Jak rozliczać dotacje na kształcenie specjalne?

Dotacje na kształcenie specjalne. Jak rozliczać wydatki?
Dotacje na kształcenie specjalne. Jak rozliczać wydatki?

Dobór metody oszacowania wydatków powinien zostać dokonany indywidualnie dla placówki. Należy uwzględnić specyfikę organizacji kształcenia specjalnego. Jeśli chodzi o dotacje na kształcenie specjalne, to organ prowadzący samodzielnie określa sposób wyodrębniania wydatków.

 

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kształcenie Specjalne  – proporcjonalne rozliczanie kosztów >>>

Każda placówka oświatowa ma inną specyfikę i potrzeby

Zapewnienie warunków realizacji zadań zdaje się być kluczowym dla zrozumienia treści przepisu. Nie wydaje się możliwym stworzenie jednego, odpowiedniego dla wszystkich regulaminu rozliczania dotacji na kształcenie specjalne. Podobnie, nie jest możliwe stworzenie np. jednego statutu odpowiedniego i dopasowanego do każdego przedszkola. Każde przecież posiada odrębną specyfikę.

Standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024. Czym są, kogo obowiązują?

Zalecenia co do realizacji zadań związanych z kształceniem specjalnym

Art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja na kształcenie specjalne –  przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może być wykorzystana w przedszkolach, na wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w:

 • orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • indywidualnych programach zajęć
 • indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych
 • oraz zapewnienie warunków ich realizacji

Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne

Twórcy projektu ustawy, w uzasadnieniu do jej projektu wskazują, że w przypadku przedszkoli z dotacji naliczonej na uczniów niepełnosprawnych można rozliczyć wydatki związane z realizacją zaleceń z orzeczeń oraz inne wydatki ponoszone w związku z ich kształceniem i wychowaniem. Dalej wskazując, że poszczególne szkoły, przedszkola, rozliczają się z dotacji na kształcenie specjalne  łącznie w danej szkole czy przedszkolu, a nie w odniesieniu do poszczególnych uczniów.

Realizacja zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach

Minister Edukacji Narodowej wyjaśnił, że intencją ustawodawcy było, aby środki z dotacji na kształcenie specjalne przeznaczane były na takie właśnie kształcenie. W uzasadnieniach wyjaśnia, że środki te są kwotami wypłacanymi z dodatkowych wag ponad standard A. Zatem ponad kwotę przeznaczaną na dziecko bez orzeczenia. Tak zwaną zwykła dotację. Do wydatków na kształcenie specjalne ustawodawca zdaje się zaliczać między innymi:

 • wydatki związane z dostosowaniem budynku placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
 • oraz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli związane z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach.

Dotacje na kształcenie specjalne. Jakie wydatki można finansować z kwoty dodatkowej?

Z powyższego zdaje się wynikać, że wydatki na media czy administrację, należałoby finansować z kwoty standardu A (czyli wartości dotacji na dzieci bez orzeczeń). Wszystkie pozostałe wydatki, w tym wydatki na wynagrodzenie kadry, zakup pomocy dydaktycznych, kształcenie i edukację z kwoty wypłacanej ponad standard finansowy A.

Ekwiwalent za urlop. Czy może być finansowany dotacją oświatową?

Elementy składowe wydatków na wychowanka z orzeczeniem

Na swojej stronie internetowej Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zamieściło wyjaśnienia wynikające z treści pisma MEN DWKI-WSPE.4035.329.2019.LJK z dnia 11 maja 2019 r. Zgodnie z treścią komunikatu, Ministerstwo wskazuje, że przepisy art. 35 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w sposób precyzyjny wskazują, że na wydatki ponoszone w ramach otrzymanej dotacji na wychowanka z niepełnosprawnością składają się:

 • wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach oraz
 • wydatki na realizację zadań innych, w wysokości niezbędnej dla realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Organ prowadzący samodzielnie określa sposób wyodrębnienia wydatków rozliczając dotacje na kształcenie specjalne

Zgodnie z treścią komunikatu w opinii Ministerstwa, to organ prowadzący powinien samodzielnie określić sposób wyodrębniania wydatków na podejmowane zadania oświatowe związane z realizacją zadań wynikających z organizacji kształcenia specjalnego. Przyjęta przez organ prowadzący metoda musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danej jednostki. Powinna też umożliwiać właściwe przyporządkowanie wydatków na cele wskazane w ustawie.

Metodę rozliczenia zapiszmy w regulaminie rozliczania dotacji

Jak sugeruje Ministerstwo, jedną z metod, w przypadku niektórych wydatków, może być metoda uwzględniająca proporcję liczby dzieci z orzeczeniami do liczby wszystkich dzieci w jednostce. Jednakże dobór metody oszacowania tych wydatków powinien zostać dokonany indywidualnie dla danej placówki, z uwzględnieniem specyfiki organizacji kształcenia specjalnego. Norma nie nakazuje zastosowania konkretnego wzoru rozliczenia, co wielokrotnie wskazywałam w trakcie prowadzonych szkoleń. Należy zatem samodzielnie określić taką metodę i zapisać ją np. w regulaminie rozliczania dotacji, celem uniknięcia późniejszych wątpliwości. Nie wykluczam przy tym zastosowania innej jeszcze metody, uwzględniającej specyfikę danej placówki.

Czym jest wysokość „niezbędna”

Wydział Oświaty wyjaśnia, że

wykorzystanie dotacji przekazanej przez m.st. Warszawa na uczniów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, niebędących specjalnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, weryfikowane będzie z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania danej placówki.

Z uwagi na brak ustawowego wzoru służącego określeniu limitu tzw. wydatków innych, ponoszonych w wysokości „niezbędnej” w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie, zadaniem organu prowadzącego będzie uzasadnienie wyboru metody szacowania tych wydatków. W tym np.:

 • metody uwzględniającej proporcję liczby dzieci z orzeczeniami do wszystkich dzieci w jednostce w skali roku
 • lub metody, w której przyjmuje się, że wydatki „inne” ponoszone są do wysokości kwoty dotacji należnej na dziecko bez orzeczenia

Nie wykluczam przy tym zastosowania innej jeszcze metody, uwzględniającej specyfikę danej placówki. Dobór metody oszacowania tych wydatków powinien zostać dokonany indywidualnie dla danej placówki, z uwzględnieniem specyfiki organizacji kształcenia specjalnego.

Zobacz też:
Zaniżanie dotacji. Prokuratura zajmie się sprawą
Odmowa udzielenia świadczenia z Urzędu Pracy osobom prowadzącym jednostki oświatowe. Czy słusznie?