Co to jest dotacja oświatowa? Jak obliczana jest jej wysokość?

Szkoła, przedszkole. Czym jest dotacja oświatowa i jak ją obliczamy?
Szkoła, przedszkole. Czym jest dotacja oświatowa i jak ją obliczamy? [fot. shutterstock/ITTIGallery]

Dotacja oświatowa, którą otrzymują szkoły przedszkola niesamorządowe to środki budżetowe przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych. O dotacjach szkolnych i przedszkolnych, zasadach ustalania wysokości dotacji oświatowych w gminie oraz ich prawidłowym wydatkowaniu opowiedziała mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświatowego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacja szkolna w wysokości subwencji oświatowej

Szkoły podstawowe, licea i uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują dotację w wysokości subwencji oświatowej.

Wystarczy zwrócić się do jednostki samorządu terytorialnego, do Ministerstwa Finansów lub Ministerstwa Edukacji i Nauki o przesłanie metryczki subwencji oświatowej i samodzielnie można obliczyć wysokość dotacji. Standard finansowy A jest taki sam w całym kraju – stanowi on podstawę finansowania na jednego ucznia. Zmienny jest wskaźnik Di i różne są wagi na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowe opłaty w przedszkolach publicznych i konkursowych. Dopuszczalne?

Dotacje na 6-latków

Zwracam Państwa uwagę na problem, z którym ciągle muszą się zmagać jednostki oświatowe. Bardzo często nie dostajecie Państwo wagi na 6-latka w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacja przedszkolna – obliczanie wysokości dotacji oświatowej

Drugi sposób obliczania dotacji oświatowej dotyczy przedszkoli. Obliczane są na podstawie wydatków danej jednostki samorządu terytorialnego. Utrzymanie przedszkola jest zadaniem własnym gminy. Wójt, burmistrz czy prezydent miasta nie ma innego wyjścia – ma obowiązek każdemu chętnemu zapewnić miejsce w przedszkolu publicznym. Im więcej osób korzysta z placówek niepublicznych, tym większe oszczędności po stronie jednostki samorządu terytorialnego.

Aktualizacja dotacji oświatowej – październik 2022. Ustalanie wysokości, kwestionowanie kwoty

Dotacja oświatowa dla przedszkoli niepublicznych

Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Obliczanie podstawowej kwoty dotacji oświatowej dla przedszkoli

Ma to być kwota wydatków jednostki samorządowej, które są zaplanowane na prowadzenie przez daną gminę przedszkoli z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, które są finansowane z udziałem środków pozyskanych z Unii Europejskiej – przekraczają 50% zaplanowanych wydatków bieżących w ich budżecie. Wydatki te należy również pomniejszyć o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponoszone przez rodziców i stanowią dochody jednostki samorządowej.

Zmiany w statutach szkół i przedszkoli wrzesień 2022

Artykuł 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Art. 17. 1. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole spełnia następujące warunki:
1) określone w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania,wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę,
2) pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1,
3) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla publicznych przedszkoli,
4) liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie jest wyższa niż liczba uczniów w oddziale publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe,
5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe,
6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe – z zastrzeżeniem art. 22.
2. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
3. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
4. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 3, określa się
w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
5. Niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Stała obsługa prawna dla szkoły, przedszkola

Przeznaczenie dotacji oświatowej

Katalog wydatków, które mogą być pokryte ze środków dotacyjnych znajdujemy w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Art. 35. 1. Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania
przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być
wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności
placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole
lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy – w wysokości nieprzekraczającej:

– 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz
niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

– 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,

aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej
formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę
wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi
zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz zadania, o którym mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212), 2) pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach
i placówkach,

c) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych,
d) meble,

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu
w 100% ich wartości w momencie oddania do używania

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie