Aktualizacja kwoty dotacji oświatowych 2024 – kiedy nastąpi?

Podwyżki dla nauczycieli i aktualizacja dotacji oświatowych 2024
Podwyżki dla nauczycieli i aktualizacja dotacji oświatowych 2024 [ fot.shutterstock/Jirsak ]

Czy w związku z podwyżkami dla nauczycieli w jednostkach samorządowych, jednostki niesamorządowe otrzymają zwiększoną lub „dodatkową” dotację oświatową na podwyżki? Kiedy możemy spodziewać się aktualizacji kwoty dotacji oświatowych w roku 2024? Kwestie związane z podwyżkami i aktualizacją dotacji wyjaśnia mecenas Beata Patoleta. Sprawdź, kiedy zmieni się kwota dotacji oświatowych w 2024 roku – czy dotacja wzrośnie i jeśli tak, to o ile.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Czy będzie „dodatkowa” dotacja na podwyżki dla nauczycieli

Często pytacie się Państwo, czy otrzymacie dodatkową dotację przeznaczoną na podwyżki dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach niesamorządowych. Niestety taka dodatkowa dotacja nie jest przewidziana. Ewentualne zwiększenie kwoty dotacji odbywa się w momencie jej aktualizacji.

Ekwiwalent za urlop finansowany dotacją oświatową? Rozstrzygnięcie NSA

Dwie aktualizacje kwoty dotacji w roku 2024

Zasadniczo w roku budżetowym przewidziane są dwa terminy aktualizacji kwoty dotacji oświatowej. Dokonuje się ich odpowiednio: pierwsza aktualizacja – 30 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej, druga aktualizacja — w październiku. W szczególnych przypadkach możliwy jest również dodatkowy termin aktualizacji dotacji — mieliśmy taki przypadek w roku 2022 roku.

Art. 44. [Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji]
1. Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12, art. 13 i art. 50 ust. 1, dokonuje się:
1)w miesiącu pierwszej aktualizacji;
2)w październiku roku budżetowego;
3)w dowolnym miesiącu roku budżetowego — w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 1 pkt 1 uwzględnia się plan dochodów i wydatków:
1)budżetu jednostki samorządu terytorialnego — w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 50 ust. 1,
2) części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego — w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 13
– według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji.

Kwalifikacje dyrektora niesamorządowej placówki oświatowej – publicznej lub niepublicznej

Pierwsza aktualizacja kwoty dotacji 2024

Termin pierwszej aktualizacji dotacji ustalany jest na podstawie terminu publikacji ustawy budżetowej. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, pierwszej aktualizacji kwoty dotacji dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Art. 43. [Aktualizacja kwoty dotacji]
2. Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, dokonuje się:
1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej „miesiącem pierwszej aktualizacji” – w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3;

Podwyżki dla nauczycieli potwierdzone — rozporządzenie płacowe

Kiedy wzrośnie kwota dotacji oświatowych w 2024?

W związku z powyższym w tym roku aktualizacja kwoty dotacji powinna zostać przeprowadzona w kwietniu – „w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy”. Wobec tego zwiększoną kwotę dotacji otrzymacie Państwo na konta w maju 2024. Zakładamy, że kwota ta wzrośnie, w związku z tym, że jednostki samorządu terytorialnego muszą przeznaczyć większe środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w swoich jednostkach oświatowych.

Od czego zależy wysokość dotacji oświatowej?

W przypadku przedszkoli niesamorządowych wysokość dotacji obliczana jest na podstawie zaplanowanych wydatków bieżących gminy na przedszkola publiczne w przeliczeniu na jednego ucznia. Stanowi ona 75% tej kwoty. W związku z podwyżkami dla nauczycieli koszty te powinny wzrosnąć i dlatego zakładamy, że kwoty dotacji również będą wyższe w roku 2024.

Jeśli jednostka samorządu terytorialnego wydatkuje coś na przedszkola, to planuje to w swoim budżecie. Jeśli ustawodawca powiedział — dostaniesz wyższą subwencję, ponieważ musisz wypłacić swoim pracownikom wyższe wynagrodzenia, to w tej części budżetu, ta kwota zaplanowanych wydatków się zwiększy.

O ile zwiększy się dotacja oświatowa 2024?

Wzrost kwoty dotacji uzależniony jest od planów budżetowych gminy. Z pewnością gminy muszą zaplanować wzrost kosztów w obszarze budżetowym przeznaczonym na wynagrodzenia nauczycieli, ale zapewne wzrost kosztów nie będzie dotyczył wszystkich składowych planowanego budżetu. Zakładamy, że dotacja w 2024 roku może wzrosnąć o około 10-12%.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie