Limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych dla dyrektora, nauczyciela w 2023 – jak obliczyć i ile wynosi?

Limit wynagrodzenia dyrektora lub pracownika przedszkola lub szkoły w 2023 roku
Limit wynagrodzenia dyrektora lub pracownika przedszkola lub szkoły w 2023 roku [ fot.shutterstock/Zhuravlev ]

Ile maksymalnie może zarobić dyrektor niepublicznej szkoły lub przedszkola, a jakie jest maksymalne wynagrodzenie dyrektora placówki publicznej w 2023 roku? Sprawdź jakie limity wynagrodzeń finansowanych z dotacji oświatowych obowiązują w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach w 2023 roku. Dowiedz się jak obliczyć limity wynagrodzenia dyrektora szkoły lub przedszkola na podstawie kwoty bazowej. Kwestie te wyjaśnia mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświatowego i prawnego wsparcia szkół i przedszkoli w całej Polsce.

W tym artykule:
Zarobki dyrektora szkoły. Kogo dotyczą limity wynagrodzenia z dotacji oświatowych?
Kwota bazowa i pensje nauczycieli w 2023 roku
Limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych — średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego
Obliczanie pensji nauczyciela dyplomowanego
Jak obliczyć limity wynagrodzeń dla dyrektora i nauczyciela w placówce niepublicznej?
Obliczanie limitu wynagrodzenia w niepublicznej jednostce oświatowej
Limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika finansowanego z dotacji oświatowych w jednostkach publicznych to 250% średniego
Obliczanie limitu wynagrodzenia w publicznej jednostce oświatowej

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zarobki dyrektora szkoły 2023. Limity wynagrodzenia z dotacji oświatowych

Limit, finansowanego z dotacji oświatowych, wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych oblicza się na podstawie danych podanych w ustawie budżetowej na bieżący rok. W roku 2023 kwotę bazową, na podstawie której obliczane są pensje nauczycieli, ustalono na 3 981,55 zł. Bazując na tej kwocie, można wyliczyć limity wynagrodzenia w publicznych i niepublicznych jednostkach oświatowych obowiązujące w roku 2023.  Limity maksymalnego wynagrodzenia finansowanego z dotacji oświatowych dotyczą wszystkich pracowników publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych. Może to być zarówno osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak i osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce. Limity te dotyczą również osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, pod warunkiem, że pełni ona funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo np. prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego. Za samo bycie organem prowadzącym nie pobieramy wynagrodzenia!

Jak sprawdzić, czy dany wydatek można finansować dotacją oświatową? Kogo zapytać?

Kwota bazowa i pensje nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli w 2023 roku

W opublikowanej 8 lutego ustawie budżetowej na rok 2023 kwotę bazową, na podstawie której obliczane są średnie pensje nauczycieli w Polsce, ustalono na 3 981,55 zł. To wzrost o 443,75 złotych w stosunku do ubiegłego roku. Kwota bazowa stanowi również podstawową informację, w oparciu o która obliczane są limity wynagrodzeń w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.

Dotacje oświatowe — zasady finansowania remontów, inwestycji i modernizacji. Jakie limity obowiązują?

Limit maksymalnego wynagrodzenia z dotacji oświatowych — średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego

Limit wynagrodzenia w niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce obliczamy na podstawie do średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. W roku 2023 średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyniesie 7.326,05 zł. Pensja nauczyciela dyplomowanego obliczana jest na podstawie kwoty bazowej – 3 981,55 zł i stanowi 184% tej kwoty.

Obliczanie pensji nauczyciela dyplomowanego

3981,55 x 184% = 7.326,05 zł — wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego

Jak obliczyć limity wynagrodzeń dla dyrektora i nauczyciela w placówce niepublicznej?

W jednostkach niepublicznych limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika finansowanego z dotacji oświatowych to 150% średniego rocznego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.
W 2023 roku limit ten wynosi 131.868,96 złotych rocznie. W przeliczeniu na maksymalne miesięczne wynagrodzenie dyrektora lub innego pracownika niepublicznej placówki oświatowej daje to 10 989,08 złotych miesięcznie.

Zwrot dotacji oświatowych. Jeden rok budżetowy, jedna ostateczna decyzja administracyjna

Obliczanie limitu wynagrodzenia dyrektora w niepublicznej jednostce oświatowej

  • kwota bazowa – 3 981,55 zł
  • wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego – 3981,55 x 184% = 7.326,05 zł
  • roczny limit wynagrodzenia w niepublicznej szkole, przedszkolu – 7.326,05 x 150% x 12 miesięcy = 131.868,96 zł

Jak obliczyć limity wynagrodzeń dla dyrektora i nauczyciela w placówce publicznej

Limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika finansowanego z dotacji oświatowych w jednostkach publicznych to 250% średniego rocznego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.
W 2023 roku limit ten wynosi 219.781,56 złotych. W przeliczeniu na maksymalne miesięczne wynagrodzenie dyrektora lub innego pracownika publicznej placówki oświatowej daje to 18 315,13 złotych miesięcznie.

Dotacje oświatowe a zatrudnienie nauczyciela na umowie zlecenie

Obliczanie limitu wynagrodzenia dyrektora w publicznej jednostce oświatowej

  • kwota bazowa – 3 981,55 zł
  • wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego – 3981,55 x 184% = 7.326,05 zł
  • roczny limit wynagrodzenia w publicznej szkole, przedszkolu – 7.326,05 x 250% x 12 miesięcy = 219.781,56 zł

Podstawa prawna maksymalnej wysokości wynagrodzenia finansowanego z dotacji oświatowych

Zgodnie z zapisami art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.), limit wynagrodzeń możliwych do sfinansowania z dotacji określany jest w ujęciu rocznym.

Dotacje przeznaczone na:

  • roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy,
  • roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego

mogą być wydatkowane w wysokości nieprzekraczającej:

  • 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli tzw. konkursowych,
  • 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie