Dotacja na dziecko z orzeczeniem 2023 – ile wynosi i jak ją wyliczyć?

Subwencja a dotacja na dziecko z orzeczeniem
Subwencja a dotacja na dziecko z orzeczeniem [ fot. shutterstock/TomsickovaTatyana ]

Osoby prowadzące szkoły i przedszkola otrzymują, na ucznia bez orzeczenia, kwotę dotacji obliczaną na podstawie wydatków bieżących ponoszonych na przedszkola samorządowe. Natomiast na niepełnosprawne dziecko z orzeczeniem przedszkola i szkoły otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Czy na dziecko z orzeczeniem szkoła lub przedszkole powinny otrzymywać dwie dotacje — podstawową i przeznaczoną na kształcenie specjalne? Odpowiada mecenas Beata Patoleta — specjalistka ds. prawa oświatowego.

W tym artykule:
Subwencja czy dotacja na niepełnosprawne dziecko z orzeczeniem
Standard finansowy A 2023 – podstawa do wyliczenia kwoty dotacji
Wysokość dotacji zależna od wskaźnika DI gminy
Wskaźnik DI w metryczkach subwencji oświatowej gminy
Obliczenie kwoty dotacji – wagi dla uczniów posiadających orzeczenie
Obliczenie wysokości dotacji na dziecko z autyzmem
Jedna dotacja na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Dotacja na na dzieci z niepełnosprawnościami „zawiera” podstawową kwotę dotacji
Dotacja należna jest od dnia otrzymania orzeczenia

– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 28 września 2023 godzina 16.00
Awans zawodowy nauczyciela i nadzór pedagogiczny 2023/24
Wymagania należy spełnić by uzyskać dany stopień awansu nauczyciela, zakres nadzoru pedagogicznego…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/awans-zawodowy-nauczyciela-i-nadzor-pedagogiczny
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 5 października 2023 godzina 16.00
Szkolenie warsztatowe: kwalifikacje pracowników placówek oświatowych
Jak oceniać kwalifikacje nauczycieli, pedagogów, specjalistów, pomocy nauczyciela, nauczycieli wspomagających
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/szkolenie-warsztatowe-kwalifikacje-pracownikow
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 12 października 2023 godzina 16.00
Program Maluch Plus. Zmiany prawne 2023 i ciągły nabór wniosków
Najnowsze zmiany w programie Maluch Plus 2023, zasady, terminy, warunki…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/program-maluch-plus
– – – – – – – – – – – – – – –

Subwencja czy dotacja na niepełnosprawne dziecko z orzeczeniem

Zasada jest taka, że na uczniów z orzeczeniami gminy otrzymują subwencję z budżetu Skarbu Państwa. Czyli pieniądze, które wpływają co roku do budżetu gminy, jako ich dochód. Ta kwota jest podstawą do wyliczenia dotacji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego albo z WWR w szkołach i przedszkolach.

Standard finansowy A 2023 – podstawa do wyliczenia kwoty dotacji

Jak obliczana jest kwota dotacji? Ustawodawca, co roku, ustala wartość tak zwanego standardu finansowego A. Standard finansowy A to, w dużym uproszczeniu, uśredniona kwota, jaką przyjmuje minister na jednego uśrednionego ucznia wszystkich uśrednionych jednostek oświatowych. Można powiedzieć, że to taka statystyczna wartość, która jest obliczana w każdym roku na nowo. W roku 2023 roczny standard finansowy A wynosi 6898,6902 zł.

Limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych dla dyrektora, nauczyciela w 2023 – jak obliczyć i ile wynosi?

Wysokość dotacji zależna od wskaźnika DI gminy

Oczywiście Polska nie jest jednolita i standardowa, dlatego też dla każdej gminy obliczony jest inny wskaźnik DI, ten wskaźnik może być mniejszy lub większy od 1. Wskaźnik ten mnoży się przez standard finansowy A. Wynik tego działania dla danej gminy stanowi wartość wyjściową do obliczenia dotacji. Jeśli wskaźnik jest mniejszy niż jeden, to standard finansowy w danej gminie będzie niższy niż 6898,6902 i analogicznie, jeśli wskaźnik jest wyższy niż 1, to standard jest wyższy niż podstawowy standard finansowy A.

Wskaźnik DI w metryczkach subwencji oświatowej gminy

Wskaźnik DI znajdziecie Państwo np. w metryczkach subwencji oświatowej swojej gminy, czy powiatu, o które możecie do samorządu wystąpić np. w trybie dostępu do informacji publicznej.

Obliczenie kwoty dotacji – wagi dla uczniów posiadających orzeczenie

Tak jak jednostki oświatowe nie są jednakowe, tak też i uczniowie nie są identyczni. Dlatego na potrzeby dostosowania dotacji do potrzeb dziecka objętego kształceniem specjalnym i do różnych rodzajów niepełnosprawności stworzono system wag, które dodatkowo modyfikują podstawową kwotę dotacji oświatowej. Gdy ustalimy już standard finansowy A dla naszej gminy, czy powiatu, to wówczas kwotę tę mnożymy przez ustalone dla ucznia wagi. Wagi znajdują się w algorytmie podziału subwencji w danym roku i są oznaczone literą P i cyfrą. Na rok 2023 wszystkie wagi znajdziecie Państwo w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Obliczenie wysokości dotacji na dziecko z autyzmem

Np. waga P dla wychowanka przedszkola posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu autyzmu określona jest pod nazwą P36 i wynosi 9,5. Oznacza to, że nasz standard finansowy A czyli 6898,6902 zł. Musimy pomnożyć przez wskaźnik DI gminy (na nasze potrzeby przyjmijmy, że wynosi on 1), a następnie mnożymy przez wagę, która jest przypisana do danego ucznia — czyli 6898 x 9,5. Oznacza, że kwota dotacji otrzymanej na takie dziecko będzie wynosiła 65 531 zł rocznie, a miesięczna część dotacji to 5460, 91 zł.

Niepełnoletni upoważniony do odbioru dziecka z przedszkola – zasady i odpowiedzialność

Jedna dotacja na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Do tej kwoty nie dolicza się już kwoty dotacji podstawowej. Dotacja wynosi tyle, ile wnosi kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola, w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Oczywiście, gdy występują dodatkowe wagi, np. waga na sześciolatka, która określona jest oznaczeniem P 77, a mnożnik wynosi 0,25, to wagę tę dodajemy i wówczas przyjmujemy 9,5 orzeczenie plus 0,25 sześciolatek i dopiero wartość 9,75 mnożymy przez standard A obliczany dla naszej gminy. Analogicznie, w przypadku np. dodatkowej wagi ze względu na WWR, kwota dotacji musi też uwzględniać i wagę na WWR. Tak też jest z dotacją obliczaną dla szkół, w przypadku szkół jest więcej różnorodnych wag, które należy zsumować, ale i tu bierzemy pod uwagę tylko to, co wynika z części oświatowej subwencji ogólnej, a wynikiem jest dotacja na dzieci niepełnosprawne.

Dotacja na na dzieci z niepełnosprawnościami „zawiera” podstawową kwotę dotacji

Innymi słowy, jeśli na dziecko bez orzeczenia w przedszkolu dotacja wynosi 1200 zł., a na dziecko z orzeczeniem ze względu na autyzm 5460,91 zł. wyliczone zgodnie z częścią subwencji oświatowej, to do 5460, 91 zł nie dodaje się już 1200 złotych. Na dziecko z orzeczeniem dotację oblicza się bowiem na podstawie subwencji i w tej wysokości, w jakiej należna byłaby subwencja, wypłaca się dotację.

Dotacja należna jest od dnia otrzymania orzeczenia

Dotacja należna jest od dnia, w którym otrzymujecie Państwo orzeczenie. Niezależnie od tego, czy takie dziecko było przewidziane we wniosku z planowaną liczba uczniów, czy też nie.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie