Czy niepełnoletni może być upoważniony do odbioru dziecka z przedszkola?

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola przez osobę niepełnoletnią
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola przez osobę niepełnoletnią

Niepełnoletni a upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola? Zagadnieniem, które często jest poruszane wśród osób prowadzących przedszkola niepubliczne, jest możliwość odbioru dziecka z przedszkola przez upoważnioną osobę, która nie ukończyła jeszcze osiemnastu lat. Czy taka sytuacja jest prawnie dopuszczalna i kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne problemy?

W tym artykule:
Kto może odebrać dziecko z przedszkola. Osoba upoważniona przez rodziców
Przedszkole. Upoważnia rodzic ale reguluje to statut przedszkola
Wydanie dziecka a upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Upoważniona osoba MUSI mieć ukończone 10 lat
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola. Ograniczenia wiekowe

– – – – – – – – – – – – – – –
>>> Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym oraz formy prowadzenia działalności oświatowej
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
SZKOLENIE 28.04.2023 godz. 17.00
Tematyka i zapisy na szkolenie >>>

– – – – – – – – – – – – – – –

Kto może odebrać dziecko z przedszkola. Osoba upoważniona przez rodziców

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U.2021.1082) statut przedszkola powinien zawierać szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Prawo rodzinne w jednostkach oświatowych. Zasady, spór o dziecko, władza rodzicielska

Przedszkole. Upoważnia rodzic ale reguluje to statut przedszkola

To od organu prowadzącego przedszkole będzie zatem zależało, w jaki sposób zostanie uregulowane odbieranie dzieci z placówki. Jeżeli statut jednostki oświatowej dopuszcza udzielanie upoważnień do odbioru dzieci przez osoby trzecie, upoważnienia takiego będzie mógł udzielić rodzic, któremu przysługuje władza rodzicielska.

Zasady sanitarne obowiązujące w nowym roku szkolnym, od 1 września 2021

Wydanie dziecka a upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Należy również pamiętać, że ostateczną decyzję o wydaniu dziecka podejmuje dyrektor placówki, który ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom do momentu ich odbioru. To do dyrektora placówki należy ocena, czy osoba, której zostanie wydane dziecko, zapewni mu bezpieczny powrót do domu.

MEiN potwierdza nasze stanowisko. Do kontroli uprawnieni pracownicy samorządowi

Upoważniona osoba MUSI mieć ukończone 10 lat

Na pytanie, czy w świetle obowiązujących przepisów rodzic może upoważnić do odbioru przedszkolaka osobę, która nie ukończyła jeszcze osiemnastu lat, należy odpowiedzieć twierdząco. Jedyny akt prawny, który będzie miał zastosowanie w tym zakresie, to ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.2021.450). Po opuszczeniu placówki dziecko staje się bowiem uczestnikiem ruchu. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Powyższe nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych (np. alei w parku) ani strefy zamieszkania. Istnieje zatem bezwzględny zakaz odbioru dziecka z przedszkola przez osobę, która nie ukończyła jeszcze 10 lat.

Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Odcinek 1: “Artykuł 35”

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola. Ograniczenia wiekowe

Jak wskazano powyżej, to od organu prowadzącego przedszkole niepubliczne będzie zależało, w jaki sposób ureguluje zasady odbierania dziecka z przedszkola. Możliwe jest zatem rozwiązanie, w którym statut albo umowa o świadczenie usług będą zawierały ograniczenia dotyczące wieku osoby, którą rodzice będą mogli upoważnić do odbioru dziecka. Przykładowo dokumenty organizacyjne placówki mogą zawierać zapis, że rodzice przysługuje uprawnienie do udzielenia upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola osobie, która ukończyła np. 16 lat. Warto również zadbać, by rodzice podpisali oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za dziecko odebrane przez upoważnioną osobę niepełnoletnią, od momentu jej odbioru z placówki.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta