Dotacje oświatowe — zasady finansowania remontów, inwestycji i modernizacji. Jakie limity obowiązują?

Dotacje oświatowe a finansowanie remontu lub modernizacji, inwestycji
Dotacje oświatowe a finansowanie remontu lub modernizacji, inwestycji [ fot.shutterstock/Aimur Kytt ]

Czym różni się remont od inwestycji lub modernizacji, w kwestii rozliczania tych działań ze środków z dotacji oświatowych? O zasadach, według których ustala się, co jest remontem, a co modernizacją, oraz o limitach wydatków na te cele z dotacji oświatowych, opowiedziała mecenas Beata Patoleta specjalistka ds. prawa oświatowego dla szkół i przedszkoli niepublicznych.

W tym artykule:
Czy remont można finansować dotacją szkolną lub przedszkolną?
Zadania jednostek oświatowych finansowane dotacją oświatową
Dotacje oświatowe cele jednostki i wydatki bieżące
Wydatkowanie dotacji przedszkolnej, szkolnej — zadania organu prowadzącego
Co jest remontem, a co inwestycją lub modernizacją?
Zwiększenie wartości środka trwałego to modernizacja nie remont
Wymiana pokrycia dachowego na takie samo to remont
Definicja remontu — prawo budowlane
Dotacje oświatowe — wydatki bieżące
Remont — dokumentacja na potrzeby kontroli wydatkowania dotacji oświatowych
Opinia rzeczoznawcy ds. budowlanych

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –


Czy remont można finansować dotacją szkolną lub przedszkolną?

Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.f.z.o., dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:
1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na…

Tu ustawodawca wskazuje katalog otwarty różnych wydatków. Jako możliwy do sfinansowania dotacją wymienia również w literze „b” – finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy — Prawo oświatowe.

Zaległości za czesne w szkole, przedszkolu, żłobku. Jak odzyskać pieniądze?


Zadania jednostek oświatowych finansowane dotacją oświatową

Co zatem wiemy z dotychczas przytoczonej treści art. 35? Otóż to, że dotacja służy dofinansowaniu realizacji zadań jednostek oświatowych. Tymi zadaniami są kształcenie, wychowanie, opieka, kształcenie specjalne i profilaktyka społeczna. Możliwie szerokie ujęcie tego, czym ogólnie zajmują się jednostki oświatowe i cel, dla których są powoływane.


Dotacje oświatowe cele jednostki i wydatki bieżące

Ustawodawca w punkcie pierwszym ogranicza możliwość wydatkowania dotacji do wydatków bieżących. Wskazuje jednak, że mogą one dotyczyć celów działalności jednostki oświatowej. Przypominam, że cele te samodzielnie określacie Państwo w treści statutów! Zwracajcie uwagę, na treść konstruowanych statutów, również w kwestii realizowanych przez Państwa jednostki oświatowe celów!


Wydatkowanie dotacji przedszkolnej, szkolnej — zadania organu prowadzącego

Pośród wydatków, które w katalogu otwartym wymienia ustawodawca są zadania organu prowadzącego, ograniczone treścią art. 1 ust. 1 do wydatków bieżących. Jakie zadania przypisane są organowi prowadzącemu? Informację tę znajdziemy w art. 10 ust. 1 ustawy prawo oświatowe. Są to w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt

Potwierdza to również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z 1 czerwca 2022 roku w sprawie I SA/sz 214/22.
Wskazując:
wydatki związane z bieżącym remontem pomieszczeń, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwo, higiena dziecka, można uznać za wydatki przeznaczone na realizację zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Istotne jest to, że zakres robót, wydatków miał na celu zapewnienie bezpieczeństwa, higieny podopiecznym

Podobne stanowisko przedstawił również WSA w Warszawie w sprawie VIII SA/Wa 65/20 z 20 marca 2020 roku:

Z kolei z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wynika, że zadaniem takim jest wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Ten sam rodzaj wydatku stanowi remont podłogi, polegający na zmianie zużytego pokrycia. Wydatki związane z bieżącym remontem pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, którym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecka, można więc uznać za wydatki przeznaczone na realizację zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki

Zwrot dotacji oświatowych. Jeden rok budżetowy, jedna ostateczna decyzja administracyjna


Co jest remontem, a co inwestycją lub modernizacją?

W rozstrzyganiu kwestii, co jest remontem, a co modernizacją albo inwestycją, kluczem nie jest kwota, jaką wydajemy na dany cel. Ważne jest to, co będzie się działo w majątku po dokonaniu danego wydatku. Innymi słowy, czy nastąpi wzbogacenie, czy też nie. Musimy pamiętać, że remont, aby był zakwalifikowany jako remont, musi być wydatkiem bieżącym, czyli musi przywracać stan poprzedni- taki jaki był na początku tyle, że przy wykorzystaniu technologii dzisiejszej.


Zwiększenie wartości środka trwałego to modernizacja nie remont

Jeżeli, w wyniku dokonanego „remontu” dojdzie do polepszenia środka trwałego — zwiększenia wartości użytkowej, to wówczas wydatek ten, może zostać sfinansowany z dotacji tylko do kwoty 10 000 zł w roku podatkowym! Nie będzie to bowiem remontem, a modernizacją albo inwestycją. Spoglądamy zatem na nasze plany remontowe, zastanawiając się, czy wykonując remont, powiększymy majątek, czy tylko przywrócimy mu dawną świetność.

Dotacje oświatowe a zatrudnienie nauczyciela na umowie zlecenie


Wymiana pokrycia dachowego na takie samo to remont

Wymiana pokrycia dachowego, na takie samo, czyli blacha na blachę, dachówka ceramiczna na dachówkę ceramiczną, okna drewnianego, na okno drewniane, wymiana armatury czy terakoty, wymiana kostki brukowej, na kostkę brukową, będzie wydatkiem remontowym. Natomiast docieplenie budynku albo wykonanie pokrycia z kostki brukowej w miejsce trawnika, czy wybudowanie parkingu, którego wcześniej nie było, to inwestycja.


Definicja remontu — prawo budowlane

W zakresie tego, co znajduje się pod definicją remontu, należy odwołać się do art. 3 pkt 8 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).


Dotacje oświatowe — wydatki bieżące

Bez wątpienia budynek, w którym usytuowane jest przedszkole, jest środkiem trwałym, czy to oddanym w używanie, czy też będącym własnością organu prowadzącego. Skoro remont jest wydatkiem bieżącym, to wyjaśnić należy, co zaliczamy do wydatków bieżących, w zakresie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Będą to wydatki związane z ponoszeniem kosztów osobowych, czyli wszelakie wynagrodzenia i materiałowych, a zatem różnego rodzaju pomoce, art. papiernicze, biurowe, higieniczne pomoce naukowe, a także koszty utrzymania (eksploatacji) obiektów własnych i korzystania z obiektów obcych. Do tych właśnie kosztów utrzymania i eksploatacji budynków będziemy zaliczali wydatki na remonty.


Remont — dokumentacja na potrzeby kontroli wydatkowania dotacji oświatowych

Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji oświatowych może mieć miejsce po kilku latach od czasu przeprowadzenia remontu. Dlatego warto odpowiednio udokumentować wykonane prace na wypadek zastrzeżeń kontrolującego. Warto w tym celu sporządzić dokumentację zdjęciową przed i po pracach oraz zwrócić się do wykonawcy o dokonanie kosztorysu z wyszczególnieniem poszczególnych prac.

Pracownicze plany kapitałowe finansowane dotacją oświatową?


Opinia rzeczoznawcy ds. budowlanych

Ponieważ rzadko jesteście Państwo biegłymi do spraw budownictwa, to gdy macie Państwo wątpliwości, czy planowane prace mają charakter remontu, czy też modernizacji lub inwestycji, warto skorzystać z opinii rzeczoznawcy do spraw budowlanych. Kontrolujący również zazwyczaj nie są rzeczoznawcami do spraw budowlanych! W toku kontroli, a zasadniczo po kontroli, w toku postępowania administracyjnego, gdy wydatek na remont jest kwestionowany, a Państwo pozostajecie w przekonaniu, że wydatek ten takim właśnie był, warto wnioskować o przeprowadzenie w toku postępowania administracyjnego dowodu z opinii biegłego do spraw budowlanych.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie