Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Jak założyć szkołę, przedszkole, placówkę oświatową
Jak założyć szkołę, przedszkole, placówkę oświatową

Sprawdź jak założyć przedszkole niepubliczne i kto może otworzyć niesamorządową jednostkę oświatową. Zobacz jakie kroki trzeba podjąć planując otwarcie przedszkola lub szkoły. Od czego należy zacząć, jakie dokumenty powinniśmy przygotować i jakich przestrzegać terminów? O tym, jak założyć przedszkole lub inną jednostkę oświatową opowiedziała mecenas Beata Patoleta – specjalista ds. prawa oświatowego. Jakie wsparcie prawne jest przydatne przy zakładaniu szkoły lub przedszkola?

Lokal na przedszkole — jakie wymagania musi spełniać?

Pomoc prawna przy zakładaniu szkoły lub przedszkola

Jeżeli planujecie Państwo założyć szkołę lub przedszkole zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Beata Patoleta. Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla jednostek oświatowych. Współpracujemy z przyszłym organem prowadzącym szkołę lub przedszkole już na etapie samego pomysłu. Pozwala to Państwu uniknąć wielu stresów i błędów, które często popełniają początkujący właściciele placówek oświatowych. Kontakt: lexedu@lexedu.pl

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kto może założyć przedszkole?

Przedszkole prywatne, niepubliczne może założyć osoba fizyczna lub osoba prawna – spółka, fundacja, stowarzyszenie. Niemożliwe z kolei jest założenie placówki oświatowej przez podmioty pozbawione osobowości prawnej jak np. spółka komandytowa. Warto dobrze przemyśleć formę prawną w jakiej zamierzamy prowadzić przedszkole, gdyż ma to wpływ na późniejszą jego działalność m.in. na możliwość wydatkowania dotacji oświatowych. Służymy Państwu naszym doświadczeniem i wsparciem w kwestii zakładania i prowadzenia placówek oświatowych na terenie całej Polski. 

Ile zarabia właściciel, organ prowadzący prywatnego przedszkola?

Właściciel niesamorządowego przedszkola zatrudniony w nim np. jako dyrektor może liczyć na roczne wynagrodzenie z dotacji oświatowych w wysokości 131.868,96 zł. Informacje te dotyczą roku 2023, taki bowiem limit wynagrodzenia dla pracownika jednostki oświatowej obowiązuje w tym roku.

Z czego utrzymuje się przedszkole niesamorządowe?

Wydatki na utrzymanie niesamorządowych placówek oświatowych pochodzą przede wszystkim z dotacji oświatowych, które są przekazywane organom prowadzącym na podstawie wyliczeń i założeń budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Jak założyć przedszkole – budynek i miejscowy plan zagospodarowania

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To jest absolutnie pierwszy krok, jaki musicie Państwo wykonać. Często można to zrobić za pośrednictwem strony www konkretnego urzędu. Należy wystąpić o dostęp do takiego dokumentu. Następnie występujemy o zaświadczenie o przewidywanej funkcji oświatowej w miejscowym planie. Jeśli plan w Państwa lokalizacji nie przewiduje funkcji oświatowej, to można to negocjować. Musicie Państwo wówczas zwrócić się do urzędu o naniesienie takich zmian. Akceptacja zależna jest od uznaniowej decyzji władz jednostki samorządu.

Ranking 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Beata Patoleta na 40. miejscu!

Otwarcie przedszkola – brak zgody JST?

Jeśli nie uda się uzyskać takiej zmiany i po drugiej stronie istnieje jakiś opór, to niestety szanse są niewielkie. Postępowanie w takiej sytuacji jest długotrwałe. Dlatego też w takim przypadku rekomenduję wybranie innej lokalizacji.

Zakładanie przedszkola. Co, jeśli nie istnieje plan zagospodarowania?

Zdarza się, że plan zagospodarowania przestrzennego dla danej jednostki samorządowej, czy też dla terenu którym Państwo się interesujecie, nie został jeszcze uchwalony. W takiej sytuacji niezbędne jest wystąpienie o wydanie warunków zabudowy.

Szkoła, lub przedszkole w istniejącym budynku

Co, jeżeli nie zamierzacie Państwo budować nowego obiektu, a jedynie rejestrować przedszkole w budynku już istniejącym? Wówczas należy sprawdzić, czy został on oddany do użytkowania jako obiekt oświatowy. W przeciwnej sytuacji trzeba będzie przejść procedurę zmiany sposobu użytkowania. Można to sprawdzić w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Dotacja oświatowa dla przedszkola w wakacje

Budynek na przedszkole – zmiana sposobu użytkowania

Zmiana taka może wymagać przejścia procedury pozwolenia na budowę, albo zmiany sposobu użytkowania. Tu ważnym aktem prawnym jest rozporządzenie z 12 kwietnia 2020 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Drugim istotnym dokumentem rozporządzenie MEN z 31 grudnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Sprzeciw lub brak sprzeciwu. Termin 30 dni

Procedurę zmiany sposobu użytkowania kończy wydanie decyzji. Otrzymujemy decyzję o sprzeciwie w kwestii zmiany sposobu użytkowania, lub brak sprzeciwu – czyli zgoda na taką zmianę. Ważny jest termin 30 dni – jeśli w tym czasie nie otrzymacie Państwo odpowiedzi, to znaczy, że sprzeciwu nie ma!

Audyt a kontrola. Ustawa nie przewiduje audytu w niesamorządowych jednostkach oświatowych!

Wpis do ewidencji placówek oświatowych

Kolejnym krokiem jest uzyskanie wpisu do ewidencji placówek oświatowych w danej jednostce samorządu terytorialnego. W przypadku placówek niepublicznych wpis ten reguluje artykuł 168 ustawy prawo oświatowe. Artykuł 168 ustawy wskazuje, że osoby prawne lub fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

Otwarcie przedszkola. Wpis warunkuje otrzymanie dotacji

Uzyskanie wpisu jest o tyle istotne, że wpisanie jednostki do ewidencji, warunkuje otrzymanie dotacji. Daje on prawo do złożenia wniosku z planowaną liczbą uczniów. Żeby otrzymać dotację, trzeba mieć:

 • zarejestrowaną jednostkę oświatową (są w tej kwestii pewne odstępstwa – szerzej omówimy je w toku szkolenia)
 • wpis do ewidencji – czyli być organem prowadzącym

Organ prowadzący składa następnie (do 30 września roku poprzedzającego, rok udzielenia dotacji) informację z planowaną liczbą uczniów.

Szkoły artystyczne podlegają ministrowi kultury

Osoby prawne i fizyczne mogą również zakładać szkoły artystyczne. Tutaj ten wpis będzie prowadzony przez specjalistyczną jednostkę nadzoru. Kwestie te będą wówczas podlegały pod ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Jak założyć przedszkole  – wniosek o wpis do ewidencji placówek oświatowych

Jeżeli rejestrujemy szkołę podstawową lub liceum to we wniosku należy zamieścić informacje:

 • czy placówka jest przeznaczona dla dzieci, czy młodzieży lub dorosłych
 • w przypadku szkoły podstawowej – czy będzie tam również oddział przedszkolny
 • trzeba wskazać adres siedziby placówki (szkoła może mieć tylko jedną siedzibę ale różne lokalizacje prowadzenia zajęć. Informacja na ten temat również musi się znaleźć w tym wniosku)
 • złożyć też należy oświadczenie o możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i realizacji innych zajęć statutowych
 • jeśli w placówce ma być realizowane szkolenie zawodowe – składamy również oświadczenie o możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu
 • dołączyć należy pozytywną opinię właściwego powiatowego inspektora sanitarnego i pozytywną opinię powiatowego komendanta państwowej straży pożarnej
 • wśród dokumentów znaleźć się musi również statut szkoły przedszkola czy innej jednostki oświatowej, którą zamierzamy otworzyć
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, który jest przewidziany do zatrudnienia w szkole lub placówce
 • w przypadku szkoły niepublicznej, która nie jest szkołą artystyczną, złożyć należy także zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w artykule 14. ust. 3 – dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku szkoły artystycznej jest to art. 14. ust 4.
 • niezbędne jest podanie danych do wpisania szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
 • osoba fizyczna, która składa zgłoszenie do ewidencji może do tego zgłoszenia załączyć pisemne oświadczenie wskazujące osobe fizyczną lub prawną, która przejmie prowadzenie placówki w przypadku zgonu [oświadczenie musi zawierać zgodę wskazanej osoby]

Pomoc prawna przy zakładaniu szkoły lub przedszkola

Jeżeli planujecie Państwo założyć szkołę lub przedszkole zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Beata Patoleta. Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla jednostek oświatowych. Współpracujemy z przyszłym organem prowadzącym szkołę lub przedszkolę już na etapie samego pomysłu. Pozwala to Państwu uniknąć wielu stresów i błędów, które często popełniają początkujący właściciele placówek oświatowych. Kontakt: lexedu@lexedu.pl

Zapraszamy również na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta