Nauczyciele specjaliści — pensum a etat w jednostce niepublicznej. Etat to 22 godziny!

Pensum a etat specjalisty w szkole lub przedszkolu niesamorządowym
Pensum a etat specjalisty w szkole lub przedszkolu niesamorządowym (fot. shutterstock/Pressmaster)

Ilu specjalistów należy zatrudnić i jak wyliczyć wymiar etatu specjalisty w szkole lub przedszkolu niepublicznym na podstawie pensum wyznaczonego przez MEiN?  Według wytycznych MEiN liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole nie może być niższa niż wskazana w nowych przepisach. Kontrole z kuratoriów poddają w wątpliwość 22 godzinny wymiar etatu nauczycieli specjalistów w placówkach niesamorządowych – niesłusznie! Dlaczego? Wyjaśnia specjalistka ds. prawa oświatowego mec Beata Patoleta.

– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie 12 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
– – – – – – – – – – – – – – –
Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji – zasady i tryb składania

Szkolenie 20 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów
Dostęp do nagrania szkolenia
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 – nagranie – Zapisy
– – – – – – – – – – – – – – –

Etaty nauczycieli specjalistów – kontrola z kuratorium

W ostatnim czasie pojawiają się u Państwa w placówkach kontrole prowadzone przez wizytatorów z kuratorium. Dotyczą one spełniania przez Państwa obowiązku określonego w art. 42d Karty Nauczyciela. Jest to artykuł dotyczący etatów nauczycieli specjalistów w placówkach oświatowych.

Dlaczego etat to 22 godziny?

Efekty tych kontroli są różne. Bywają zadziwiające. Przykładem mogą być pytania kontrolujących dlaczego w Państwa placówkach etat nauczyciela specjalisty, to 22 godziny! W ustawie nie wskazano, jaki powinien być wymiar etatu dla jednostek niesamorządowych. Zasadne jest więc odwołanie się w tym przypadku do normy wymiaru etatu przewidzianego dla jednostek samorządowych. Pozwoli to zachować zasadę równości. Wymiar czasu pracy nauczycieli specjalistów w jednostkach samorządowych to właśnie 22 godziny. Mówi o tym art. 42d pkt. 7 Karty Nauczyciela:

W przypadku nauczyciela, który uzupełnia tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych zgodnie z art. 22 ust. 1, liczba godzin zajęć realizowanych w ramach tego stosunku pracy na stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty pedagogicznego jest uwzględniana w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 3, w każdym przedszkolu, szkole lub zespole, o których mowa w ust. 1, w którym nauczyciel realizuje te zajęcia, odpowiednio do realizowanego w tym przedszkolu, szkole lub zespole części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.

Liczba etatów specjalistów od roku szkolnego 2024/25

Łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, o których mowa w ust. 1, nie może być niższa niż:

 • 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub
  uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
 • 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
 • 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50;
 • 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40;
 • 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30;
 • 0,4 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20;
 • 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.

Komu zgłosić zmianę w statucie szkoły lub przedszkola?

Powyżej 50 dzieci w jednostce — wytyczne dotyczące etatów

Należy również pamiętać, że w przypadku jednostek oświatowych, w których liczba uczniów przekracza 50, obowiązują dodatkowe wytyczne, co do liczby etatów realizowanych przez specjalistów. W przypadku przedszkola, szkoły lub zespołu, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 liczba:

 • pedagogów specjalnych nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów
  nauczycieli, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2;
 • psychologów nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o
  której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2.

Kwalifikacje pedagoga specjalnego w szkole lub przedszkolu

Do 50 dzieci w jednostce — dyrektor sam decyduje jakiego specjalistę zatrudnić

W przypadku jednostki oświatowej, w której uczy się do 50 dzieci, to dyrektor podejmuje decyzję, jakiego specjalistę zatrudnić.

Niższe limity w roku 2022/23 i 2023/24

MEiN zdecydowało się również na wprowadzenie okresu przejściowego we wspomnianych przepisach i tak dla lat 2022/2023 i kolejnym 2023/2024 obowiązują inne limity. Łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole nie może być niższa niż:

 • 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub
  uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
 • 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
 • 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50;
 • 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30.

Nauczyciele specjaliści pensum a etat w niesamorządowej szkole lub przedszkolu

Ustawodawca określił również, że pensum dla specjalisty wynosi 22 godziny. U państwa nie ma pensum, jest etat i obowiązuje zasada równości, wynikająca z kodeksu pracy. Nie możemy więc, jednemu nauczycielowi określić etatu na 40 godzin, a innemu na 22 godziny. Również ustawodawca nie powinien, na podmioty w tej samej sytuacji prawnej i faktycznej, nakładać różnych obowiązków. W naszej ocenie etat stanowi pewnego rodzaju jednostkę miary.

Dotacje oświatowe a remont. Czym jest remont i kiedy można go finansować dotacją?

Etat nauczyciela specjalisty to 22/40 etatu w jednostce niesamorządowej

Aby wybrnąć z tej niełatwej sytuacji, należy, termin etat z art. 42 d traktować jako konieczność pozyskania specjalisty na 22 godziny tam, gdzie ustawodawca wskazuje na etat! Jeśli musimy zatrudnić specjalistów w wymiarze jednego etatu, liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100, to nasi specjaliści muszą łącznie pracować 22 godziny. Jeśli mamy jednego psychologa i jednego pedagoga specjalnego, to każdy z nich będzie zatrudniony na nieco ponad ¼ etatu w rozumieniu kodeksu pracy, czyli w wymiarze 6,5/40.
W rozpatrywanym przypadku jednostka musi zatrudnić pedagoga specjalnego i psychologa, ponieważ ust. 1 wskazuje, że w przypadku gdy liczba dzieci przekracza 50, to 25% etatów specjalistów przeznaczonych jest dla psychologów, a 25% pedagogów specjalnych. Przypominamy też, że do 50 dzieci w jednostce oświatowej, dyrektor ma swobodę w wyborze specjalisty!

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie