Jak sprawdzić, czy dany wydatek można finansować dotacją oświatową? Kogo zapytać?

Pytanie o wydatkowanie dotacji oświatowych
Kogo zapytać, czy wydatek można sfinansować z dotacji oświatowej? [ for.shutterstock/ValeryEvlakhov ]

Często zastanawiacie się Państwo, czy dany wydatek można rozliczyć ze środków pochodzących z dotacji oświatowych. Jak i gdzie sprawdzić, czy dany koszt kwalifikuje się do rozliczenia dotacją — kogo o to zapytać? Na powyższe pytania odpowiedziała mecenas Beata Patoleta — specjalistka ds. prawa oświatowego.

W tym artykule:
Czy wydatek można sfinansować dotacją oświatową – pytanie do gminy?
Regionalna Izba Obrachunkowa – zapytanie o wydatek z dotacji oświatowej
Wątpliwości w kwestii wydatków dotacyjnych – pytanie do RIO
Czym są RIO – regionalne izby obrachunkowe?
Na co można przeznaczać dotacje oświatowe – katalog wydatków

Czy wydatek można sfinansować dotacją oświatową – pytanie do gminy?

W jaki sposób zwracać się do gminy, aby udzieliła odpowiedzi na pytanie, czy wydatek, który zamierzamy ponieść, jest zgodny z przeznaczeniem i czy dany zakup można finansować środkami z dotacji szkolnej lub przedszkolnej? Można to zrobić w tym samym trybie, w jakim wystąpiliśmy np. do MEiN. Czyli w formie zapytania np. o udzielenie interpretacji i wyrażenie opinii w sprawie. Czy opinia ta będzie Państwu gwarantowała prawidłowość wydatkowania dotacji – no niezupełnie. Nie mamy pewności, czy pracownik, który udzieli nam takiej informacji, nie popełni błędu. Obawiam się również, że często w przypadku wydatków spornych odpowiedź może być negatywna.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dłuższa nieobecność dziecka w przedszkolu a zwrot dotacji oświatowych

Regionalna Izba Obrachunkowa – zapytanie o wydatek z dotacji oświatowej

Wydaje się, że w takiej sytuacji o wiele lepszym i pewniejszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o udzielenie wyjaśnienia do właściwej terytorialnie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dlaczego? Takie zadanie dla RIO wynika z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

1) jednostek samorządu terytorialnego;
1a) związków metropolitalnych;
2) związków międzygminnych;
3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
4) związków powiatów;
4a) związków powiatowo-gminnych;
5) stowarzyszeń powiatów;
6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
to co Państwa dotyczy:
7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 13 tej ustawy do zadań regionalnej izby obrachunkowej należy ponadto (zgodnie z punktem 11) udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

Nagroda dla nauczycieli – także w jednostkach niepublicznych

Wątpliwości w kwestii wydatków dotacyjnych – pytanie do RIO

Regionalna izba obrachunkowa jest tym podmiotem, który może udzielić państwu odpowiedzi na pytanie o możliwość finansowania wydatku z pieniędzy pochodzących z dotacji oświatowej. Bez wątpienia będzie to informacja obiektywna. RIO są organami niezależnymi, dlatego ich interpretacja nie będzie kierowana niczyim interesem, co może się zdarzyć w przypadku interpretacji gminnej. Konstruując tego typu wniosek, proszę pamiętać, że istotnym jego elementem jest przedstawienie własnego stanowiska w danej sprawie najlepiej opartego aktualnym orzecznictwie. Doskonale wiecie państwo bowiem, że rzecz nie w tym, kogo pytamy, ale w jaki sposób konstruujemy pytanie. Wbrew pozorom jest to dość istotne element wniosku!

Czy szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych mogą być finansowane dotacją?

Czym są RIO – regionalne izby obrachunkowe?

Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) to niezależne, państwowe organy kontroli działające w Polsce. Odpowiedzialne są za kontrolę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie funkcjonuje 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych, rozmieszczonych w różnych województwach, aby zapewnić skuteczną kontrolę na poziomie regionalnym. Każda z Regionalnych Izb Obrachunkowych działa niezależnie, jednak podlega ogólnemu nadzorowi Krajowej Izby Obrachunkowej (KIO), która koordynuje ich działania i sprawuje kontrolę nad ich pracą. RIO odgrywają istotną rolę w zapewnieniu rzetelnego zarządzania finansami publicznymi w Polsce.

 • Lista Regionalnych Izb Obrachunkowych wraz z odpowiadającymi im województwami:
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku – województwo podlaskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – województwo kujawsko-pomorskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku – województwo pomorskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Gorzowie Wielkopolskim – województwo lubuskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach – województwo śląskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach – województwo świętokrzyskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie – województwo małopolskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie – województwo lubelskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi – województwo łódzkie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie – województwo warmińsko-mazurskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu – województwo opolskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu – województwo wielkopolskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie – województwo podkarpackie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie – województwo zachodniopomorskie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie – województwo mazowieckie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu – województwo dolnośląskie

Zmiany w Kodeksie Pracy 2023 – wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę

Na co można przeznaczać dotacje oświatowe – katalog wydatków

Artykuł 35. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
1. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:
1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:
a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy – w wysokości nieprzekraczającej:
– 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,
150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,
aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a,
b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz zadania, o którym mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.),
2) pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach,
c) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
d) meble,
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Porada prawna lub stała obsługa prawna dla szkół i przedszkoli

Oczywiście możecie się Państwo w tej kwestii zwrócić także do nas. Pracownicy Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta chętnie udzielą Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące finansowania danych wydatków ze środków dotacyjnych. Możemy także, w Państwa imieniu, wystąpić z zapytaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej – kontakt do Kancelarii >>>

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie