Odcinek 4: „Artykuł 35. Kształcenie specjalne w szkole”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Odcinek 4: "Artykuł 35. Kształcenie specjalne w szkole"
Odcinek 4: „Artykuł 35. Kształcenie specjalne w szkole”

Prawo oświatowe w pigułce – komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dzisiejszym odcinkiem kończymy omówienie artykułu 35. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Reguluje on sposób wydatkowania dotacji w jednostkach oświatowych. W tej części komentarza mecenas Beata Patoleta omawia kwestie rozliczania dotacji na kształcenie specjalne w szkołach na podstawie wzoru matematycznego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wydatkowanie dotacji na podstawie wzoru

Wydatkowanie dotacji na kształcenie specjalne w szkołach oblicza się na podstawie wzoru matematycznego określonego w art. 35 ust. 5 pkt 4. Wydatki w szkołach, podobnie jak w przedszkolach, dzielimy na dwa rodzaje.

Art. 35 ust. 5 pkt 4 wskazuje, że w zakresie:

4) szkół niewymienionych w pkt 1 – oprócz wydatków, o których mowa w pkt 2, (- wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, oraz zapewnienie warunków ich realizacji)
także wydatki na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w wysokości wyrażonej wzorem

Rozliczenie wydatków wspólnych z dotacji na kształcenie specjalne

Jak Państwo widzicie, wspomniany wzór pokazuje nam, w jaki sposób obliczyć rozliczenie dotacji na wydatki wspólne, inne niż te przeznaczone na realizację zadań. Zanim przejdziemy do omówienia wzoru, musimy wcześniej dokładnie scharakteryzować wydatki, o których mowa w punkcie 2. W punkcie 2 osoby prowadzące szkoły znajdują istotne dla siebie informacje. Przepis brzmi następująco:

Art. 35 ust. 5.
Przez wydatki, o których mowa w ust. 4, należy rozumieć w przypadku:
2)
-przedszkoli,
-oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
– oraz szkół, niewymienionych w pkt 1,
– innych form wychowania przedszkolnego
– oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych
– wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji;

Dotacje dzielimy na dwa rodzaje wydatków

Wniosek z tego, że tak jak w przedszkolu, tak i w szkole dotacje na kształcenie specjalne dzielimy na dwa rodzaje wydatków. Pierwszy to te, o których mowa w Art. 35 ust. 5 pkt 2 i bez wątpienia będzie on związany z wydatkami na realizacje zadań:

 • zalecenia w orzeczeniach
 • zadania wynikające z zaleceń, ale zawarte w indywidualnych programach

Czyli przepis dotyczy wszystkiego co wynika z tych zaleceń – czy jest zawarte w orzeczeniach, czy w programach oraz zapewnienie warunków ich realizacji. Chyba nikt z nas z Państwa nie będzie miał wątpliwości co to będą za wydatki:
– na realizację zadań wynikających z zaleceń i zalecenia w orzeczeniach

Czym jest zapewnienie warunków realizacji?

Zapewnienie warunków ich realizacji to np.: utrzymanie sal do terapii – sprzątanie tychże, energia elektryczna, ogrzewanie, wyposażenie, remonty, dostosowanie budynków do potrzeb, wynagrodzenie specjalistów z pochodnymi, wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego, pomocy nauczyciela, doskonalenie zawodowe nauczycieli związane z realizacją zaleceń, wydatki na wychowawców, jeśli otrzymują np. dodatek z tytułu realizacji zaleceń na prowadzonych przez siebie zajęciach.
Będą to wszystkie wydatki związane bezpośrednio z kształceniem specjalnym, które możemy znaleźć w opiniach i zaleceniach oraz te, które związane są z zapewnieniem realizacji powyższych zaleceń.

Czym są wydatki wspólne w dotacjach oświatowych

Musimy pamiętać, że dotacja, którą otrzymuje szkoła na dziecko z orzeczeniem, składa się ze standardu A czyli kwoty dotacji jaka przeznaczona jest na każde dziecko oraz zwiększenia odpowiednią wagą od P4 do P8, P56, P59–P63, P67 i P68.

Wydatki wspólne dla całej jednostki oświatowej możemy wyliczyć przy pomocy wspomnianego wcześniej wzoru. Skoro w kwocie dotacji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera się standard A, czyli „dotacja podstawowa” tożsama dla wszystkich uczniów uczęszczających do danej szkoły, to ta część będzie się odnosiła do wydatków wspólnych całej jednostki.

Wzór wyliczenia wydatkowania dotacji

 • 𝑊𝑖𝑛𝑛𝑒 – wydatki poniesione w danym roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2 w tej szkole, W – wydatki, o których mowa w ust. 1, poniesione w danym roku budżetowym w tej szkole,
 • 𝑆𝑆𝐼 – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tej szkole,
 • 𝑆𝑆𝐼𝑁 – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych tej szkoły, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie
  kształcenia specjalnego,
 • 𝑆𝑂𝑁 – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów niebędących oddziałami specjalnymi albo oddziałami integracyjnymi i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tej
  szkole,
 • 𝑆𝑂𝑁𝑁 – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów niebędących oddziałami specjalnymi albo oddziałami integracyjnymi i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tej
  szkole, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno–wychowawczych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • 𝑆 – kwotę części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianą dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tej szkole.

Kwota na wydatki wspólne

Skoro standard finansowy A – czyli kwota na każde dziecko uczęszczające do szkoły wynosi około 6 tysięcy rocznie, to dotacja dla dziecka ponad tę kwotę zawiera się w odpowiednich wagach. Podstawiając wartości do wzoru, uzyskamy wartość równą wartości standardu finansowego A pomnożonego przez liczbę uczniów z orzeczeniami i jednocześnie będzie ona stanowiła wartość, jaką można rozliczyć na wydatki wspólne.

Inne podejście do wyliczenia wydatków wspólnych

Zasadniczo drugie może nieco trudniejsze stanowisko, ale korzystniejsze w zakresie rozliczania rozumiejące W, jako wartość niewyłącznie oznaczającą kwotę zaplanowaną do wydatkowania na szkołę (wszystkie kwoty dotacja, czesne i inne środki) umieszczamy pod W kolejno w liczniku kwotę dotacji na dzieci objęte kształceniem specjalnym, a w mianowniku całą kwotę dotacji. Wynik oznacza wartość, jaką możemy w danym roku rozliczyć jako wydatki wspólne. Innymi słowy, tę kwotę możemy przeznaczyć np. na wynagrodzenie dyrektora, czy też wynagrodzenia wszystkich pracowników. Na jeden bądź na wiele wydatków. W tym rozumieniu nie jest istotny podział wydatków, bo on wynika ze wzoru – uzyskujemy konkretną, bezsporną wartość. Minusem takiego rozliczenia jest konieczność wykazania się w trakcie kontroli sumą wydatków zaplanowanych do poniesienia jako wydatków bieżących.

Odcinki komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta i nasz kanał na YouTube