Ekwiwalent za urlop. Czy może być finansowany dotacją oświatową?

Ekwiwalent urlopowy finansowany dotacją oświatową
Ekwiwalent urlopowy finansowany dotacją oświatową

Czy środki otrzymane w ramach dotacji oświatowej można wykorzystywać do wypłacenia ekwiwalentu urlopowego pracownikom? W tym temacie jest wiele wątpliwości, które powstały przede wszystkim na tle rozstrzygnięć sądów wydawanych na podstawie Ustawy o finansowaniu oświaty, a nie na podstawie Ustawy o finansowaniu działań oświatowych. Normy, które odnoszą się do tych kwestii mają podobne brzmienie w obu dokumentach. Jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach” i to właśnie one powodują, że dziś na te kwestie trzeba spojrzeć nieco inaczej.

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacje oświatowe – wątpliwości związane z ekwiwalentem urlopowym

Dlaczego pojawiają się wątpliwości w kwestii wypłaty ekwiwalentu za urlop ze środków dotacyjnych? Chodzi o to, że przyjmuje się iż ekwiwalent za urlop nie jest tożsamy z wynagrodzeniem. Owszem, nie jest! Są jednak takie sytuacje, w których ekwiwalent musi zostać bezwzględnie wypłacony – pracodawca jest do tego zobowiązany.

Jak rozliczać dotacje na kształcenie specjalne?

Ekwiwalent urlopowy – wydatek bieżący?

W mojej ocenie ekwiwalent jest bez wątpienia wydatkiem bieżącym. Z treści ustawy wiemy zaś, że możemy wydatkować dotacje na wydatki bieżące związane z kształceniem, wychowaniem, opieką i profilaktyką społeczną.

Kontrola w przedszkolu lub szkole. Czy jest obowiązek kopiowania dokumentów?

Czym jest ekwiwalent urlopowy?

Reguluje go artykuł 171 Kodeksu Pracy. Wynika z niego wprost obowiązek wypłacenia ekwiwalentu.

Art. 171. [Ekwiwalent za urlop]
§ 1.
W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
§ 2.
(uchylony)
§ 3.
Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Zwróćcie Państwo uwagę, że norma artykułu 35 adresowana jest nie tylko do osób prowadzących placówki niepubliczne. Dotyczy ona także placówek, które nie mają możliwości pobierania czesnego od rodziców lub innych środków od rodziców. Czy w takiej sytuacji organ prowadzący tego typu placówkę byłby zwolniony z obowiązku wypłaty ekwiwalentu? Czy musiałby starać się pozyskać środki z innych źródeł?

Jak zweryfikować wysokość wypłacanej dotacji oświatowej? [WZÓR WNIOSKU]

Nie wolno wypłacać ekwiwalentu w zamian za urlop

Zwracam Państwu szczególną uwagę na to, że niedopuszczalnym jest wypłacanie ekwiwalentu urlopowego w zamian za urlop, jeśli pracownik nadal pracuje w przedszkolu czy szkole. Obowiązek wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dotyczy pracownika, z którym nie przedłużamy umowy o pracę.

Wstrzymanie wypłaty dotacji dla przedszkola niepublicznego lub szkoły – czy jest prawnie dopuszczalne?

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu

Na obowiązek wypłacenia ekwiwalentu nie wpływa też forma rozwiązania stosunku pracy. Nie ma znaczenia, czy jest to wygaśnięcie umowy o pracę, rozwiązanie jej za obopólną zgodą, czy nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Skumulowany urlop a ekwiwalent urlopowy

Jeśli pracownik, który ma wiele zaległych dni urlopowych, składa wypowiedzenie, pracodawca nie ma możliwości wysłać go na urlop. Wówczas, by pozostawać w zgodzie z literą prawa, ma on obowiązek wypłacenia ekwiwalentu.

Rok 2021 rokiem roszczeń dotacyjnych! Jak dochodzić swoich praw?

Sąd Najwyższy o ekwiwalencie urlopowym

W swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreśla, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega ochronie prawnej w takim samym zakresie, jak wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

Finansowanie ekwiwalentu dotacją oświatową

Artykuł 35 ustęp 1 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje na co przeznaczone są dotacje oświatowe. Mogą być one wykorzystywane na dofinansowanie zadań placówek oświatowych. Co w takim razie skłąda się na realizację tych zadań, które ma obowiązek realizować przedszkole, czy szkoła?

Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30 i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego

Jeżeli dotacje możemy wydać na każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, czy przedszkola, w tym m.in. na wynagrodzenie, to nie można na tej podstawie stwierdzić, że ekwiwalent nie mieści się w tym zakresie. Niestety takie, błędne stanowisko prezentują niektórzy kontrolujący.

MEiN potwierdza nasze stanowisko. Do kontroli uprawnieni pracownicy samorządowi

Realizacja zadań organu prowadzącego

Pamiętajmy też, że dotacja może być również wykorzystana na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego. Przecież to właśnie organ prowadzący jest pracodawcą i to w jego zakresie obowiązków i zadań leży m.in. zapewnienie obsługi prawnej i finansowej szkoły czy przedszkola. Jeśli dyrektor placówki chce pozostawać w zgodzie z przepisami Prawa Pracy, a nie mógłby z dotacji sfinansować ekwiwalentu, to powinien to zrobić z … własnych środków? Oczywiście że nie!

Odniesienia do karty nauczyciela

Ustawodawca ustalając możliwą wysokość dochodów w placówkach, w odniesieniu do ustalanych Kartą Nauczyciela dochodów nauczycieli sam wskazuje, że zachodzi tutaj istatna zależność. Dlatego też opierając się na przepisach Karty Nauczyciela (art. 67), które przewidują ekwiwalent pieniężny za urlop dla nauczyciela.

Ekwiwalent to wydatek bieżący finansowany dotacją

Ekwiwalent za urlop wypłacony pracownikowi wobec braku możliwości udzielenia mu urlopu można, w mojej ocenie zaliczyć do wydatków bieżących ponoszonych przez szkołę lub przedszkole.

Więcej o kwestiach związanych z dotacjami oświatowymi opowiemy podczas naszego szkolenia 19 lipca o godzinie 17.00: 
Dotacje 2021. Wydatkowanie, rozliczanie, kontrola, zapisy w statucie >>>

Zapraszamy również na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta