Ekwiwalent za urlop finansowany dotacją oświatową? Rozstrzygnięcie NSA

Ekwiwalent urlopowy finansowany dotacją oświatową
Ekwiwalent urlopowy finansowany dotacją oświatową

Czy środki otrzymane w ramach dotacji oświatowej można wykorzystywać do wypłacenia ekwiwalentu urlopowego pracownikom? W tej kwestii było wiele wątpliwości i różnych rozstrzygnięć. Podobnie było w sprawie, w której WSA w Lublinie stwierdziło, że jak najbardziej można ekwiwalent pokryć środkami z dotacji, ale SKO nie zgodziło się z jego wyrokiem. W związku z tą sprawą rozstrzygnięcie wydał właśnie Naczelny Sąd Administracyjny i potwierdził stanowisko nasze i WSA – ekwiwalent za urlop  wypłacony zgodnie z art. 172 kodeksu pracy MOŻE BYĆ finansowany z dotacji oświatowych. Zobacz kiedy możliwe jest finansowanie ekwiwalentu dotacją oświatową, a kiedy narażamy si na konieczność zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Rozstrzygnięcie NSA – ekwiwalent może być finansowany dotacją

Ekwiwalent wypłacony zgodnie z artykułem 172 kodeksu pracy, czyli wtedy, kiedy kodeks pracy nakazuje państwu wypłatę ekwiwalentu, ponieważ np. pracownik, nim zdążycie udzielić urlopu, wypowie Państwu stosunek pracy. Wówczas nie macie innego wyjścia, musicie wypłacić ten ekwiwalent, żeby pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Mieliśmy rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, które twierdziło, że ekwiwalent może być finansowany dotacją. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, z jakiegoś powodu, nie zgodziło się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przychyliło się do zdania, że należny jest zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. WSA wobec tego złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego i NSA, na posiedzeniu niejawnym, w dniu 17 stycznia 2024 wydał rozstrzygnięcie w sprawie I GSK 1849/22.

Wspomniane rozstrzygnięcie NSA z 17 stycznia w sprawie ekwiwalentu finansowanego dotacją oświatową >>>

Możecie sobie Państwo znaleźć to rozstrzygnięcie poniżej zacytuję Państwu jedynie podsumowanie:

…skoro przepis art. 90 ust. 3d pkt 1 lit. b u.s.o. przewiduje wykorzystywanie dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego placówkę, o których mowa w art. 5 ust. 7 u.s.o., w tym na wynagrodzenia pracowników, należy uznać za uprawnioną konstatację WSA, że zakwestionowany wydatek mieści się w normie powyższego przepisu, jako związany z realizacją zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Trudno bowiem byłoby przyjąć, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop, który jak już wyżej wyjaśniono stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczoną wcześniej pracę (związaną z realizacją zadań przedszkola) nie może być sfinansowany z dotacji, natomiast wynagrodzenie za pracę już tak.

Dotacje oświatowe – wątpliwości związane z ekwiwalentem urlopowym

Dlaczego pojawiają się wątpliwości w kwestii wypłaty ekwiwalentu za urlop ze środków dotacyjnych? Chodzi o to, że przyjmuje się iż ekwiwalent za urlop nie jest tożsamy z wynagrodzeniem. Owszem, nie jest! Są jednak takie sytuacje, w których ekwiwalent musi zostać bezwzględnie wypłacony – pracodawca jest do tego zobowiązany.

Jak rozliczać dotacje na kształcenie specjalne?

Ekwiwalent urlopowy – wydatek bieżący?

W mojej ocenie ekwiwalent jest bez wątpienia wydatkiem bieżącym. Z treści ustawy wiemy zaś, że możemy wydatkować dotacje na wydatki bieżące związane z kształceniem, wychowaniem, opieką i profilaktyką społeczną.

Kwalifikacje dyrektora niesamorządowej placówki oświatowej – publicznej lub niepublicznej

Czym jest ekwiwalent urlopowy?

Reguluje go artykuł 171 Kodeksu Pracy. Wynika z niego wprost obowiązek wypłacenia ekwiwalentu.

Art. 171. [Ekwiwalent za urlop]
§ 1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
§ 2. (uchylony)
§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Zwróćcie Państwo uwagę, że norma artykułu 35 adresowana jest nie tylko do osób prowadzących placówki niepubliczne. Dotyczy ona także placówek, które nie mają możliwości pobierania czesnego od rodziców lub innych środków od rodziców. Czy w takiej sytuacji organ prowadzący tego typu placówkę byłby zwolniony z obowiązku wypłaty ekwiwalentu? Czy musiałby starać się pozyskać środki z innych źródeł?

Zasady wypłaty ekwiwalentu art. 172 Kodeksu Pracy

Art. 172. KP

§ 1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171 ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

§ 2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171 ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Jak zweryfikować wysokość wypłacanej dotacji oświatowej? [WZÓR WNIOSKU]

Nie wolno wypłacać ekwiwalentu w zamian za urlop

Zwracam Państwu szczególną uwagę na to, że niedopuszczalnym jest wypłacanie ekwiwalentu urlopowego w zamian za urlop, jeśli pracownik nadal pracuje w przedszkolu czy szkole. Obowiązek wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dotyczy pracownika, z którym nie przedłużamy umowy o pracę.

Wstrzymanie wypłaty dotacji dla przedszkola niepublicznego lub szkoły – czy jest prawnie dopuszczalne?

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu

Na obowiązek wypłacenia ekwiwalentu nie wpływa też forma rozwiązania stosunku pracy. Nie ma znaczenia, czy jest to wygaśnięcie umowy o pracę, rozwiązanie jej za obopólną zgodą, czy nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Skumulowany urlop a ekwiwalent urlopowy

Jeśli pracownik, który ma wiele zaległych dni urlopowych, składa wypowiedzenie, pracodawca nie ma możliwości wysłać go na urlop. Wówczas, by pozostawać w zgodzie z literą prawa, ma on obowiązek wypłacenia ekwiwalentu.

Rok 2021 rokiem roszczeń dotacyjnych! Jak dochodzić swoich praw?

Sąd Najwyższy o ekwiwalencie urlopowym

W swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreśla, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega ochronie prawnej w takim samym zakresie, jak wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

Finansowanie ekwiwalentu dotacją oświatową

Artykuł 35 ustęp 1 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje na co przeznaczone są dotacje oświatowe. Mogą być one wykorzystywane na dofinansowanie zadań placówek oświatowych. Co w takim razie skłąda się na realizację tych zadań, które ma obowiązek realizować przedszkole, czy szkoła?

Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30 i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego

Jeżeli dotacje możemy wydać na każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, czy przedszkola, w tym m.in. na wynagrodzenie, to nie można na tej podstawie stwierdzić, że ekwiwalent nie mieści się w tym zakresie. Niestety takie, błędne stanowisko prezentują niektórzy kontrolujący.

MEiN potwierdza nasze stanowisko. Do kontroli uprawnieni pracownicy samorządowi

Realizacja zadań organu prowadzącego

Pamiętajmy też, że dotacja może być również wykorzystana na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego. Przecież to właśnie organ prowadzący jest pracodawcą i to w jego zakresie obowiązków i zadań leży m.in. zapewnienie obsługi prawnej i finansowej szkoły czy przedszkola. Jeśli dyrektor placówki chce pozostawać w zgodzie z przepisami Prawa Pracy, a nie mógłby z dotacji sfinansować ekwiwalentu, to powinien to zrobić z … własnych środków? Oczywiście że nie!

Odniesienia do karty nauczyciela

Ustawodawca ustalając możliwą wysokość dochodów w placówkach, w odniesieniu do ustalanych Kartą Nauczyciela dochodów nauczycieli sam wskazuje, że zachodzi tutaj istatna zależność. Dlatego też opierając się na przepisach Karty Nauczyciela (art. 67), które przewidują ekwiwalent pieniężny za urlop dla nauczyciela.

Ekwiwalent to wydatek bieżący finansowany dotacją

Ekwiwalent za urlop wypłacony pracownikowi wobec braku możliwości udzielenia mu urlopu można, w mojej ocenie zaliczyć do wydatków bieżących ponoszonych przez szkołę lub przedszkole.

Zapraszamy również na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta