardziej w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dotację nie należy do podmiotów małych, prowadzi przedszkole od roku 2011 i wywiązując się prawidłowo ze swoich zadań, które stanowią w istocie zadania jednostki samorządu terytorialnego. Taka sytuacja ma miejsce w rozpoznawanej sprawie. Skarżąca podniosła również, że program przedszkolny dla podopiecznych przedszkola jest realizowany w znacznej części w oparciu o środki otrzymywane z dotacji otrzymywanej z budżetu miasta, co jest w sprawie istotne. Dlatego trudno w okolicznościach tej sprawy odmowę odstąpienia od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji uznać za uzasadnioną, która oparta została na uznaniu, że doszło do uchybienia terminu materialnoprawnego, który w istocie takim terminem nie jest.

Przegapienie terminu niekoniecznie oznacz utratę dotacji

Uchybienie terminowi do przekazania informacji o planowanej liczbie uczniów nie pociąga więc za sobą automatycznej utraty prawa do otrzymania dotacji. Istotne w tym zakresie znaczenie ma podjęcie działań w celu wyrażenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zgody na odstąpienie od tego terminu i udzielenie dotacji. Przy czym organ nie będzie działał bez Państwa wniosku, który w przypadku uchybienia terminu, należy złożyć bez zwłoki.

Brak wpisu do ewidencji – możliwe otrzymanie dotacji

Podobnie jest, jeżeli do 30 września nie uzyskali Państwo wpisu do ewidencji placówek oświatowych i nie byliście z tego powodu w stanie złożyć wniosku o dotację. Wniosek składa bowiem osoba prowadząca placówkę oświatową. Także w tym zakresie pomóc może przepis art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wskazuje on, że Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta może przyznać dotację w terminie wcześniejszym, niż od początku następnego roku budżetowego. W tym zakresie, ważne z perspektywy ubiegania się o zgodę na przyznanie dotacji w terminie wcześniejszym, jest złożenie wniosku o dotację na kolejny rok. Niezależnie od braku wpisu do ewidencji. Nie wywoła on ustawowych skutków prawnych, jednakże będzie stanowił o tym, że poinformowali Państwo Gminę o zamiarze prowadzenia działalności i ewentualnej konieczności zabezpieczenia dotacji na ten cel. Ułatwi to dalsze procedowanie w tej sprawie.

Oświata niesamorządowa to uzupełnienie samorządowej

W tym zakresie należy mieć na uwadze, co wskazuje orzecznictwo. Oświata niesamorządowa nie stanowi alternatywy dla oświaty samorządowej, lecz jest jej istotnym uzupełnieniem (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 17 września 2021 roku w sprawie I SA/Lu 257/21 oraz I SA/Lu 258/21). Funkcjonowania oświaty niesamorządowej nie sposób więc odnosić tylko i wyłącznie do roli, jaką jest uzupełnienie miejsc względem oświaty samorządowej. Rolą placówek niepublicznych jest bowiem poszerzenie oferty edukacyjnej dla danej społeczności. Przyczynia się ona do podniesienia poziomu kształcenia, wychowania i opieki.

Odmowa może zostać poddana kontroli

Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ma to, że odpowiedź Wójta/Burmistrza/ Prezydenta Miasta na Państwa wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie dotacji, z uwagi na niespełnienie warunków, na przeoczenie, lub na przyznanie dotacji w terminie wcześniejszym, niż od początku następnego roku budżetowego, stanowi czynność z zakresu administracji publicznej. Ewentualna odmowa może zostać poddana kontroli sądowo – administracyjnej.

Co, jeśli gmina odrzuci wniosek? Skarga!

Jeśli gmina odrzuci Państwa wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie dotacji, mimo przegapienia terminu, powinni Państwo wystąpić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na czynności Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta. Należy ją złożyć za pośrednictwem Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma odmawiającego uwzględnienia wniosku. W skardze należy przedstawić zarzuty, dotyczące wadliwości oceny złożonego wniosku. Pomimo że wyrażenie zgody leży w kompetencji organu dotującego, to nie może on działać dowolnie. Ocena wniosku musi odbywać się na podstawie oceny konkretnych okoliczności, przy zastosowaniu obiektywnego wzorca oceny. Skarga taka podlega opłacie 200 złotych.

Odcinki komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta i nasz kanał na YouTube