Dłuższa nieobecność dziecka w przedszkolu a zwrot dotacji oświatowych

Nieobecność dziecka w przedszkolu a kwestie dotacji oświatowych
Nieobecność dziecka w przedszkolu a kwestie dotacji oświatowych

Jak to jest z nieobecnością dziecka w przedszkolu powyżej miesiąca i jak to się ma do prawa do dotacji. Czy w przypadku przedłużającej się nieobecności dziecka organ dotujący ma prawo odmówić wypłaty dotacji? Czy gmina może od organu prowadzącego wymagać np. potwierdzenia wpłaty czesnego za okres nieobecności w celu dodatkowej weryfikacji, czy dziecko pozostaje wychowankiem placówki? O wypłacie dotacji w przypadku dłuższej nieobecności dziecka w jednostce oświatowej opowiedziała mecenas Beata Patoleta, specjalistka ds. prawa oświatowego.

W tym artykule:
Nieobecność dziecka a prawo do dotacji oświatowej
Nieobecność dziecka w przedszkolu – opinia MEiN
Nieobecność dziecka nie wpływa na wysokość dotacji
Warunek – nieobecne dziecko ma status ucznia placówki oświatowej
Wpłata czesnego jako potwierdzenie, że dziecko jest uczniem przedszkola?

Opinia MEiN dot. przerw w działalności placówki i nieobecności dzieci >>>

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nieobecność dziecka a prawo do dotacji oświatowej

Jeśli dziecko jest uczniem przedszkola, to przedszkole, nawet w trakcie jego nieobecności, ma prawo do dotacji. Dziecko może przecież zachorować lub wyjechać na wakacje. Takie jest, od zawsze, nasze stanowisko w tej kwestii. Takie stanowisko wynika także z orzecznictwa sądów administracyjnych. Warunek – dziecko jest uczniem przedszkola, nie zostało skreślone z listy uczniów.

Nieobecność dziecka w przedszkolu – opinia MEiN

Niedawno wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji i Nauki z wnioskiem o interpretację podobnego zagadnienia i otrzymaliśmy z MEiN opinię. Wynika z niej, między innymi, że artykuł 34 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rozstrzyga, o sposobie dotowania powołując i wiążąc właściwą dynamikę przekazywania dotacji z koncepcją roku budżetowego (12 rat). Z kolei kwestię poprawności wydatkowania z wzorcem opisanym w artykule 35 tej ustawy – to jest z wymienionym katalogiem wydatków, na który nie ma wpływu obecność lub nieobecność dziecka. Chodzi tu przecież o stałe, bieżące koszty, które niezależnie od obecności dziecka przedszkole ponosi.

MEiN przedstawiło zarys polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

Nieobecność dziecka nie wpływa na wysokość dotacji

Zatem uznać należy, dalej wskazuje MEN, że ewentualne kierowanie się obecnością poszczególnych dzieci, będących uczniami przedszkola, na zajęciach nie może być przesłanką uzasadniającą zróżnicowanie sposobu naliczania i rozliczania wysokości należnej dotacji. MEiN dodaje również, że na tle zasady ustrojowej wyrażonej w artykule 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wykonalność takiej koncepcji, czyli koncepcji wskazującej, że kierowanie się obecnością dzieci na zajęciach mogłoby mieć wpływ na niewypłacenie państwu dotacji, musiałaby mieć wyraźne i niezbite oparcie w ustawie, a takiego oparcia w ustawie nie ma koncepcja uzależniająca prawo do dotacji od obecności dziecka na zajęciach.

Nagroda dla nauczycieli – także w jednostkach niepublicznych

Warunek – nieobecne dziecko ma status ucznia placówki oświatowej

Korzystajcie Państwo z tej opinii, przedstawiając ją swoim organom dotującym, w sytuacji, w której organ ten będzie chciał uzależniać prawo do dotacji od obecności dziecka na zajęciach! Pamiętajcie przy tym, co jest bardzo ważne i wynika z treści opinii Ministerstwo Edukacji i Nauki to naturalnie status dziecka jako ucznia przedszkola! Chodzi o wykazanie przez Państwa, że uczeń, choć czasowo nieobecny, na przykład z powodu choroby, czy też wyjazdu wakacyjnego, jest uczniem Państwa placówki.

Czy szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych mogą być finansowane dotacją?

Wpłata czesnego jako potwierdzenie, że dziecko jest uczniem przedszkola

Czy organ kontrolujący (urząd miasta) może, w przypadku miesięcznej nieobecności dziecka, wymagać dowodu wpłaty czesnego przez rodzica? Jako potwierdzenia, że dziecko nadal jest podopiecznym przedszkola. Oczywiście NIE! Kwestie dotyczące płatności nie są objęte kontrolą. Kontrola obejmuje jedynie prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji oświatowych. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być zwrócenie się do rodzica o złożenie oświadczenia, że dziecko pozostaje uczniem danej jednostki oświatowej.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie