Wstrzymanie wypłaty dotacji dla przedszkola niepublicznego lub szkoły – czy jest prawnie dopuszczalne?

Wstrzymanie wypłaty dotacji
Wstrzymanie wypłaty dotacji

W trakcie roku budżetowego jednostki samorządu terytorialnego wielokrotnie podejmują działania, w wyniku których dochodzi do wstrzymania wypłaty dotacji dla przedszkola niepublicznego lub niepublicznej szkoły. Czy takie działania, w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, są prawnie dopuszczalne?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacje to świadczenie jednorazowe wypłacane w 12 częściach

W tej kwestii należy pamiętać, że dotacja jest świadczeniem jednorazowym i wyłącznie technicznie wypłacanym w 12 częściach. Kryteria otrzymania dotacji określają natomiast przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stanowi:

dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26 i art. 28-32, są przekazywane pod warunkiem, że:

1) organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę oraz placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe, przekaże organowi dotującemu informację o planowanej liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29, art. 30, art. 31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1;

2) przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe, przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32.

Gmina jest zobowiązana do wypłaty dotacji

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku do 30 września roku bazowego oraz wprowadzenie danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego. Spełnienie obu tych warunków skutkuje tym, że gmina jest zobowiązana do wypłaty dotacji w ramach wszystkich 12 części. Jednocześnie gmina nie może wstrzymać wypłaty dotacji.

Zobacz też:
Kto może przeprowadzać kontrolę wydatkowania dotacji z ramienia gminy

MEiN potwierdza nasze stanowisko. Do kontroli uprawnieni pracownicy samorządowi

Przepisy nie przewidują mechanizmu wstrzymania dotacji

Jedyny przypadek w tym zakresie przewiduje wyłącznie art. 36 ust. 7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (wstrzymanie wypłaty dotacji na skutek utrudniania kontroli). Przepis ten nie ma jednak swojego zastosowania do niepublicznych przedszkoli czy niepublicznych szkół podstawowych. Tym samym przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie przewidują mechanizmu wstrzymania wypłaty dotacji.

Gmina nie może samodzielnie wstrzymać lub pomniejszyć dotacji

Także stwierdzenie przez Gminę, że dotychczas wypłacona dotacja wynosi kwotę wyższą, niż powinna, nie daje podstaw do potrącenia tej nadpłaconej kwoty lub wstrzymania wypłaty dotacji. W tym zakresie gmina zobowiązana jest przeprowadzić aktualizację dotacji, nie może przy tym samodzielnie wstrzymać wypłaty dotacji lub jej pomniejszenia o rzekomo nadpłaconą kwotę dotacji.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta