Aktualizacja dotacji dla przedszkoli w trakcie roku budżetowego

Październikowa aktualizacja dotacji oświatowych
Październikowa aktualizacja dotacji oświatowych

Aktualizacja dotacji oświatowych. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przyznawania, wypłacania oraz ustalania wysokości dotacji oświatowych określają przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Z przepisów tych wynika również tryb dokonywania aktualizacji stawek dotacji w trakcie trwania roku budżetowego. Dotyczy to także ewentualnego rozliczania nadpłaconej lub niedopłaconej kwoty dotacji w miesiącach sprzed okresu aktualizacji.

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

Październikowa aktualizacja dotacji oświatowych

W odniesieniu do aktualizacji październikowej powinni Państwo pamiętać przede wszystkim o tym, że:

  • zaktualizowana stawka dotacji obowiązuje od kolejnego miesiąca, po miesiącu jej aktualizacji (jeżeli miesiącem aktualizacji jest październik, to nowa stawka dotacji obowiązuje od listopada)
  • rozliczenie nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji za okres styczeń – październik odbywa się z zachowaniem zasady, że stawka wypłacana na jedno dziecku w listopadzie oraz grudniu nie może być zmniejszona o więcej niż 25% średniej arytmetycznej dotychczas wypłacanych stawek dotacji oraz podwyższona o więcej niż 50% tej średniej.

Roszczenia w sprawie dotacji oświatowych. Jak dochodzić swoich praw?

Maksymalnie 50% podwyżki i 25% obniżki

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

Zapraszamy na nasze szkolenia

Szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>

Organ zobowiązany jest do przestrzegania zasad aktualizacji stawek dotacji

Należy pamiętać, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych ustala tryb aktualizacji stawek dotacji i organ jest zobowiązany tego trybu przestrzegać. Dla osób prowadzących przedszkola regulacje dotyczące aktualizacji stawek dotacji mają istotne znaczenie. Zwłaszcza w kontekście obniżenia stawki dotacji na skutek aktualizacji dokonywanej w październiku. Wówczas niektóre Gminy chcą zastosować nową (obniżoną) stawkę dotacji od początku roku. Skutkiem tego miałoby być niewypłacenie np. raty dotacji w miesiącu grudniu. Przepis art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wyklucza taką możliwość, stanowiąc jednoznacznie, że kolejne części dotacji nie mogą się zmniejszyć o więcej niż 25% średniej arytmetycznej dotychczas przekazanych części dotacji. W ramach 25% należy uwzględniać nie tylko zmianę stawki dotacji, lecz również jej wyrównanie. Tytułem przykładu należy wskazać:

  • w miesiącach styczeń – kwiecień dotacja wynosiła 800 zł
  • w miesiącach maj – październik dotacja wynosiła 850 zł
  • w październiku organ dokonał aktualizacji kwoty dotacji i ustalił ją na 700 zł

Powyższe oznacza, że w ramach części dotacji przekazywanych w listopadzie oraz grudniu organ powinien wypłacić w przeliczeniu na jedno dziecko dotację w wysokości 622,50 zł. Bezsprzecznie Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta nie może dokonać przeliczenia dotacji od początku roku według stawki 700 zł i dokonać wyrównania dotacji w ten sposób, że w listopadzie lub grudniu obniży wypłacane części dotacji o nadpłatę ponad kwotę 700 zł za okres styczeń – październik. Jest to konsekwencją tego, że na skutek aktualizowania stawek dotacji, kolejne przekazywane jej części nie mogą zmniejszyć się o więcej niż 25%.

Pracownicy przedszkoli nie muszą nosić maseczek w pracy!

Gminy zapominają o gwarancji jaką daje prawo

Pomimo tego praktyka jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie bywa całkowicie odmienna. Gminy zapominają, że przepis art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stanowi dla przedszkoli pewnego rodzaju gwarancję, która wyklucza możliwość pozbawienia osoby prowadzącej przedszkole finansowania na skutek obniżenia stawki dotacji w trakcie trwania roku budżetowego (a zwłaszcza w wyniku aktualizacji październikowej).

Jak sprawdzić czy dotacja oświatowa była zaniżona?

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, czy dotacja, którą otrzymywaliście, wypłacana była we właściwej wysokości, prosimy o mail w tej sprawie. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. W wiadomości prosimy wpisać kwotę dotacji w poszczególnych latach i gminę, która ją wypłacała. Sprawdzimy ewentualną zasadność i wysokość roszczenia w Państwa sprawie.