Dotacje oświatowe a remont. Czym jest remont i kiedy można go finansować dotacją?

Dotacje oświatowe a remont w szkole lub przedszkolu
Dotacje oświatowe a remont w szkole lub przedszkolu (fot. shutterstock/hxdbzxy )

Wakacje to bardzo często czas remontów w szkołach i przedszkolach. Czy remont w szkole lub przedszkolu może być finansowany ze środków z dotacji oświatowej? Jakie zasady obowiązują i jakie przepisy regulują te kwestie? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta – prawnik od przedszkoli i specjalista ds. prawa oświatowego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Remont finansowany dotacją – przepisy prawne

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziemy w przepisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, prawa oświatowego i ustawy prawo budowlane.

Czy to rzeczywiście remont?

Przede wszystkim należy się zastanowić, czy podejmowane przez nas działania stanowią w rzeczywistości remont. Czy może wejdą raczej w kategorie inwestycji lub ulepszeń. Te wydatki z kolei niekoniecznie będą mogły być dotacją finansowane.

Zmiany w prawie oświatowym 2022. Nowe zasady, obowiązki i standardy zatrudniania nauczycieli

Przedszkole. Czy remont budynku, chodnika, parkingu – można finansować z dotacji?

Czy zatem wykonywanie remontów w samym budynku szkoły czy przedszkola ale również parkingu, chodnika będzie remontem możliwym do sfinansowania dotacją? Z art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynika, że dotacje mogą być wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących szkoły czy przedszkola, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 u.f.z.o.. Czyli na wydatki bieżące związane z zadaniami szkoły czy przedszkola.

Meble, książki, środki dydaktyczne – a co z remontami?

Ustawodawca wskazał, że dotacja może być wydana również na pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 u.f.z.o. a do wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach,
c) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
d) meble,
Te wszystkie wydatki bez ograniczenia kwotowego, a pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 u.p.d.o.p., dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Czyli obecnie 10 tysięcy złotych. Nie znajdujemy tutaj zapisów dotyczących możliwości finansowania remontów.

400 plus na dziecko w żłobku. Od 2022 dofinansowanie na objęcie dziecka opieką żłobkową

Realizacja zadań organu prowadzącego przedszkole – remont?

Natomiast ustawodawca wskazał również, w treści art. 35 ust. 1 pkt 1 lit b, że do wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego zalicza również wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. A skoro tak, to zadaniem organu prowadzącego jest:
wykonywanie remontów obiektów szkolnych

Dotacje celowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Tabela informacyjna, wzory wniosków

Czym jest remont szkoły lub przedszkola i kiedy można go finansować dotacją?

Czymże zatem jest ten remont? Tu z odpowiedzią – definicją przychodzi prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez remont rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych, innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Zadania pedagoga specjalnego na podstawie projektu rozporządzenia MEiN

Wydatki bieżące  – zakup usług remontowych

Z pomocą przychodzi również, przy ewentualnym kwestionowaniu takiego wydatku, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które do wydatków bieżących zalicza wydatki określone paragrafami. W tym, istotnym z punktu widzenia naszych dociekań, paragrafem 427: „Zakup usług remontowych”, który obejmuje wydatki na zakup usług remontowych w szczególności:

  • usługi obce o charakterze przemysłowym, polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu,
  • usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji oraz założeń projektowych,
  • usługi w zakresie remontów dróg.

300 plus. Ruszyły wypłaty wyprawki dla dziecka z programu „Dobry start”

Remont, nie inwestycja!

Pamiętać należy, że nasz wydatek winien być wydatkiem na remont, nie zaś inwestycją! Tę bowiem art. 35 wprost wyklucza. Mogą to być zatem wszelkie wydatki, które zmierzają do przywrócenia stanu poprzedniego samego budynku szkoły czy przedszkola wraz z terenem przyległym. Pamiętajcie Państwo proszę, że np. wymiana trawy na nawierzchnię bezpieczną będzie ulepszeniem, nie zaś remontem. Natomiast wymiana nawierzchni bezpiecznej na nową nawierzchnię bezpieczną, takim remontem już będzie.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie