Program „Laptop dla ucznia” – wsparcie dla uczniów klas czwartych w roku szkolnym 2023/2024

Dzieci uczące się z uzyciem laptopa - laptop dla ucznia
Zasady programu laptop dla ucznia – kto i kiedy dostanie laptopy [ fot. shutterstock/Gorodenkoff ]

Zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, uczniowie czwartych klas mają otrzymać laptopy. Programem objęci zostaną  uczniowie szkół podstawowych publicznych, niepublicznych i artystycznych. Proces zakupu komputerów odbywa się pod auspicjami Ministerstwa Cyfryzacji, a sprzęt komputerowy zostanie przekazany uczniom za pośrednictwem organów prowadzących szkoły podstawowe. Według informacji ministerstwa w tym roku przekazanych zostanie niemal 400 tysięcy laptopów. Kiedy laptopy trafią do uczniów i jak wygląda procedura?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

W tym artykule:
Terminy i procedura dostarczania laptopów
Kiedy laptopy zostaną przekazane rodzicom/dzieciom?
Prawa własności i ograniczenia związane z laptopem
Użyczenie laptopa a zmiana szkoły
Modele laptopów w ramach programu laptop dla ucznia
Procedura w przypadku braku odpowiedniej liczby laptopów
Laptop dla czwartoklasistów a inne programy publiczne
Jaka jest procedura zamawiania i dostarczania laptopów dla uczniów klas 4?
Czy Organ Prowadzący Szkołę musi dokonać zamówienia laptopów dla uczniów?
Jakie są procedury związane z utrzymaniem i aktualizacją oprogramowania
Czy program dotyczy tylko uczniów polskich, czy wszystkich zapisanych do szkół
Jakie są warunki gwarancji laptopa otrzymanego przez ucznia?
Czy laptop jest ubezpieczony np. od kradzieży?

Terminy i procedura dostarczania laptopów

Zgodnie z zapisami laptopy mają być dostarczane uczniom klas czwartych do końca września każdego roku. Wyjątkowo, w roku szkolnym 2023/2024, termin ten przesunięto do końca grudnia 2023. Zakup komputerów będzie dokonywany przez Ministerstwo Cyfryzacji na podstawie informacji otrzymywanych z MEiN do 31 marca każdego roku. Następnie komputery zostaną przekazane organom prowadzącym, by w kolejnym kroku, po podpisaniu stosownej umowy i protokołu wydania sprzętu z rodzicami, trafić do uczniów.

Kiedy laptopy zostaną przekazane rodzicom/dzieciom?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie programu „Laptop dla ucznia” pierwsze laptopy trafią do szkół we wrześniu 2023. Od organizacji pracy Organów Prowadzących Szkół i samych szkół zależy sposób przekazywania laptopów rodzicom.

Bon na laptopa dla nauczyciela – kto otrzyma bon i na co można przeznaczyć środki?

Prawa własności i ograniczenia związane z laptopem

Laptop, który trafi do ucznia, stanie się własnością jego rodziców lub opiekunów prawnych. Jednak przez pierwsze pięć lat od otrzymania sprzętu, jego sprzedaż jest zabroniona. Komputery będą też specjalnie oznaczone, co ma na celu zapobieganie nieautoryzowanej sprzedaży. Rodzic, przy podpisaniu umowy, będzie się również zobowiązywał do nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń, symboli, naklejek dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z ustawy lub identyfikujących laptopa. Jeśli rodzic ucznia odmówi przyjęcia laptopa na własność, laptop przechodzi na własność organu prowadzącego szkołę, który przekazuje uczniowi komputer na podstawie umowy użyczenia.

Użyczenie laptopa a zmiana szkoły

Jeśli rodzice ucznia zdecydują się na formę użyczenia laptopa, to w przypadku zmiany szkoły przez ucznia, komputer należy zwrócić do placówki w ciągu 30 dni od zmiany szkoły. W nowej szkoła będzie można będzie pobrać nowy komputer na takich samych zasadach.

Modele laptopów w ramach programu laptop dla ucznia

Z informacji ministerialnych wynika, że w ramach programu laptop dla ucznia dostępne będą następujące modele komputerów:

  • Lenovo V15 G3 IAP CTO;
  • HP ProBook 440 G9;
  • Dell Latitude 3540;
  • ASUS ExpertBook B1502CBA;
  • Acer TravelMate P215-54;
  • ACER TMP214-54.

Jak przekształcić przedszkole niepubliczne w publiczne?

Procedura w przypadku braku odpowiedniej liczby laptopów

Liczba laptopów dostarczanych we wrześniu do szkół została oszacowana w oparciu o dane przekazane Ministerstwu Cyfryzacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W sytuacji, gdy liczba dostarczonych laptopów nie odpowiada rzeczywistej liczbie uczniów objętych programem, organy prowadzące szkoły mogą wystąpić z wnioskiem o dodatkowe laptopy. Decyzja Ministerstwa powinna być natychmiastowa.

Laptop dla czwartoklasistów a inne programy publiczne

Jeśli uczeń już posiada laptop z innych programów wsparcia publicznego, rodzice mają możliwość wyboru, który komputer zatrzymać. Ministerstwo Cyfryzacji będzie prowadzić szczegółową rejestrację przekazanych laptopów. Uczeń będzie mógł posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych. Sprzęt, z którego uczeń zrezygnuje, wróci do donatora sprzętu, a ten będzie mógł zdecydować co do jego dalszego wykorzystania.

Jaka jest procedura zamawiania i dostarczania laptopów dla uczniów klas 4?

Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby Organów Prowadzących Szkoły i placówek oświatowych jest prowadzone przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Sprzęt będzie przekazywany bezpośrednio Organom Prowadzącym Szkoły przez wybranych w przetargu Wykonawców na podstawie umów zawartych pomiędzy COAR a Organami prowadzącymi. Następnie na podstawie umów, których wzór zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji, laptopy będą przekazywane przez Organy Prowadzące Szkołę do rodziców uczniów klas IV.

Czy Organ Prowadzący Szkołę musi dokonać zamówienia laptopów dla uczniów?

Nie, postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby Organów Prowadzących Szkoły i placówek oświatowych w tym roku jest prowadzone przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Sprzęt będzie przekazywany bezpośrednio Organom Prowadzącym Szkoły przez wybranych w przetargu Wykonawców.

Nagroda dla nauczycieli 2023 – ważne informacje i wzór wniosku

Jakie są procedury związane z utrzymaniem i aktualizacją oprogramowania na dostarczonych laptopach?

Laptopy będą zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 28 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania i wytycznymi MEiN. Laptopy będą miały zainstalowany system operacyjny z możliwością jego aktualizowania. Instalacja dodatkowego oprogramowania, zgodnego z potrzebami uczniów, w tym umożliwiającego prawidłową realizację podstawy programowej, ale także kompatybilnego z już wykorzystywanymi rozwiązaniami stosowanymi w danej szkole, jest decyzją rodziców i szkoły. Uczniowie i szkoły będą mogli korzystać z szerokiego pakietu otwartego oprogramowania lub będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków dla edukacji oferowanych przez rynkowe podmioty.

Czy program dotyczy tylko uczniów polskich, czy wszystkich zapisanych do szkół (a więc np. uczniów ukraińskich)?

Wsparcie będzie dotyczyło wszystkich uczniów klas IV szkół podstawowych objętych obowiązkiem szkolnym według polskiego systemu oświaty. Dzięki tej inwestycji każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma laptopa.

Jakie są warunki gwarancji laptopa otrzymanego przez ucznia?

Sprzęt będzie posiadał 36-miesięczną gwarancję, która zapewni możliwość naprawy sprzętu (na czas naprawy uczeń otrzyma sprzęt zastępczy). Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być zrealizowana w miejscu użytkowania komputera przenośnego (zestawu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach.

Czy laptop jest ubezpieczony np. od kradzieży?

W przetargu kupowane są tylko komputery wraz z systemem operacyjnym oraz 36-miesięczną gwarancją. Dodatkowe ubezpieczenia, oprogramowanie czy zabezpieczenia techniczne pozostają w obszarze działań właścicieli sprzętu, a są nimi albo Organ Prowadzący Szkołę, albo rodzic. To od nich będzie zależało, czy laptop będzie miał takie ubezpieczenie, jednak jeśli rodzic się na nie zdecyduje – będzie musiał pokryć koszt we własnym zakresie.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie