MEiN potwierdza nasze stanowisko. Do kontroli uprawnieni pracownicy samorządowi

Kontrola dotacji jedynie przez pracownika samorządowego
Kontrola dotacji jedynie przez pracownika samorządowego

Jednym z obszarów naszej działalności jest reprezentowanie Państwa w postępowaniach kontrolnych związanych z weryfikacją prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Jednostki samorządu terytorialnego, coraz częściej posiłkują się podmiotami zewnętrznymi, które w ich imieniu przeprowadzają kontrolę. Niejednokrotnie  reklamują one  swoją działalność, informując, że oferują skuteczność w podważaniu prawidłowości wydatkowania i pobrania dotacji. Ma to przynieść gminie korzyści w postaci zwrotu środków finansowych do budżetu. Od zawsze stanowczo sprzeciwiamy się udziałowi w kontrolach podmiotów zewnętrznych! Wskazujemy, iż uprawnienie do prowadzenia kontroli przysługuje wyłącznie pracownikom samorządowym. Otrzymana przez nas interpretacja Ministerstwa Edukacji i Nauki w pełni potwierdza nasze stanowisko!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kontrola w przedszkolu. Interpretacja MEiN 19 sierpnia 2021

W wydanej w dniu 19 sierpnia 2021 roku interpretacji Minister Edukacji i Nauki wskazał:
Zgodnie z art. 36 ust. 1 tej ustawy to – organy dotujące mogą kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji. Prawodawca w ten sposób wyczerpująco wypowiedział się w kwestii podmiotu uprawnionego do kontroli i usytuował go w strukturze konkretnych organów władzy publicznej, opisanych ustawą zasadniczą i przepisami ustaw samorządowych (JST). Z faktu powyższego wynika także bezwzględny obowiązek ich działania na podstawie i w granicach prawa. Tak ustanowionego ustawą uprawnienia nie można zatem zbyć na podmioty trzecie. Z kolei istnieniu i działaniu organu samorządowej administracji publicznej (organ dotujący) nie można przypisać cech kompetencyjnie abstrakcyjnych. Potwierdza się on bowiem powstaniem i trwaniem konkretnej hierarchicznej struktury organizacyjnej (urząd), opisanej przepisami ustaw. Prawo do ustanowienia osób reprezentujących taki organ (władzy publicznej) jest ograniczone i dotyczy kręgu osób, posiadających status pracownika samorządowego (organu reprezentującego konkretną wspólnotę mieszkańców), potwierdzony istnieniem konkretnych (a nie każdych) więzi prawnych, jakie uprzednio zaistniały pomiędzy urzędem gminy (jako pracodawcą), a pracownikiem urzędu (i jego opisanym także ustawą egzekwowalnym zakresem praw i obowiązków). W szczególności, jako potencjalnie autonomicznej normy w tym obszarze nie należy interpretować przepisu art. 36 ust. 2 w/w. ustawy. Zakres normatywny tego przepisu, na tle całokształtu przepisów ustawy, dotyczy bowiem jedynie konkretnych uprawnień kontrolerów.

Zobacz też:

Kontrola dotacji przedszkolnych wyłącznie przez pracowników samorządowych

Powyższa interpretacja Ministra Edukacji i Nauki potwierdza, że kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji może być prowadzona wyłącznie przez pracowników samorządowych, a więc osoby zatrudnione w danym Urzędzie Gminy. Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta nie może przekazywać upoważnienia do prowadzenia kontroli podmiot zewnętrznym, albowiem nie dają one rękojmi do prawidłowego wykonywania swoich zadań – nie są pracownikami samorządowymi.

Czy niepełnoletni może być upoważniony do odbioru dziecka z przedszkola?

Podmioty zewnętrzne nie gwarantują bezstronności kontroli wydatkowania dotacji

Wskazać również należy, że skoro sama ustawa wyraźnie wskazuje organ, który dokonuje kontroli, to wnioskować należy, że samych czynności winien dokonywać jednak Organ, względnie upoważniony pracownik organu. Przeciwne działanie mogłoby stanowić obejście prawa dotyczące wymagań jakie muszą spełniać pracownicy samorządowi, które określa ustawa o pracownikach samorządowych wymieniając między innymi pośród wymagań: kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Nadto pracownik samorządowy obejmując stanowisko składa ślubowanie, dające rękojmię prawidłowego wykonywania służby publicznej. Takiej rękojmi brak wśród osób prowadzących działalność gospodarczą i mających w oparciu o umowę cywilnoprawną prowadzić kontrolę.

Gwarancja bezstronności podczas kontroli dotacji oświatowych

Od pracownika samorządowego w większym stopniu można oczekiwać bezstronności i realizacji zasady zaufania. Daje to pewną gwarancję rzetelnego, ale również bezstronnego skontrolowania czynności podbierania oraz wydatkowania dotacji, zarówno z perspektywy organu prowadzącego, jak i organu dotującego. Powyższego trudno oczekiwać od podmiotu zewnętrznego, którego umowa zawarta z urzędem może przecież przewidywać wynagrodzenie „za sukces”. Osoba kontrolowana nie jest stroną tej umowy, nie ma również możliwości interweniowania, tak jak mogłaby to uczynić wobec urzędnika, np. w przypadku przekroczenia uprawnień i spełnienia przesłanek odpowiedzialności z art. 231 k.k.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta