Kwalifikacje dyrektora niesamorządowej placówki oświatowej – publicznej lub niepublicznej

Dyrektor publicznej lub niepublicznej, niesamorządowej szkoły lub przedszkola - wymagania
Dyrektor publicznej lub niepublicznej, niesamorządowej szkoły lub przedszkola – wymagania

Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci na stanowisko dyrektora publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż samorząd? Sprawdź jakie kwalifikacje musi mieć dyrektor niesamorządowej szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej. Kwestię wymagań stawianych dyrektorom placówek oświatowych wyjaśnia mecenas Beata Patoleta.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kwalifikacje dyrektora publicznej, niesamorządowej placówki oświatowej

Kwestie kwalifikacji dyrektora publicznej placówki niesamorządowej np. szkoły lub przedszkola reguluje, przede wszystkim, artykuł 62. ustawy Prawo Oświatowe. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli chcecie być dyrektorem placówki oświatowej, to niekoniecznie musicie być nauczycielem. Musicie jedynie spełnić określone warunki, o których piszemy niżej.

Wzrost subwencji i limitu wynagrodzenia w placówkach oświatowych w 2024

Dyrektor szkoły lub przedszkola — nauczyciel mianowany lub dyplomowany

Pierwszy punkt artykułu 62 dotyczy dyrektorów, którzy są nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi. Co ważne, w tym punkcie sformułowanie „powierzono” dotyczy jedynie szkół, przedszkoli i placówek samorządowych. W przypadku publicznych jednostek niesamorządowych będziemy mówili o nawiązaniu stosunku pracy z daną osobą, a nie o powierzeniu stanowiska. Ewentualnie możemy takie stanowisko „powierzyć” samemu sobie, jeśli, jako organ prowadzący, jesteśmy w swojej jednostce oświatowej dyrektorem.

Art. 62. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej
1. Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany, lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora

Dyrektor placówki oświatowej niebędący nauczycielem

W drugim punkcie ustawodawca informuje w jakim trybie, na stanowisko dyrektora publicznej niesamorządowej szkoły lub przedszkola powoływana jest osoba niebędąca nauczycielem. W tym wypadku wymagane jest zasięgnięcie opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organem tym dla placówek publicznych i niepublicznych jest Kurator Oświaty. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że przepis nie mówi o tym, że musi zostać wyrażona zgoda, a jedynie, że musimy zasięgnąć opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Oznacza to, że zanim zdecydujemy się zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, powinniśmy zasięgnąć opinii Kuratora Oświaty.

2. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Podwyżki dla nauczycieli potwierdzone — rozporządzenie płacowe

Dyrektor niebędący nauczycielem — nadzór pedagogiczny

Oczywiście taka osoba, zatrudniona na stanowisku dyrektora szkoły, lub przedszkola, która nie jest nauczycielem, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. Nadzór pedagogiczny będzie wówczas sprawować nauczyciel zatrudniony na innym kierowniczym stanowisku w tej placówce.

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.

Kwalifikacje dyrektora określa rozporządzenie ministra

Ustęp czwarty artykułu 62. ustawy Prawo Oświatowe wskazuje, że wymagania dotyczące kwalifikacji dyrektorów i osób zajmujących stanowiska kierownicze placówek oświatowych określa, w rozporządzeniu, minister edukacji lub w przypadku szkół i placówek artystycznych — minister kultury.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół i placówek artystycznych — minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek, uwzględniając w szczególności kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce, przygotowanie w zakresie zarządzania, ocenę pracy i spełnianie warunków zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego.

Lokal na przedszkole — jakie wymagania musi spełniać?

Rozporządzenie MEN — kwalifikacje dyrektora szkoły, przedszkola

W przypadku dyrektora, który jest nauczycielem mianowanym, lub dyplomowanym, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 określa konkretne wymagania, stawiane kandydatowi na to stanowisko.

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej „szkołami”, oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,
b) (uchylona)
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie, ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego

Rozporządzenie MEN dyrektor placówki niebędący nauczycielem

W paragrafie szóstym rozporządzenia ustawodawca określa wymagania jakie stawiane są kandydatom na stanowisko dyrektora publicznej placówki oświatowej, którzy nie są nauczycielami.

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
5) spełnia wymagania określone w paragrafie 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

Awans Zawodowy Nauczyciela. Nauczyciel początkujący, mianowany, dyplomowany

Stanowisko wicedyrektora w publicznej niesamorządowej placówce oświatowej

Często pytacie się nas Państwo o możliwość zatrudnienia wicedyrektora, który nie jest nauczycielem. Tutaj również odpowiedź daje nam rozporządzenie. Wskazuje ono, że można zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem na stanowisku wicedyrektora pod warunkiem, że spełnia one określone w paragrafie 10 wymaganie.

§ 10. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy oraz2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 oraz § 6 pkt 1, 2 i 4.

Konkurs na stanowisko dyrektora niesamorządowej placówki publicznej

To o co również często się Państwo pytacie, to czy w publicznych placówkach niesamorządowych jest wymóg przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola. Nie! W szkołach publicznych, prowadzonych przez osoby inne niż samorząd, nie stosuje się wymogu konkursu na podstawie art. 63 ust. 11

Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Dyrektor niepublicznej placówki oświatowej — kwalifikacje, wymagania

Jeśli chodzi o placówki niepublicznej, to tu jest zdecydowanie łatwiej. Ustawodawca jest „bardzo skromny” w temacie określania wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora. Pamiętajcie Państwo, że w placówkach niepublicznych nie sprawujecie Państwo nadzoru pedagogicznego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty i to macie Państwo określone we wszystkich swoich statutach. Wobec tego kierować szkołą lub przedszkolem niepublicznym może zarówno nauczyciel, jak i osoba nim niebędąca. Przepisy nie przewidują szczególnych kwalifikacji na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej niepublicznej. Nie istnieje też obowiązek powierzania stanowiska dyrektora nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu. Uwaga! Przy rejestracji szkoły, czy przedszkola niepublicznego konieczne jest podanie organowi ewidencyjnemu danych dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 168 ust. 4 pkt 5 u.p.o.

Placówka niepubliczna — dyrektora powołuje organ prowadzący

Dyrektora powołuje organ prowadzący i to on może określić wymagane kwalifikacje w statucie szkoły lub przedszkola. Nie ma jednak takiego obowiązku. Warto także nadmienić, że wybór dyrektora placówki niepublicznej odbywa się z pominięciem procedury konkursowej!

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie