Prawa i obowiązki osoby przeprowadzającej kontrolę wydatkowania dotacji oświatowej

Kontrola wydatkowania dotacji oświatowych - uprawnienia kontrolujących
Kontrola wydatkowania dotacji oświatowych – uprawnienia kontrolujących

Osoba, która przeprowadza kontrolę pobrania i wydatkowania dotacji oświatowej, musi być pracownikiem urzędu. Ma prawo wstępu na teren jednostki oświatowej i wglądu w dokumenty związane z pobraniem i wydatkowaniem dotacji. Jakie jeszcze uprawnienia ma kontrolujący i jakich zasad musi przestrzegać? O prawach i obowiązkach kontrolujących opowiada mecenas Beata Patoleta, specjalista ds. prawa oświatowego, która reprezentuje szkoły i przedszkola w trakcie kontroli dotacji oświatowych.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kontrolujący musi być pracownikiem urzędu

Osoba, która przeprowadza kontrolę pobrania i wydatkowania dotacji oświatowej, musi być pracownikiem urzędu. Urzędnik przeprowadzający kontrolę, ma prawo wstępu na teren przedszkola lub szkoły. Może żądać okazania przedmiotów zakupionych ze środków dotacyjnych. Ma również prawo wglądu w dokumenty związane z pobraniem i wydatkowaniem dotacji oświatowej. Nie może jednak zażądać, żebyście Państwo kopiowali, skanowali lub kserowali dokumenty, które chce sprawdzić.

Jak przygotować się do kontroli dotacji oświatowych? Radzi mec. Beata Patoleta

Należy poddać się kontroli, a nie wyręczać kontrolujących

Państwa obowiązkiem jest poddać się kontroli, a nie wyręczać kontrolującego w jego obowiązkach. Jak słusznie zauważył NSA we wspomnianym w poprzednim artykule wyroku. Oznacza to, że nie macie Państwo obowiązku tworzyć żadnych zestawień, czy odrębnych dokumentów. Państwa zadaniem jest okazanie do kontroli dokumentów organizacyjnych, finansowych i dokumentujących przebieg nauczania.

Zmiany w prawie oświatowym 2022. Nowe zasady, obowiązki i standardy zatrudniania nauczycieli

Tworzenie kopii dokumentów to obowiązek kontrolującego

Nawet jeśli zapis uchwały wskazuje, że kontrolujący mają prawo żądać kserokopii dokumentów, to jest to niezgodne z ustawą. Kontrolujący może oczywiście skopiować dokumenty, ale samodzielnie i używając własnego urządzenia. Oczywiście możecie Państwo we własnym zakresie i na własnym urządzeniu zrobić takie kopie, ale możecie wówczas uzależnić taką czynność od uiszczenia przez urząd opłaty za tę czynność. Oczywiście według cen rynkowych, które obowiązują na Państwa terenie. Jest to jak najbardziej uczciwe i prawidłowe działanie, wykonujecie Państwo bowiem za urzędnika jego pracę na swoim sprzęcie. Kontrolujący nie może swoich obowiązków przerzucać na kontrolowanego.

Aktualizacja dotacji, a stan budżetu gminy. Jak ocenić poprawność aktualizacji?

Kontrolujący ma prawo wstępu do jednostki

Kontrolujący mają prawo wstępu. Pokażcie Państwo urzędnikowi, jak funkcjonuje szkoła, czy przedszkole. Łatwiej będzie wówczas oceniać zasadność poszczególnych wydatków.

Prawo wglądu w dokumenty związane z pobraniem i wydatkowaniem dotacji

Kontrolujący ma prawo wglądu do dokumentów organizacyjnych, finansowych i dokumentujących przebieg nauczania, ale wyłącznie w związku z przekazaną dotacją. Oznacza to między innymi, że kontrolujący nie ma prawa, np. żądać od Państwa potwierdzeń wpłat czesnego, czy wyciągu z rachunku bankowego. Nie dotyczy to ani pobrania, ani wydatkowania dotacji. Oczywiście do Państwa obowiązków należy udowodnienie, że dany wydatek został dokonany, ale tu wystarczy np. wygenerowanie potwierdzenia płatności lub adnotacja na dokumencie księgowym, że za dany wydatek zapłacono gotówką.

Kontrola dotacji – warto znać prawa i obowiązki

Warto jest znać swoje prawa oraz prawa i obowiązki kontrolujących. Zwłaszcza że często wiedza samych kontrolujących jest powierzchowna i wynika z samodzielnego i niekoniecznie prawidłowego zrozumienia przepisów.

Kiedy organ dotujący może wstrzymać dotacje?

Pamiętajcie też Państwo, że organ dotujący może wstrzymać dotacje jedynie w sytuacji, gdy w jednostce nie jest realizowany obowiązek nauki. Nawet gdybyście Państwo odmawiali urzędnikowi wglądu w jakieś dokumenty, może on jedynie wszcząć postępowanie administracyjne celem wydania decyzji w tej kwestii.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie