MEiN przedstawiło zarys polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

Polityka oświatowa MEiN 2023/2024
Polityka oświatowa MEiN 2023/2024 [ fot.shutterstock/Sharomka ]

Opublikowany przez MEiN dokument dotyczący kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 zawiera wytyczne dotyczące edukacji na zbliżający się rok szkolny. Jak wynika z jego treści, największy nacisk MEiN kładzie na rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, wsparcie edukacji klasycznej — łacina jako drugi język obcy, wspieranie dzieci i rodzin oraz doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli. Sprawdź, jakie jeszcze kierunki polityki oświatowej zakłada MEiN na rok szkolny 2023/2024?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

10 kierunków polityki oświatowej MEiN 2023/2024

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 zawierają 10 punktów wskazujących główne obszary zainteresowania MEiN. Należą do nich m.in. wsparcie edukacji klasycznej, wsparcie wychowawczej roli rodziny, rozwój kompetencji nauczycieli i dyrektorów oraz poszerzenie wsparcia dla dzieci i rodzin.

Nagroda dla nauczycieli – także w jednostkach niepublicznych

Polityka oświatowa państwa na rok szkolny 2023/2024

  1. Ministerstwo Edukacji i Nauki zakłada kontynuację działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
  3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
  5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
  6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
  7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
  8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
  9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie