Przedszkole publiczne – remedium na finansowe problemy samorządów

Jak założyć przedszkole publiczne?
Jak założyć przedszkole publiczne?

Przedszkole publiczne to często remedium na kłopoty finansowe samorządów! Dlaczego zatem włodarze tak często wydają decyzje odmowne? Aby zarejestrować przedszkole publiczne należy złożyć wniosek do właściwego miejscowo organu wykonawczego gminy, to jest wójta, burmistrza czy prezydenta. Jak założyć przedszkole publiczne i jak przekstałcić przedszkole niepubliczne w przedszkole publiczne?

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –

Przedszkole publiczne to nie przedszkole konkursowe

Ustawodawca umożliwił osobom innym niż samorząd prowadzenie nie tylko szkół, ale i przedszkoli publicznych. Obecnie, aby zarejestrować takie przedszkole należy w oparciu o treść art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U z 2017 r., poz. 1625 ze zm.) złożyć wniosek do właściwego miejscowo organu wykonawczego gminy, to jest wójta, burmistrza czy prezydenta. Rozstrzygnięcie wniosku następuje w formie decyzji administracyjnej, od której w toku instancji można odwołać się do właściwego miejscowo kuratora oświaty. Wiele osób myli przedszkola publiczne z przedszkolami „konkursowymi”, które zasadniczo działają na podobnych zasadach, tyle że z ograniczeniem czasowym i na dodatkowych warunkach ustalonych w konkursie.

Kiedy i jak przekształcić przedszkole niepubliczne w przedszkole publiczne?

Jeżeli zatem w danym przedszkolu czesne jest stosunkowo niewielkie, a mimo to są wolne miejsca warto rozważyć założenie przedszkola publicznego w miejsce istniejącego przedszkola niepublicznego.

Koronawirus w przedszkolu – zasady postępowania. Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego [WZÓR]

Jak założyć przedszkole publiczne – dotacja w wysokości 100%

Przedszkole publiczne finansowane jest dotacją w wysokości 100% wydatków zaplanowanych w budżecie, z pomniejszeniami o wpłaty rodziców, wydatki finansowane z budżetu UE, oraz subwencję oświatową na rewalidację i kształcenie specjalne. Jednocześnie przedszkole takie prowadzi nabór tożsamy do przedszkoli samorządowych przy jednoczesnym pobieraniu dokładnie takich samych opłat za godzinę ponad podstawę programową jak przedszkola samorządowe. Organ prowadzący samodzielnie zaś ustala wysokość opłat za posiłki. Nie jest również, wbrew powszechnej opinii, w żaden sposób zależny od gminy. Nadal bowiem pozostaje organem prowadzącym i podejmuje wszelkie decyzje związane z prowadzeniem własnego przedszkola.

Jak rozliczać dotacje na kształcenie specjalne?

Organ prowadzący przedszkole publiczne zapewnia lokal i wyposażenie

Podobnie, jak w przypadku przedszkoli niepublicznych organ prowadzący zapewnia lokal oraz pierwsze wyposażenie. Stanowi to niewątpliwie poważny koszt. Jednocześnie jest to koszt, którego nie musi już ponosić budżet gminy. Dla budżetu gminy niesamorządowe przedszkole publiczne to zatem znaczna oszczędność. Przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż gmina mogą więc stanowić swoiste lekarstwo na problemy finansowe samorządów. Gmina nie musi wówczas poszukiwać środków na budowę i wyposażenie nowych obiektów. Te obiekty są gotowe i często wyposażone na bardzo wysokim poziomie.

Wygraliśmy dwie sprawy o niedopłacone dotacje! Klient otrzyma ponad 3,5 miliona złotych!

Oddziały przedszkolne zamiast przedszkoli publicznych

Z przykrością zauważam jednak, że poszukując oszczędności, włodarze niejako „upychają” dzieci w świetlicach szkolnych, remizach i innych miejscach tworząc zamiejscowe odziały przedszkolne. Często zapewniają one opiekę wyłącznie na ustawowe 5 godzin. Mogliby natomiast zachęcać osoby prowadzące przedszkola do składania wniosków o rejestrację przedszkola publicznego. Niestety równie często, mimo niemożności zapewnienia miejsc, włodarze odmawiają rejestracji. Działając z krzywdą dla lokalnej społeczności, na rzecz której przecież działają. Podstawą odmowy może być (poza spełnieniem warunków formalnych) wyłącznie niekorzystny wpływ na sieć istniejących przedszkoli.

Aktualizacja stawek dotacji 2020

Decyzje odmowne w sprawie przedszkoli publicznych

Czy zatem powodem do odmowy może być obawa o poziom świadczonych w przedszkolu usług? Nie wiem. Ja nie znajduję uzasadnionej podstawy. Nawet nie wyłącznie prawnej. Przede wszystkim nie widzę podstawy faktycznej i fiskalnej do rezygnacji z powiększania liczby miejsc i szerszej możliwość dokonywania wyboru przez rodziców. Nie wspominajac już nawet o braku obawy o znalezienie dla dziecka miejsca w przedszkolu publicznym. Żal zatem, że miast skorzystać z istniejących możliwości zbędnie tworzy się dodatkowe bariery.

Domowe kształcenie WWR. Przedszkole – audyt czy kontrola? Obostrzenia COVID-19

Jak utworzyć przedszkole publiczne? Wymagane dokumenty

Mimo wszystko pod rozwagę poddaję Państwu możliwość utworzenia przedszkola publicznego. Załącznikami do wniosku winny być:

 • Wyciąg z dowodu osobistego zawierający imię, nazwisko i numer PESEL, poświadczony przez przyjmującego wniosek pracownika urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej.
 • Projekt aktu założycielskiego przedszkola
 • Projekt statutu przedszkola
 • Opinie właściwego miejscowo powiatowego (miejskiego) komendanta Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa
  i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić się przedszkole, i w budynkach najbliższym jego otoczeniu
 • Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu, zawierający imiona
  i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach
 • Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych
  i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz do przestrzegania przepisów dotyczących przedszkoli publicznych
 • Dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta