Aktualizacja dotacji oświatowej – październik 2023. Czy dotacja wzrośnie?

Październikowa aktualizacja dotacji oświatowych
Październikowa aktualizacja dotacji oświatowych

Październikowa aktualizacja kwoty dotacji oświatowych jest jedną z dwóch obowiązkowych aktualizacji. Dokonywana jest na podstawie stanu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 września roku budżetowego. Aktualizacja październikowa obowiązuje od listopada, czyli część dotacji za listopad będzie wypłacona Państwu w już zaktualizowanej kwocie. Sprawdź jak obliczana jest kwota dotacji po aktualizacji i jak wygląda procedura kwestionowania zaktualizowanej kwoty dotacji oświatowej? Kwestie te wyjaśnia mecenas Beata Patoleta — specjalistka ds. prawa oświatowego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Roczna kwota dotacji na ucznia – ile wynosi

Z budżetem gminy jest tak, jak z budżetem każdego innego podmiotu. Budżet otwiera się i zamyka rokiem kalendarzowym. Zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Kwota zaplanowana do wydania w budżecie może być wydana tylko w tym przedziale czasowym. Jeśli zatem gmina zaplanowała, że na rok 2023 wyda na przedszkola 1 200 000.  i według stanu na 30 września 2022 roku liczba przedszkolaków w SIO wynosiła 100, to oznacza, ze zaplanowana kwotę 1 200 000 w styczniu podzielono przez 100 i wyliczono, ze kwota dotacji na rok 2023 będzie wynosiła 12 tysięcy złotych. Dotacja jest roczna i to jest też roczna kwota dotacji na jednego ucznia. Przepis – art. 34 wskazuje, że dotację wypłaca się nie jednorazowo, ale w 12 częściach, dlatego urzędnik dzieli kwotę 12 000 na 12 części i w styczniu, lutym, marcu wypłaca po 1000 złotych.

Zasady i terminy aktualizacji dotacji oświatowych określają przepisy

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przyznawania, wypłacania oraz ustalania wysokości dotacji oświatowych określają przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Z przepisów tych wynika również tryb dokonywania aktualizacji stawek dotacji w trakcie trwania roku budżetowego. Dotyczy to także ewentualnego rozliczania nadpłaconej lub niedopłaconej kwoty dotacji w miesiącach sprzed okresu aktualizacji.

Gminne uchwały dotyczące dotacji oświatowych. Błędy, nadużycia, sposoby zaskarżania

Aktualizacja dotacji oświatowych – terminy

Kwestię terminu aktualizacji dotacji szkolnych i przedszkolnych reguluje artykuł 44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Według treści tego przepisu aktualizacji dokonuje się co najmniej dwa razy w roku — po ogłoszeniu ustawy budżetowej i w październiku. Możliwe są również dodatkowe terminy aktualizacji dotacji oświatowej — mieliśmy tego przykład w tym roku.

Więcej: Dwie dodatkowe aktualizacje kwoty dotacji oświatowej 2022 – w czerwcu i w sierpniu

Art. 44. [Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji]
1. Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12, art. 13 i art. 50 ust. 1, dokonuje się:
1) w miesiącu pierwszej aktualizacji;
2) w październiku roku budżetowego;
3) w dowolnym miesiącu roku budżetowego — w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 1 pkt 1 uwzględnia się plan dochodów i wydatków:
1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego — w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 50 ust. 1,

Pierwsza aktualizacja dotacji oświatowej

Pierwsza aktualizacja kwoty dotacji oświatowej ma miejsce po ogłoszeniu ustawy budżetowej i dokonuje się jej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji. Oznacza to, że od początku roku, do czasu ogłoszenia ustawy budżetowej skarbu Państwa, dotacja winna pozostawać na poziomie z poprzedniego roku.

Czy dotacje oświatowe podlegają egzekucji? Art. 49 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Październikowa aktualizacja kwoty dotacji oświatowej

Październikowa aktualizacja kwoty dotacji oświatowej dokonywana jest na podstawie stanu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 września roku budżetowego.

3. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 1 pkt 2 uwzględnia się:
1) plan dochodów i wydatków:
a) budżetu jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 50 ust. 1

Co to jest dotacja oświatowa? Jak obliczana jest jej wysokość?

Dodatkowe aktualizacje kwot dotacji oświatowych

Jeśli chodzi o dodatkowe terminy aktualizacji dotacji oświatowych, to dokonuje się ich według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc aktualizacji.

4. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 1 pkt 3 uwzględnia się:
1) plan dochodów i wydatków:
a) budżetu jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 50 ust. 1,

Październik 2023. Aktualizacja kwoty dotacji oświatowych – zasady obliczania

Obecnie do obliczenia dotacji przyjmujemy plan wydatków na wrzesień 2023. Już teraz możecie się Państwo zwracać, w trybie informacji publicznej, do przedszkoli samorządowych, do zespołów szkolno-przedszkolnych, do zespołów administracji oświaty i do samych gmin o dane, na podstawie których obliczana jest zaktualizowana kwota dotacji.

Liczba dzieci wg SIO – wliczane również dzieci z jednostek niesamorządowych?

W przypadku sprawdzania liczby dzieci w gminie, na podstawie danych w Systemie Informacji Oświatowej – SIO, polecam sprawdzić, czy do tej liczby nie są wliczane dzieci z przedszkoli niesamorządowych, bo i tak się zdarza. Może to w znaczącym stopniu wpływać na wysokość dotacji oświatowej w Państwa gminie.

Premia w przedszkolu lub szkole. Finansowanie premii dotacją, zasady, dokumentowanie

Zmiana wysokości dotacji po aktualizacji – jak obliczyć poprawność?

Kwota dotacji, w stosunku do średniej arytmetycznej wcześniej przekazanych kwot dotacji może wzrosnąć maksymalnie o 50 %, a zmniejszyć się o maksymalnie 25%. Poniżej na przykładzie wyliczeń pokazujemy, jak może się zmieniać wysokość dotacji po aktualizacji. W odniesieniu do aktualizacji październikowej powinni Państwo pamiętać przede wszystkim o tym, że:

zaktualizowana stawka dotacji obowiązuje od kolejnego miesiąca, po miesiącu jej aktualizacji (jeżeli miesiącem aktualizacji jest październik, to nowa stawka dotacji obowiązuje od listopada)
rozliczenie nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji za okres styczeń – październik odbywa się z zachowaniem zasady, że stawka wypłacana na jedno dziecku w listopadzie oraz grudniu nie może być zmniejszona o więcej niż 25% średniej arytmetycznej dotychczas wypłacanych stawek dotacji oraz podwyższona o więcej niż 50% tej średniej.

Przykład możliwej zmiany wysokości kwoty po aktualizacji dotacji

Jeżeli dotacja wynosi np. 900 złotych miesięcznie na dziecko w pierwszych miesiącach roku (styczeń-marzec), oznacza to, że roczna kwota dotacji wynosi 10800 złotych. 12 x 900 = 10800

styczeń/marzec – roczna kwota dotacji 10.800 zł. [po 900 zł. miesięcznie]
W wyniku aktualizacji marcowej roczna kwota dotacji zmienia się i wynosi aktualnie 10.560
aktualizacja w marcu, roczna kwota dotacji to 10.560 zł.
Żeby obliczyć, czy zmiana kwoty dotacji mieści się w dopuszczalnych limitach, musimy przeprowadzić następujące obliczenia:
Do wypłaty rocznie: 10.560
Odejmujemy wypłacone już kwoty – 3 miesiące po 900 złotych
10.560 [zaktualizowana kwota dotacji] – 2.700 [3 miesiące po 900 złotych] = 7.860 złotych na pozostałe 9 miesięcy
7.860 / 9 miesięcy – 873,33 złotych miesięcznie
Zmiana mieści się w limicie 25% zmniejszenia i 50 % zwiększenia.

Kolejna aktualizacja dotacji oświatowej w październiku

Aktualizacja w październiku, roczna kwota dotacji od listopada wynosi 9.600,00 złotych
9.600,00 zł – 2700 (wypłacone kwoty za styczeń – marzec) – 6.113,31 zł ( wypłacone kwoty za kwiecień – październik)
Zostaje na listopad i grudzień do wypłaty 786,69 zł
786,69 zł / 2 miesiące – 393,35 złotych miesięcznie

Jak sprawdzić, czy nowa kwota dotacji oświatowej spełnia warunki?

Średnia z okresu styczeń – październik to:
2700 (styczeń – marzec) + 6.113,31 zł (kwiecień – październik) = 8.813,31 zł
8.813,31 zł / 10 miesięcy = 881,33 zł średnio miesięcznie
25% z 881,33 zł – 220,33 zł, a więc 881,33 – 220,33 zł = 661,00 zł (minimalna kwota dotacji)
50% z 881,33 – 440,66 zł, a więc 1.321,99 zł (maksymalna kwota dotacji)

Organ zobowiązany jest do przestrzegania zasad aktualizacji dotacji

Należy pamiętać, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych ustala tryb aktualizacji stawek dotacji i organ jest zobowiązany tego trybu przestrzegać. Dla osób prowadzących przedszkola regulacje dotyczące aktualizacji stawek dotacji mają istotne znaczenie. Zwłaszcza w kontekście obniżenia stawki dotacji na skutek aktualizacji dokonywanej w październiku. Wówczas niektóre Gminy chcą zastosować nową (obniżoną) stawkę dotacji od początku roku. Skutkiem tego miałoby być niewypłacenie np. raty dotacji w grudniu. Przepis art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wyklucza taką możliwość, stanowiąc jednoznacznie, że kolejne części dotacji nie mogą się zmniejszyć o więcej niż 25% średniej arytmetycznej dotychczas przekazanych części dotacji. W ramach 25% należy uwzględniać nie tylko zmianę stawki dotacji, lecz również jej wyrównanie. Tytułem przykładu należy wskazać:

w miesiącach styczeń – kwiecień dotacja wynosiła 800 zł
w miesiącach maj – październik dotacja wynosiła 850 zł
w październiku organ dokonał aktualizacji kwoty dotacji i ustalił ją na 700 zł

Powyższe oznacza, że w ramach części dotacji przekazywanych w listopadzie oraz grudniu organ powinien wypłacić w przeliczeniu na jedno dziecko dotację w wysokości 622,50 zł. Bezsprzecznie Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta nie może dokonać przeliczenia dotacji od początku roku według stawki 700 zł i dokonać wyrównania dotacji w ten sposób, że w listopadzie lub grudniu obniży wypłacane części dotacji o nadpłatę ponad kwotę 700 zł za okres styczeń – październik. Jest to konsekwencją tego, że na skutek aktualizowania stawek dotacji, kolejne przekazywane jej części nie mogą zmniejszyć się o więcej niż 25%.

Kwalifikacje pedagoga specjalnego w szkole lub przedszkolu

Przepisy gwarancją wypłaty dotacji oświatowych placówkom niepublicznym

Pomimo tego praktyka jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie bywa całkowicie odmienna. Gminy zapominają, że przepis art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stanowi dla przedszkoli pewnego rodzaju gwarancję, która wyklucza możliwość pozbawienia osoby prowadzącej przedszkole finansowania na skutek obniżenia stawki dotacji w trakcie trwania roku budżetowego (a zwłaszcza w wyniku aktualizacji październikowej).

Aktualizacja dotacji – „Art. 43 – wyrównanie dotacji”

4. Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.
5. W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowaczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

Wyrok NSA I GSK 557/22, którego lekturę Państwu polecam

 dotacja jako taka ma charakter roczny i że dokonywanie zmian jej wysokości w ciągu roku budżetowego jest co do zasady dopuszczalne także ze skutkiem wstecznym, od początku roku. Takie stanowisko byłoby w tej sprawie prawidłowe, gdyby nie obowiązywał art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który reguluje tę kwestię odrębnie. Normuje on bowiem skutki aktualizacji kwoty dotacji w ciągu roku, w istocie ograniczając jej wsteczny efekt. Stanowi bowiem, że obowiązująca w terminach wskazanych w art. 43 ust. 3 ustawy, zaktualizowana kwota dotacji musi być obliczona według przewidzianej tam reguły. Mianowicie, suma kolejnych części zaktualizowanej dotacji stanowić ma różnicę pomiędzy wysokością zaktualizowanej kwoty dotacji a sumą części dotacji już przekazanych uprawnionemu, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania nowej kwoty dotacji. Mechanizm obliczania kolejnych części dotacji nie jest zatem skomplikowany. Nie budzi wątpliwości to, że w tej sprawie należało odjąć sumę części dotacji już udzielonych od pełnej kwoty nowo ustalonej dotacji. Tak uzyskana kwota stanowić powinna sumę przeznaczoną do wypłaty do końca roku (w miesięcznych ratach), z uwzględnieniem unormowania art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis ten gwarantuje bowiem, że średnia arytmetyczna kolejnych części dotacji nie może zwiększyć się o ponad 50% ani zmniejszyć się o ponad 25% średniej arytmetycznej części dotacji już przekazanych, począwszy od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 marca 2021 r. I SA/Bk 56/21

• Analiza przepisów art. 43 ust. 4 i 5 u.f.z.o. prowadzi do wniosku, że co do zasady organ, po dokonaniu aktualizacji, jeśli kwota dotacji ulegnie zmianie, zgodnie z art. 43 ust. 4, powinien tak ustalić wysokość przyszłych części dotacji, aby suma wszystkich części dotacji wynosiła tyle, ile wynosi ostateczna kwota dotacji. Przyjmuje się, że należy więc od aktualnej wysokości dotacji odjąć sumę części dotacji przekazanej na dziecko do miesiąca aktualizacji włącznie. Tak uzyskaną różnicę należy wypłacić w pozostałych do końca roku budżetowego częściach dotacji. Z matematycznego punktu widzenia postępowanie takie powinno zapewnić, że w całym roku budżetowym zostanie wypłacona (w 12 częściach) ostateczna kwota dotacji dla dziecka. Problem powstaje w sytuacji, gdy wysokość dotacji przysługującej za cały rok jest niższa od sumy dotacji przekazanej do października danego roku.

• Przepis ograniczający znaczny spadek lub wzrost wysokości dotacji w ciągu następującej w wyniku aktualizacji wprowadzono od 2018 r. Został on wprowadzony ze względu na potrzebę ochrony stabilności finansowej dotowanych jednostek. Ustawodawca dostrzegł problem tego, że niekiedy spadek kwoty dotacji (która jest roczna) po aktualizacji październikowej powodował, że dwie ostatnie części dotacji (za listopad i grudzień) ulegały wyzerowaniu. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia stabilności finansowej dotowanych jednostek (które nie muszą mieć świadomości nadchodzącej przyszłości), wprowadzono przepis, stanowiący, że średnia arytmetyczna części dotacji wypłacanych po miesiącu aktualizacji nie może być niższa niż 75% średniej arytmetycznej części dotacji wypłacanych do miesiąca aktualizacji włącznie oraz jednocześnie średnia arytmetyczna części dotacji wypłacanych po miesiącu aktualizacji nie może być wyższa niż 150% średniej arytmetycznej części dotacji wypłacanych do miesiąca aktualizacji włącznie (zob. M. Pilich (red.) Finansowanie zadań oświatowych. Komentarz, opubl. w Lex/el 2020, komentarz do art. 43 u.f.z.o.).

Dochodzenie praw w przypadku źle obliczonej kwoty po aktualizacji dotacji oświatowej

Obecnie od roku 2017 ustawodawca, wprowadzając 1 stycznia 2017 r oku jeszcze do ustawy o systemie oświaty art. 90 ust. 11 przepis, który wskazywał, że przyznanie dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a-8 stanowi czynność z zakresu administracji, co oznacza, ze aby uiegać się na drodze sądowej, a konkretnie sądowo-administracyjnej w terminie 30 dni od dnia dokonania czynności czyli wypłaty dotacji należy złożyć skargę do WSA. Względnie, co wynika z wyroku SN w sprawie II CSKP 380/22 skierować pozew, ale jednocześnie wykazując szkodę, w rozumieniu art. 417 czyli jako delikt. Do wcześniejszych postępowań za lata obecnie 2012 do 2016 wciąż zastosowanie znajdzie zapatrywanie wskazane między innymi w wyroku SN w sprawie V CSK 502/18

Nowa kwota dotacji powinna być podana w BIP gminy

Powyższe ma dla Państwa o tyle istotne znaczenie, że wkrótce poznacie Państwo ustaloną na rok 2022 kwotę dotacji oświatowej w Państwa gminie. Będzie ona ustalona zgodnie z wysokością wydatków zaplanowanych do poniesienia przez Waszą jednostkę samorządu terytorialnego na rok 2022. Nie znaczy to, że do 31 października otrzymacie Państwo zaktualizowaną kwotę dotacji, ale powinna on zostać podana na BIP gminy.

Aktualizacja dotacji – 30 dni na złożenie skargi w kwestii wysokości dotacji oświatowej

Świadczenie to, w formie dotacji otrzymacie Państwo do 30 listopada. Zgodnie z brzmieniem ustawy, od daty otzrymania 11 częsci dotacji będzie biegł Pąństwu czas na złożenie ewentuanej skargi! Gdy termin upłynie zostanie Państwu zasadniczo tylko pozew o odszkodowanie. Proszę jednak pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne będzie wykazanie wysokości wydatków, jakie w wysokości dochodzonej szkody sfinansowaliście ze srodków własnych!

Jak sprawdzić czy dotacja oświatowa była zaniżona?

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, czy dotacja, którą otrzymywaliście, wypłacana była we właściwej wysokości, prosimy o mail w tej sprawie. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. W wiadomości prosimy wpisać kwotę dotacji w poszczególnych latach i gminę, która ją wypłacała. Sprawdzimy ewentualną zasadność i wysokość roszczenia w Państwa sprawie.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie