Zmiany w Kodeksie Pracy 2023 – wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę

Zmiany w Kodeksie Pracy 2023 - wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę
Zmiany w Kodeksie Pracy 2023 – wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę [fot. shutterstock/VGstockstudio]

Tegoroczne zmiany w kodeksie pracy, które wynikają między innymi z dyrektyw unijnych, wprowadzają kilka nowych regulacji dotyczących urlopów, przerw w pracy, kontroli trzeźwości pracowników, pracy zdalnej i zasad wypowiadania umów, także tych zawieranych na okres próbny. O nowych zasadach obowiązujących pracodawcę, w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, także umowy zawartej na czas określony, opowiedziała mecenas Beata Patoleta.

 

O wszystkich zmianach opowiemy Państwu w trakcie szkolenia zaplanowanego na 20 czerwca 2023, dziś skupimy się jedynie na kwestii wypowiedzenia umowy o pracę, także umowy zawartej na czas określony, okres próbny.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Z jakiego powodu nie można wypowiedzieć umowy o pracę?

Od 26.04.2023 r. obowiązują dodatkowe ograniczenia w wypowiadaniu wszystkich umów o pracę, dotyczy to także wypowiedzeń dla pracowników zatrudnionych na okres próbny. Zgodnie z art. 294 § 1 k.p. nie mogą stanowić przyczyny zwolnienia, czyli nie możecie Państwo zwolnic pracownika z poniższych powodów:

1. wystąpienie z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę, dotychczas zawartej na czas określony, zresztą z takim wnioskiem pracownik zgodnie ze zmianami może wystąpić raz na pół roku
2. jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą
3. dochodzenie przez pracownika udzielenia informacji o warunkach zatrudnienia
4. skorzystanie z prawa do obowiązkowych szkoleń

Przy ewentualnym wypowiedzeniu umowy, to pracodawca musi udowodnić, że nie kierował się tymi właśnie powodami przy rozwiązaniu umowy o pracę!

Program Inwestycje w Oświacie — zmiana terminu i liczby wniosków

Kiedy nie można wypowiedzieć umowy o pracę

Oczywiście nadal nie jest dopuszczalne również rozwiązanie z pracownikiem umowy w okresie:
1. ciąży
2. urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części,
3. urlopu ojcowskiego albo jego części, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego albo jego części,
Ale również nowego urlopu, a mianowicie:
4. urlopu rodzicielskiego albo jego części, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części, – do dnia zakończenia ww. urlopu,
a ponadto zakaz ten zaczyna obowiązywać 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego, 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego albo jego części oraz 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego albo jego części (art. 177 § 1(1) k.p.)

Wniosek o przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, także umowy na okres próbny

Jeśli rozwiążecie z pracownikiem umowę zawartą na okres próbny, to pracownik ten w terminie 7 dni, w postaci papierowej lub elektronicznej, może wnioskować o wskazanie, z jakiej przyczyny umowa została mu wypowiedziana! Odpowiedzi udzielacie Państwo również w terminie 7 dni, także w postaci papierowej lub elektronicznej, wskazując przyczyny uzasadniające zwolnienie.

Kontrola trzeźwości pracowników placówki oświatowej

Kiedy można wypowiedzieć umowę pomimo powyższych ograniczeń

Zwolnienie pracowników objętych ochroną jest wyjątkowo dopuszczalne w razie:
1. likwidacji pracodawcy (art. 177 § 4 k.p.)
2. zaistnienia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy z winy pracownika bez wypowiedzenia oraz za zgodą organizacji związkowej (art. 177 § 1 pkt 2 k.p.)

W powyższych wypadkach pracodawca będzie musiał udowodnić istnienie tej przyczyny (art, 177 § 5 k.p.).

Bezpłatny urlop opiekuńczy — nie można rozwiązać umowy o pracę

Uwaga w przypadku pracownika korzystającego z nowego urlopu, jakim jest bezpłatny urlop opiekuńczy, stosuje się odpowiednio art. 177 § 1 k.p. czyli traktuje się go jak pracownika w ciąży. Oznacza to, że nie można w trakcie takiego urlopu rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę.

Nauczyciele specjaliści — pensum a etat w jednostce niepublicznej. Etat to 22 godziny!

Ograniczenia w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę

Kolejnymi ograniczeniami co do powodu wypowiedzenia są zgodnie z art. 18(3e) k.p.:
– skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy np. wystąpienie przez pracownika przeciwko pracodawcy do sądu albo skorzystanie z prawa do odwołania od jakiejś decyzji pracodawcy – takie okoliczności nie mogą powodować żadnych negatywnych konsekwencji dla pracownika, zwłaszcza nie może stanowić to przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie stosunku pracy (umowy o pracę, zatrudnienia przez mianowanie). Przepis ten stosuje się także do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy, np. był świadkiem w sprawie z powództwa tego innego pracownika przeciwko pracodawcy
– pracownicy, których prawa zostały naruszone przez pracodawcę, mają prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Czyli co do zasady za sześć miesięcy. Jeśli jednak zwolnicie Państwo np. pracownika w ciąży, to odszkodowanie należy się za cały okres pozostawania bez pracy, również w czasie toczącego się postępowania sądowego, które może trwać wiele lat!

Wypowiedzenie umowy na czas określony – obowiązki pracodawcy

Dawniej należało wskazywać przyczynę wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, obecnie dotyczy to również umowy na czas określony. W razie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony pracodawca ma obowiązek:

1. uprzedniego zawiadomienia na piśmie reprezentującej nauczyciela zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej w trybie art. 38 k.p. o zamiarze wypowiedzenia oraz zapoznania się ze stanowiskiem organizacji związkowej, jeżeli zostanie złożone w terminie 5 dni,
2. podania w treści wypowiedzenia przyczyny rozwiązania umowy terminowej (art. 30 § 4 k.p.),
I oczywiście
3. przyczyny wypowiedzenia nie mogą stanowić okoliczności wymienionych w art. 18(3e) § 1 i 2, art. 29(4) § 1 k.p. czyli
1. wystąpienie z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę, dotychczas zawartej na czas określony, zresztą z takim wnioskiem pracownik zgodnie ze zmianami może wystąpić raz na pół roku
2. jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą,
3. dochodzenie przez pracownika udzielenia informacji o warunkach zatrudnienia,
4. skorzystanie z prawa do obowiązkowych szkoleń;
– skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie