Nowe kwoty dotacji oświatowych od maja 2024. Wzrost, czy spadek?

Dotacje oświatowe - wzrost, czy spadek w maju 2024
Dotacje oświatowe – wzrost, czy spadek w maju 2024 [fot.shutterstock/AndrzejRostek]

Miesiącem pierwszej aktualizacji dotacji oświatowych dla oświaty niesamorządowej w roku 2024 jest kwiecień. Oznacza to, że zmienione kwoty wpłyną na Państwa rachunki w maju 2024. Czy w związku z podwyżkami dla nauczycieli, niesamorządowe szkoły i przedszkola otrzymają wyższą, lub „dodatkową” dotację oświatową? Kwestie związane z podwyżkami i aktualizacją dotacji wyjaśnia mecenas Beata Patoleta. Sprawdź co zrobić, jeśli kwota dotacji oświatowej nie zmieniła się lub spadła.

Szerzej na temat aktualizacji opowiemy Państwu w trakcie szkolenia 5 czerwca!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Czy będzie „dodatkowa” dotacja na podwyżki dla nauczycieli

Często pytacie się Państwo, czy otrzymacie dodatkową dotację przeznaczoną na podwyżki dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach niesamorządowych. Niestety taka dodatkowa dotacja nie jest przewidziana. Ewentualne zwiększenie kwoty dotacji odbywa się w momencie jej aktualizacji. Czyli w kwietniu 2024.

Ekwiwalent za urlop finansowany dotacją oświatową? Rozstrzygnięcie NSA

Dwie aktualizacje kwoty dotacji w roku 2024

W roku budżetowym przewidziane są zasadniczo dwa terminy aktualizacji kwoty dotacji oświatowej. Dokonuje się ich odpowiednio: pierwsza aktualizacja – 30 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej, druga aktualizacja — w październiku. W szczególnych przypadkach możliwy jest również dodatkowy termin aktualizacji dotacji — mieliśmy taki przypadek w roku 2022 roku.

Art. 44. [Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji]
1. Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12, art. 13 i art. 50 ust. 1, dokonuje się:
1)w miesiącu pierwszej aktualizacji;
2)w październiku roku budżetowego;
3)w dowolnym miesiącu roku budżetowego — w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 1 pkt 1 uwzględnia się plan dochodów i wydatków:
1)budżetu jednostki samorządu terytorialnego — w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 50 ust. 1,
2) części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego — w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 13
– według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji.

Kwalifikacje dyrektora niesamorządowej placówki oświatowej – publicznej lub niepublicznej

Pierwsza aktualizacja kwoty dotacji 2024

Termin pierwszej aktualizacji dotacji ustalany jest na podstawie terminu publikacji ustawy budżetowej. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, pierwszej aktualizacji kwoty dotacji dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa na rok 2024 została ogłoszona 1 lutego 2024 roku, a zatem 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy upłynęło w marcu. W związku z tym miesiącem aktualizacji był kolejny miesiąc, czyli kwiecień.

Art. 43. [Aktualizacja kwoty dotacji]
2. Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, dokonuje się:
1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej „miesiącem pierwszej aktualizacji” – w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3;

Podwyżki dla nauczycieli potwierdzone — rozporządzenie płacowe

Ustalenie planu dochodów i wydatków gminy

Określenie miesiąca aktualizacji ma istotne znaczenie dla ustalenia, jaki stan budżetu zostanie uwzględniony do wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niesamorządowych Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 1 pkt 1 uwzględnia się plan dochodów i wydatków. W związku z tym, że miesiącem aktualizacji jest kwiecień, dla ustalenia podstawowej kwoty dotacji po pierwszej aktualizacji miarodajny będzie stan budżetu na 31 marca 2024 roku.

  • 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 50 ust. 1,
  • 2) części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 13 – według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji.

Kiedy wzrośnie kwota dotacji oświatowych w 2024?

W związku z powyższym w tym roku aktualizacja kwoty dotacji powinna zostać przeprowadzona w kwietniu – „w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy”. Wobec tego zwiększoną kwotę dotacji otrzymacie Państwo na konta w maju 2024. Zakładamy, że kwota ta wzrośnie, w związku z tym, że jednostki samorządu terytorialnego powinny przeznaczyć większe środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w swoich jednostkach oświatowych.

Czy gmina uwzględniła w planie zwiększone wynagrodzenia nauczycieli?

O ile aktualizacja kwot dotacji dla szkół oraz dla przedszkoli w zakresie stawek na uczniów objętych kształceniem specjalnym, oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju będzie obejmowała zwiększony standard finansowy A i powinna skutkować zwiększeniem stawek dotacji o ok. 30%, to w odniesieniu do tzw. dotacji zwykłej w przedszkolach kluczowe będzie to, czy dana gmina lub miasto uwzględniły zwiększone wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w swoich przedszkolach do 31 marca. Jeżeli tak się nie stało, stawki dotacji nie wzrosną, a muszą Państwo pamiętać, że kolejna aktualizacja dotacji nastąpi dopiero w październiku i będzie obowiązywała jedynie przez dwa miesiące.

Aktualizacja dotacji w „szczególnym przypadku”

Zwracamy Państwa uwagę na to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w wydanym komunikacie podkreśliło konieczność dokonania tzw. aktualizacji w szczególnym przypadku wówczas, gdy do 31 marca dana jednostka samorządu terytorialnego nie zwiększyła planu wydatków budżetowych z uwzględnieniem zwiększonych kwot wynagrodzeń nauczycieli. Jak wskazuje Ministerstwo: jeżeli plan dochodów i wydatków budżetu nie zostanie odpowiednio zmieniony do końca marca, jednostka samorządu terytorialnego powinna dokonać tego jak najszybciej, a następnie skorzystać z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Czy kuratorium ma prawo wglądu w umowy placówki z nauczycielami?

Dotacja może wzrosnąć o więcej niż 50%, ale i spaść o więcej niż 25%

Ponadto – to, co dla Państwa ma istotne znaczenie – to wyłączenie w roku 2024 spod stosowania art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w roku 2024 do dotacji, o których mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28–30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, nie stosuje się przepisu art. 43 ust. 5 tej ustawy. Powyższe oznacza, że kwietniowa aktualizacja dotacji nie będzie objęta limitem maksymalnego wzrostu stawki dotacji o 50%. To ma stanowić dla Państwa zabezpieczenie otrzymania pełnej kwoty wyrównania za okres od stycznia. Ale już w tym momencie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że ewentualny spadek kwot dotacji w ramach aktualizacji październikowej spowoduje, że nie będzie Państwa chroniła dotychczas obowiązująca zasada, że stawka dotacji nie może zmniejszyć się o więcej niż 25% średniej arytmetycznej dotychczas otrzymywanych stawek dotacji.

Od czego zależy wysokość dotacji oświatowej?

W przypadku przedszkoli niesamorządowych wysokość dotacji obliczana jest na podstawie zaplanowanych wydatków bieżących gminy na przedszkola publiczne w przeliczeniu na jednego ucznia. Stanowi ona 75% tej kwoty. W związku z podwyżkami dla nauczycieli koszty te powinny wzrosnąć i dlatego zakładamy, że kwoty dotacji również będą wyższe w roku 2024.

Jeśli jednostka samorządu terytorialnego wydatkuje coś na przedszkola, to planuje to w swoim budżecie. Jeśli ustawodawca powiedział — dostaniesz wyższą subwencję, ponieważ musisz wypłacić swoim pracownikom wyższe wynagrodzenia, to w tej części budżetu, ta kwota zaplanowanych wydatków się zwiększy.

O ile zwiększy się dotacja oświatowa 2024?

Wzrost kwoty dotacji uzależniony jest od planów budżetowych gminy. Z pewnością gminy muszą zaplanować wzrost kosztów w obszarze budżetowym przeznaczonym na wynagrodzenia nauczycieli, ale zapewne wzrost kosztów nie będzie dotyczył wszystkich składowych planowanego budżetu. Zakładamy, że dotacja w 2024 roku może wzrosnąć o około 10-12%.

Wypadek na placu zabaw — odpowiedzialność placówki

Co zrobić, jeżeli stawka dotacji po aktualizacji kwietniowej nie wzrośnie?

Jakie kroki należy podjąć, jeśli po kwietniowej aktualizacji okaże się, że kwoty dotacji szkolnych lub przedszkolnych nie zmieniły, lub spadły? W takiej sytuacji zalecamy Państwu następujące kroki:

  • należy pozyskać od gminy dokumenty budżetowe i zweryfikować przyczynę braku wzrostu kwot dotacji
  • powołując się na komunikaty Ministerstwa, warto rozważyć skierowanie pisma z żądaniem przeprowadzenia dotacji w tzw. szczególnym przypadku, po zwiększeniu budżetu gminy na utrzymanie przedszkoli
  • wystąpić z pismem do Ministra Edukacji Narodowej lub Regionalnej Izby Obrachunkowej o podjęcie intwerwencji w sprawie.

Zapraszamy również na szkolenie: Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji, w którego trakcie szeroko omówimy kwestię aktualizacji dotacji oświatowych w 2024 roku.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie