Niezgodne z ustawą zapisy w gminnych uchwałach żłobkowych i przedszkolnych

Niezgodne z ustawami zapisy w gminnych uchwałach żłobkowych i przedszkolnych
Niezgodne z ustawami zapisy w gminnych uchwałach żłobkowych i przedszkolnych

Uchwały dotyczące dotacji dla przedszkoli lub żłobków mają istotne znaczenie dla sfery Państwa uprawnień i obowiązków. Przepisy uchwał Rad Gmin, Miast lub Powiatów nie mogą pozostawać sprzeczne z przepisami ustaw, lub rozporządzeń. Są to bowiem akty prawne hierarchicznie niższej rangi. Niestety w praktyce obserwujemy, że wiele z uchwał jednostek samorządu terytorialnego wykracza poza kompetencje do stanowienia aktów prawa miejscowego.

– – – – – – – – – – – – – – –

Ważne zmiany w prawie oświatowym 2022.
Nowe zapisy w ustawach, nowe obowiązki i regulacje

SZKOLENIE 12.07.2022 godz 17.00
Rok 2022 przyniósł ogromne zmiany w systemie oświatowym. Zmiany w ustawach dotyczących edukacji dotykają wielu aspektów działalności jednostek oświatowych w Polsce. Mecenas Beata Patoleta i mecenas Łukasz Łuczak, specjaliści ds. prawa oświatowego, którzy współpracują z wieloma szkołami, przedszkolami i żłobkami w całym kraju, szczegółowo przedstawią i omówią wszystkie zmiany, które mają wpływ na codzienną działalność niesamorządowych jednostek oświatowych.
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/zmiany-w-prawie-oswiatowym-2022

– – – – – – – – – – – – – – –

Gminne uchwały żłobkowe niezgodne z ustawą

W przypadku żłobków obserwujemy np. nieuzasadnione wprowadzanie wymogu złożenia wniosku o przyznanie dotacji w określonym uchwałą terminie lub uzależnianie wypłaty dotacji od obecności dziecka w żłobku. Takie zapisy nie są zgodne z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

MEiN: Od września 2022 nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach

Naruszenia prawa w gminnych uchwałach przedszkolnych

Podobnie w odniesieniu do szkół i przedszkoli uchwały jednostek samorządu terytorialnego wprowadzają niezgodne z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych zapisy. Rozszerzają one np. zakres uprawnień lub kompetencji kontrolujących w toku postępowań kontrolnych, nakazują składanie kwartalnych rozliczeń dotacji, chociaż dotacje oświatowe mają charakter roczny lub przewidują wstrzymanie wypłaty dotacji w określonych przypadkach, chociaż wstrzymanie wypłaty dotacji w odniesieniu do szkół podstawowych, liceów lub przedszkoli nie może nastąpić.

Zmiana wysokości czesnego w szkole, przedszkolu, żłobku a treść umowy z rodzicami

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie