Nowe uprawnienia Kuratorium Oświaty a wykreślenie z ewidencji placówek oświatowych

Wykreślenie wpisu z ewidencji placówek oświatowych
Wykreślenie wpisu z ewidencji placówek oświatowych [ fot.shutterstock/YupaWatchanakit ]

6 września 2023 weszły w życie przepisy nadające kuratorium oświaty dodatkowe uprawnienia zwłaszcza wobec placówek niepublicznych. Poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw dokonano zmiany, która w pewnym zakresie miała być wprowadzona ustawą lex-Czarnek. O nowych uprawnieniach kuratora i wynikających z nich skutkach dla niepublicznych jednostek oświatowych opowiedziała mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświatowego i prawnego wsparcia szkół i przedszkoli niesamorządowych w całej Polsce.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nowe uprawnienia kuratora oświaty od 6 września 2023

Dzisiejszy temat może nie nastraja pozytywnie, jednak ważne jest, aby znać swoje prawa i mieć wiedzę co do zasad stosowania prawa. Jakie dodatkowe uprawnienia zyskało kuratorium wobec niepublicznych jednostek oświatowych w wyniku zmiany ust. 2 art. 180 ustawy prawo oświatowe?

2. Jeżeli niepubliczna szkoła lub placówka, lub organ prowadzący tę szkołę, lub placówkę prowadzą działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutu, lub nie wypełniają zobowiązań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, czyli zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2; to 15 ust. 2 dotyczy zgoda Kuratora na zatrudnienie osoby bez kwalifikacji.

Zwróćcie Państwo uwagę na konieczność uzyskania zgody Kuratora na możliwość zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji.

Program „Laptop dla ucznia” – wsparcie dla uczniów klas czwartych w roku szkolnym 2023/2024

Polecenie kuratorium – czas na usunięcie uchybień do 30 dni

Z dalszej treści przepisów wynika, że jeżeli szkoły niepubliczne nie spełniają „warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 4, a w przypadku szkoły artystycznej – warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 7, organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca usunięcie uchybień, wskazując, w zależności od oceny zakresu i stopnia stwierdzonych uchybień, termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania polecenia”.

Co ważne dodano ust. 3 i ten przepis wydaje się najbardziej niepokojący.

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę niezwłoczne umożliwienie wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce. Wykonywanie w niepublicznej szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego powinno rozpocząć się nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia.

Konsekwencje – wykreślenie wpisu do ewidencji placówek oświatowych

Jakie są możliwe konsekwencje niewykonania tego polecenia? Odpowiedź znajdziemy we wprowadzonym do ust. 1 art. 169 ustawy prawo oświatowe pkt 6.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
– niezrealizowania przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę polecenia, o którym mowa w art. 180 ust. 3. Ust. 4 wskazuje, że w przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 32-4 i 6, przepisy art. 172 ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio.

Bon na laptopa dla nauczyciela – kto otrzyma bon i na co można przeznaczyć środki?

Nie można uchylać się przed nadzorem pedagogicznym

Co powyższe oznacza w praktyce? Nie można, w jakikolwiek sposób, uchylać się od przeprowadzenia nadzoru pedagogicznego. Jeśli kurator, a konkretnie wizytator, napotka problemy z przeprowadzeniem nadzoru, wówczas wydaje polecenie umożliwienia wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego. Jak się wydaje, polecenie takie winno być skierowane do Państwa na piśmie.

Zakres czynności w ramach nadzoru pedagogicznego

Wydaje się również, że jeśli pismo takie nie będzie wskazywało zakresu czynności nadzoru, czy też dokumentacji, która winna być okazana, warto jest skierować pismo z wnioskiem, o precyzyjne wyjaśnienie treści samego polecenia. Przepis jest bowiem bardzo ogólny, a jednocześnie obarczony daleko idąca sankcją, jaką jest możliwość wykreślenia z wpisu do ewidencji placówek oświatowych!

Kilka jednostek oświatowych – kilka wpisów do ewidencji!

Jeśli macie Państwo jeden wpis do ewidencji i kilka różnych adresów prowadzenia zajęć warto rozważyć zgłoszenie kilku wpisów. Poddaję tę sugestię pod Państwa rozwagę – zastanówcie się, czy nie warto dokonać osobnych wpisów dla każdej z jednostek oświatowych, które Państwo prowadzicie.

Brak realizacji polecenia kuratora – możliwe wykreślenie z ewidencji

Jeśli osoba prowadząca nie zrealizuje bliżej nieokreślonego polecenia kuratora oświaty, wówczas automatycznie rozpoczyna się postępowanie w przedmiocie wykreślenia wpisu do ewidencji placówek oświatowych.

Jak przekształcić przedszkole niepubliczne w publiczne?

Odwołanie? Kurator sędzią we własnej sprawie

Mamy tu do czynienia z trybem administracyjnym, a zatem teoretycznie organy dwóch instancji. Tyle tylko, że organem pierwszej instancji jest organ rejestrujący, który z dużym prawdopodobieństwem wyda decyzję o wykreśleniu wpisu. Od tej decyzji oczywiście przysługuje Państwu odwołanie, ale odwołanie do kogo? Oczywiście do Kuratora Oświaty, który staje się niejako sędzią we własnej sprawie…

Wykreślenie wpisu – skarga do WSA? Tak ale…

W przypadku utrzymania w mocy decyzji o wykreśleniu wpisu do ewidencji placówek oświatowych przysługuje Państwu oczywiście skarga do WSA. Tyle tylko, że decyzja staje się ostateczna, a zatem nadaje się do egzekucji.

Likwidacja placówki z końcem roku szkolnego

Co w tej sprawie może dawać nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie ewentualnej skargi wniesionej do WSA? Otóż właśnie ust. 4 art. 169. Z treści art. 172 ust. 4 i 5 wynika, że osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.

Zawiadomienie rodziców o likwidacji – 6 miesięcy przed terminem

W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o tym zamiarze i jego przyczynach rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 168 ust. 1 i 2, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka. A zatem odpowiednia, decyzja dotycząca wykreślenia szkoły z ewidencji termin wykreślenia winna, przynajmniej co do zasady, określać właśnie na 31 sierpnia.

Czas na złożenie wniosku o wstrzymanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji

Skoro wykreślenie z dniem 31 sierpnia, to daje to Państwu szansę na złożenie wniosku do WSA o wstrzymanie wykonania decyzji, do czasu merytorycznego rozpoznania Państwa skargi przez WSA i NSA.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie