Zadania pedagoga specjalnego na podstawie projektu rozporządzenia MEiN

Zadania pedagoga specajlnego
Zadania pedagoga specajlnego

Otrzymujemy wiele pytań dotyczących zmian w prawie oświatowym. Duża część z nich dotyczy nowego stanowiska, które pojawi się od września 2022 – pedagoga specjalnego. Jeśli chodzi o zadania pedagoga specjalnego i rolę jaką ma on pełnić w szkole lub przedszkolu, możemy w tej chwili opierać się jedynie na projekcie rozporządzenia MEiN. Będziemy Państwa informować o ostatecznej treści tych przepisów.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zmiany w prawie oświatowym 2022.
Zapisy w ustawach ustawach, nowe obowiązki i regulacje

SZKOLENIE 16.08.2022 godz. 17.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/zmiany-w-prawie-oswiatowym-2022

– – – – – – – – – – – – – – –

Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym.
Formy prowadzenia działalności oświatowej

SZKOLENIE 23.08.2022 godz. 17.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/dokumentacja-w-przedszkolu-niepublicznym

– – – – – – – – – – – – – – –

Kontrola dotacji oświatowych.
Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne.
Standardy zatrudniania nauczycieli 2022

SZKOLENIE 30.08.2022 godz. 17.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/kontrola-dotacji-oswiatowych-rozliczanie-dotacji

– – – – – – – – – – – – – – –

Pedagog specjalny uzupełnienie zadań nauczyciela, rozpoznanie potrzeb ucznia

Zadania pedagoga specjalnego. Projekt rozporządzenia MEiN >>>

W wyniku zmian w prawie oświatowym od września 2022 roku wprowadzone zostanie nowe stanowisko – pedagog specjalny. Zadaniem pedagoga specjalnego ma być uzupełnienie zadań realizowanych przez innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym, będą oni również udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom.

Wydatki na remont – kiedy można je sfinansować z dotacji oświatowych?

Pedagog specjalny wsparcie dla uczniów, nauczycieli i specjalistów

Z projektu rozporządzenia wynika, że pedagog specjalny ma spełniać zadania uzupełniające w stosunku do tych, realizowanych przez innych nauczycieli specjalistów. Będą to m.in. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i uczniów oraz proponowanie wsparcia odpowiadającego tym potrzebom.

rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki

Dodatkowi specjaliści w szkołach i przedszkolach dopiero od 2024?

Rozpoznanie potrzeb dziecka – zadanie pedagoga speacjalnego

Do zadań pedagoga specjalnego będzie także należało rozpoznanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia i dostosowanie do nich warunków nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

Czerwcowa aktualizacja dotacji oświatowych – przypominajmy gminom

Działania pedagoga specjalnego na rzecz aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu jednostki

Pedagog specjalny ma również, we współpracy z nauczycielami, rodzicami i wychowawcami podejmować działania na rzecz aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola lub innej jednostki oświatowej. W tym także dbanie o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
a) podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

300 plus. Ruszyły wypłaty wyprawki dla dziecka z programu „Dobry start”

Pedagog specjalny wsparcie w realizacji programu i zapewnienie pomocy

Wsparcie zespołu specjalistów i nauczycieli pracujących z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym w ramach opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i zapewnienia im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

współpraca z zespołem, (…) zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Prawa i obowiązki osoby przeprowadzającej kontrolę wydatkowania dotacji oświatowej

Udzielanie wsparcia i  pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom

Do zadań pedagoga specjalnego należeć będzie, wg. projektu rozporządzenia, wsparcie nauczycieli, wychowawców, specjalistów, rodziców oraz samych wychowanków w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów. W tym także rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń uczniów i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. Projekt rozporządzenia współpracę z innymi i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie ucznia.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie