Odcinek 2: „Artykuł 35. Wynagrodzenia”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Odcinek 2. Artykuł 35 ustawy o finansowaniu zadań ośw. - wynagrodzenia
Odcinek 2. Artykuł 35 ustawy o finansowaniu zadań ośw. – wynagrodzenia

Prawo oświatowe w pigułce – komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W kolejnym odcinku komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych omawiamy kolejne podpunkty artykułu 35. ustawy. Mecenas Beata Patoleta zajmuje się kwestiami związanymi z wynagrodzeniami w jednostkach oświatowych.

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –

Wynagrodzenie nie może przekroczyć limitów

Zgodnie z punktem 2b artykułu 35. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Wynagrodzenie osoby fizycznej, która w tym samym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i aa, nie może łącznie przekroczyć wysokości określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a.

Co jest kluczową informacją zawartą w tym przepisie? Fragment „w tym samym przedszkolu”! Zanim omówimy szczegółowo ten zapis, mam dla Państwa dwie uwagi. W mojej ocenie absolutnie niemożliwe jest pobieranie wynagrodzenia za bycie organem prowadzącym. Drugą istotną sprawą jest to, że jeżeli jesteście Państwo osobą prowadzącą i jednocześnie dyrektorem placówki lub prowadzicie zajęcia, to Państwa składki na ZUS nie mogą być finansowane dotacją. Składki nie odprowadzacie Państwo bowiem od wynagrodzenia otrzymywanego w placówce, tylko w związku z byciem organem prowadzącym.

Limit dotyczy jednej jednostki oświatowej

Limit wynagrodzenia w jednostkach oświatowych jest niezależny od rodzaju zatrudnienia. Jednak odnosi się on do zadań wykonywanych w ramach jednej placówki oświatowej. W przypadku wykonywania pracy w więcej niż jednej placówce, limit ten, z zastrzeżeniem wymiaru czasu pracy, nie obowiązuje. Jest to bardzo istotna kwestia bowiem kwestionowane kwoty są znaczne. Przy założeniu, że limit wynagrodzenia to przeszło 100 tysięcy rocznie, kwestionowana kwota za 5 lat może przekraczać nawet pół miliona złotych!

Praca w kilku placówkach oświatowych

W jednej ze spraw organ kontrolujący doszedł do wniosku, że w przypadku kilku szkół/przedszkoli prowadzonych przez jedną osobę należy zsumować wynagrodzenia sfinansowane z dotacji oświatowej w celu uniknięcia fikcji zatrudniania tylko „na papierze”. Wysunięto taki wniosek, mimo że ta jedna osoba pracowała w przeliczeniu w pełnym wymiarze czasu pracy w każdej ze szkół. Organ nie zwrócił jednak uwagi na to, że w ustawie zawarte zostały przepisy wprowadzające określone limity w zakresie wynagrodzeń pokrywanych z dotacji oświatowej i taki limit zawarty jest właśnie w art. 35 ust. 2b.

Limit płacy w ramach jednej jednostki

Mając na uwadze przepisy prawa brak jest podstaw do przyjęcia poglądu, żeby limit wskazany w art. 35 ust. 2b u.f.z.o. odnosił się do sytuacji, w której dana osoba jest zatrudniona w dwóch różnych szkołach prowadzonych przez ten sam podmiot. Przepis ten bowiem wyraźnie wskazuje, że wynagrodzenie osoby fizycznej, która w tej samej szkole otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej, nie może łącznie przekroczyć wysokości określonych w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a. u.f.z.o. w szkole, jeżeli pełni funkcję dyrektora tej szkoły nie przekracza odpowiednio kwot określonych w lit. a.

Limit nie ma zastosowania w przypadku pracy w kilku placówkach

Zatem limit wynagrodzenia odnosi się do jednej osoby, która pracuje w tej samej szkole, nie będzie miał zastosowania do pracy w dwóch placówkach, choćby na terenie tej samej gminy lub powiatu, z zastrzeżeniem jednak przeliczenia wysokości limitu na maksymalny wymiar czasu pracy.

Wynagrodzenie pokrywane z dotacji oświatowej, które otrzymuje osoba zatrudniona w dwóch różnych szkołach prowadzonych przez ten sam podmiot w każdej z tych szkół czy przedszkoli może być wypłacane do wysokości limitu w każdej z jednostek. Ważne jest przy tym, aby praca była rzeczywiście wykonywana na rzecz wszystkich zleceniodawców i w odpowiednim wymiarze czasu pracy. Limit wynagrodzenia odnosi się do wynagrodzenia wypłacanego danej osobie z jednej, a nie kilu placówek.

SKO w Wałbrzychu przyznaje nam rację

Art. 35 nie wprowadza takiego ograniczenia. Do takich właśnie wniosków doszło również kolegium SKO w Wałbrzychu.
Proszę jednak pamiętać, w sytuacji sporu w takim zakresie, w sprawie wymagane będą wyjaśnienia, czy dana osoba pracująca w dwóch jednostkach faktycznie wykonywała pracę.

Ustęp 3. artykułu 35. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Dotacja, o której mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania.

Powyższe oznacza, że dotacja udzielana jest np. na rok budżetowy 2021 – poniesieniem będzie zaistnienie konkretnego zdarzenia gospodarczego polegającego na zakupie towaru lub usługi, u konkretnego sprzedawcy i za konkretną cenę, oraz, co do zasady zapłata ceny a oraz odpowiednie udokumentowanie tej operacji.

Tym samym można ponieść dany wydatek w danym roku budżetowym z dotacji udzielonej w tym konkretnym roku budżetowym ale niekonieczne zadanie musi dotyczyć tego konkretnego roku budżetowego. W praktyce o ile zostaną państwu faktury wystawione w grudniu, to zapłaty za nie możecie Państwo dokonać w kolejnym roku ale tu uwagę z dotacji udzielonej w tym kolejnym roku czyli jeśli faktura jest wystawiona w roku 2020, ale nie starczyło już dotacji na jej pokrycie to może być zapłacona w roku 2022 z dotacji którą otrzymacie Państwo w roku 2022. Podobnie jest z wynagrodzeniami, składkami ZUS, opłatą za media i inne wydatki.

Odcinki komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta i na nasz kanał na YouTube