Jak przekształcić przedszkole niepubliczne w publiczne?

Jak założyć przedszkole publiczne?
Jak założyć przedszkole publiczne?

Największą zaletą prowadzenia przedszkola publicznego jest wymiar dotacji, która w przypadku przedszkola publicznego wynosi 100% podstawowej kwoty dotacji. Często zastanawiają się Państwo nad przekształceniem przedszkola niepublicznego w jednostkę publiczną. Ustawa Prawo oświatowe pozwala na przekształcenie jedynie w przypadku prowadzenia punktu przedszkolnego, który może zostać przekształcony w przedszkole. Jak założyć przedszkole publiczne i jak przekształcić przedszkole niepubliczne w przedszkole publiczne?NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

W tym artykule:
Przedszkole publiczne to nie przedszkole konkursowe
Kiedy i jak przekształcić przedszkole niepubliczne w przedszkole publiczne?
Jak założyć przedszkole publiczne – dotacja w wysokości 100%
Zezwolenie na prowadzenie przedszkola publicznego
Co zawiera wniosek o zezwolenie na prowadzenie przedszkola publicznego
Organ prowadzący przedszkole publiczne zapewnia lokal i wyposażenie
Oddziały przedszkolne zamiast przedszkoli publicznych
Decyzje odmowne w sprawie przedszkoli publicznych
Załączniki do wniosku o zezwolenie na prowadzenie przedszkola publicznego

Przedszkole publiczne to nie przedszkole konkursowe

Ustawodawca umożliwił osobom innym niż samorząd prowadzenie nie tylko szkół, ale i przedszkoli publicznych. Obecnie, aby zarejestrować takie przedszkole należy w oparciu o treść art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U z 2017 r., poz. 1625 ze zm.) złożyć wniosek do właściwego miejscowo organu wykonawczego gminy, to jest wójta, burmistrza czy prezydenta. Rozstrzygnięcie wniosku następuje w formie decyzji administracyjnej, od której w toku instancji można odwołać się do właściwego miejscowo kuratora oświaty. Wiele osób myli przedszkola publiczne z przedszkolami „konkursowymi”, które zasadniczo działają na podobnych zasadach, tyle że z ograniczeniem czasowym i na dodatkowych warunkach ustalonych w konkursie.

Kiedy i jak przekształcić przedszkole niepubliczne w przedszkole publiczne?

Jeżeli zatem w danym przedszkolu czesne jest stosunkowo niewielkie, a mimo to są wolne miejsca warto rozważyć założenie przedszkola publicznego w miejsce istniejącego przedszkola niepublicznego. Zmiana prowadzonego przedszkola z niepublicznego na publiczne wymaga utworzenia nowej jednostki i uzyskania zezwolenia na prowadzenie przedszkola publicznego. Istotne w tym zakresie znaczenie mają zapisy ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.

Nagroda dla nauczycieli 2023 – ważne informacje i wzór wniosku

Jak założyć przedszkole publiczne – dotacja w wysokości 100%

Przedszkole publiczne finansowane jest dotacją w wysokości 100% wydatków zaplanowanych w budżecie, z pomniejszeniami o wpłaty rodziców, wydatki finansowane z budżetu UE, oraz subwencję oświatową na rewalidację i kształcenie specjalne. Jednocześnie przedszkole takie prowadzi nabór tożsamy do przedszkoli samorządowych przy jednoczesnym pobieraniu dokładnie takich samych opłat za godzinę ponad podstawę programową jak przedszkola samorządowe. Organ prowadzący samodzielnie zaś ustala wysokość opłat za posiłki. Nie jest również, wbrew powszechnej opinii, w żaden sposób zależny od gminy. Nadal bowiem pozostaje organem prowadzącym i podejmuje wszelkie decyzje związane z prowadzeniem własnego przedszkola.

Zezwolenie na prowadzenie przedszkola publicznego

Zgodnie z art. 88 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek o udzielenie zezwolenia składa się wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu, a wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Koniecznie muszą Państwo pamiętać o tym, że wniosek o udzielenie zezwolenia musi zostać złożony do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym przedszkole publiczne ma rozpocząć swoje funkcjonowanie.

Co zawiera wniosek o zezwolenie na prowadzenie przedszkola publicznego

Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawiera:

 1. w przypadku założyciela będącego osobą prawną – nazwę założyciela, adres jego siedziby oraz wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;
 2. w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – imię i nazwisko założyciela, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji;
 3. określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:
  a) wskazanie, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
  b) w przypadku szkoły podstawowej – wskazanie, czy w szkole będą zorganizowane oddziały przedszkolne oraz czy szkoła będzie posiadać podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne,
  c) w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 2, 3 i 6 ustawy – wskazanie klas, które ma obejmować struktura organizacyjna tej szkoły
  d) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – wskazanie zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
  e) w przypadku szkoły specjalnej – wskazanie rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę;
 4. wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki publicznej oraz informację o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

Jak rozliczać dotacje na kształcenie specjalne?

Organ prowadzący przedszkole publiczne zapewnia lokal i wyposażenie

Podobnie, jak w przypadku przedszkoli niepublicznych organ prowadzący zapewnia lokal oraz pierwsze wyposażenie. Stanowi to niewątpliwie poważny koszt. Jednocześnie jest to koszt, którego nie musi już ponosić budżet gminy. Dla budżetu gminy niesamorządowe przedszkole publiczne to zatem znaczna oszczędność. Przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż gmina mogą więc stanowić swoiste lekarstwo na problemy finansowe samorządów. Gmina nie musi wówczas poszukiwać środków na budowę i wyposażenie nowych obiektów. Te obiekty są gotowe i często wyposażone na bardzo wysokim poziomie.

Oddziały przedszkolne zamiast przedszkoli publicznych

Z przykrością zauważam jednak, że poszukując oszczędności, włodarze niejako „upychają” dzieci w świetlicach szkolnych, remizach i innych miejscach tworząc zamiejscowe odziały przedszkolne. Często zapewniają one opiekę wyłącznie na ustawowe 5 godzin. Mogliby natomiast zachęcać osoby prowadzące przedszkola do składania wniosków o rejestrację przedszkola publicznego. Niestety równie często, mimo niemożności zapewnienia miejsc, włodarze odmawiają rejestracji. Działając z krzywdą dla lokalnej społeczności, na rzecz której przecież działają. Podstawą odmowy może być (poza spełnieniem warunków formalnych) wyłącznie niekorzystny wpływ na sieć istniejących przedszkoli.

Procedura postępowania po wypadku w placówce oświatowej — krok po kroku

Decyzje odmowne w sprawie przedszkoli publicznych

Czy zatem powodem do odmowy może być obawa o poziom świadczonych w przedszkolu usług? Nie wiem. Ja nie znajduję uzasadnionej podstawy. Nawet nie wyłącznie prawnej. Przede wszystkim nie widzę podstawy faktycznej i fiskalnej do rezygnacji z powiększania liczby miejsc i szerszej możliwość dokonywania wyboru przez rodziców. Nie wspominajac już nawet o braku obawy o znalezienie dla dziecka miejsca w przedszkolu publicznym. Żal zatem, że miast skorzystać z istniejących możliwości zbędnie tworzy się dodatkowe bariery.

Załączniki do wniosku o zezwolenie na prowadzenie przedszkola publicznego

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej dołącza się:

 • w przypadku założyciela będącego osobą prawną – kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz – jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji;
 •  w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – wyciąg z dowodu osobistego zawierający imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony przez przyjmującego wniosek pracownika urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej;
 •  projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
 •  projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
 •  opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu, a w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 3 ustawy, również o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynkach, w których będą mieścić się szkoły filialne, i najbliższym ich otoczeniu;
 •  wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
 •  zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

Prowadząc zatem przedszkole niepubliczne i chcąc uzyskać zezwolenie na prowadzenie przedszkola publicznego zobowiązani jesteśmy do przedłożenia całości dokumentów, w tym opinii straży pożarnej oraz sanepidu, wykazu kadry i danych organu prowadzącego.

 

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie