Dotacje oświatowe a zatrudnienie nauczyciela na umowie zlecenie

Dotacje oświatowe a umowa zlecenie
Dotacje oświatowe a umowa zlecenie [ fot. Shutterstock/CrizzyStudio ]

Czy dotacja oświatowa, która wykorzystywana jest do pokrycia kosztów wynagrodzenia nauczyciela, zatrudnionego na umowę zlecenie w wymiarze wyższym niż 4 godziny tygodniowo, jest dotacją wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem? Kontrowersje wokół artykułu 10a Karty Nauczyciela i artykułu 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. O tym, jakie jest przeznaczenie dotacji oświatowej, opowiada mecenas Beata Patoleta.

W tym artykule:
Jakie jest przeznaczenie środków z dotacji oświatowej?
Zadania finansowane z dotacji oświatowych artykuł 35 ustawy
Wynagrodzenie nauczycieli jest kosztem bieżącym placówki
Dotacja oświatowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
Dotacja oświatowa a forma zatrudnienia nauczyciela
Artykuł 10 a Karty Nauczyciela a zatrudnienie na umowę zlecenie
Zajęcia z uczniami — realizacja celu placówki
Karta Nauczyciela a dotacje oświatowe
Kompetencje organów kontrolujących prawidłowość wydatkowania dotacji
Realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką
Nie można uznać dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem
Miejsce pracy a nie stosunek zatrudnienia

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –


Jakie jest przeznaczenie środków z dotacji oświatowej?

Odpowiedź na pytanie „jakie jest przeznaczenie środków z dotacji oświatowej?” znajdziemy w artykule 35 ustawy o finansowaniu dotacji oświatowych. Przepis ten nie zawiera żadnego zastrzeżenia dotyczącego formy zatrudnienia nauczyciela.


Zadania finansowane z dotacji oświatowych artykuł 35 ustawy

Zgodnie z artykułem 35 ustawy o finansowaniu dotacji oświatowych dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkół i przedszkoli. Zakres dofinansowania obejmuje wydatki bieżące placówki, kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym kształcenie specjalne i profilaktykę społeczną. W treści artykułu ustawodawca wyraźnie wskazuje, na jaki cel może być przeznaczona dotacja.


Wynagrodzenie nauczycieli jest kosztem bieżącym placówki

Nauczyciele, niezależnie od formy zatrudnienia, nauczają! Realizują zatem cel wskazany w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Nie ma wątpliwości co do tego, że koszty wynagrodzenia nauczycieli są wydatkiem bieżącym placówki oświatowej. Spełniają wobec tego przesłankę warunkującą prawidłowość wydatkowania dotacji oświatowej.


Dotacja oświatowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem

Z powyższego artykułu ustawy wynika, że dotacja może być uznana za wydaną niezgodnie z przeznaczeniem wtedy, gdy wykorzystana jest na cele inne niż realizacja zadań placówki oświatowej.


Dotacja oświatowa a forma zatrudnienia nauczyciela

W żadnym akcie prawnym przynajmniej ja takiego nie znalazłam, ustawodawca nie uzależnia możliwości finansowania wynagrodzeń nauczyciela dotacją oświatową, od pozostawania przez niego w stosunku pracy.


Artykuł 10 a Karty Nauczyciela a zatrudnienie na umowę zlecenie

Ewentualne działania w kontrze do treści artykułu 10a Karty Nauczyciela może wywierać skutki w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, odpowiedzialności dyrektora i o tym musicie Państwo pamiętać! Nie może być jednak tak, że tego typu działania wywołują skutki prawne w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji oświatowych. Ustawodawca bowiem nie przewidział takich skutków.


Zajęcia z uczniami — realizacja celu placówki

Zajęcia prowadzone z uczniami są to zajęcia bezpośrednio związane z kształceniem wychowaniem i opieką. Realizują one cel, jakim jest kształcenie, niezależnie od formy zatrudnienia nauczyciela.


Karta Nauczyciela a dotacje oświatowe

W żaden sposób nie jest uzasadniony zarzut, że zajęcia powinny być prowadzone przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Treść artykułu 10a Karty Nauczyciela nie definiuje bowiem poprawności wydatkowania dotacji oświatowej.


Kompetencje organów kontrolujących prawidłowość wydatkowania dotacji

Biorąc pod uwagę przepisy Prawa Pracy i chcąc oceniać poprawność wydatkowania dotacji przez pryzmat artykułu 10a Karty Nauczyciela, należałoby najpierw przeprowadzić postępowanie. W toku tego postępowania należałoby ustalić, czy pomiędzy stronami umów nie został, wbrew nazwie, zawarty stosunek pracy. Trzeba się jednak również zastanowić, czy organ zajmujący się kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji posiada stosowne ku temu kompetencje.


Realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką

Z punktu widzenia prawidłowości wydatkowania dotacji, organ kontrolujący powinien sprawdzać, czy cel wskazany w treści artykułu 35 jest realizowany, czy osoba, której wynagrodzenie finansowane jest dotacją oświatową, realizuje zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką.


Nie można uznać dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem

W mojej ocenie, dotacji przeznaczonej na wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na umowie zlecenie w wymiarze wyższym niż 4 godziny tygodniowo nie można uznać za wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem wyłącznie z tego powodu, że stosunek zatrudnienia nie był zgodny z treścią artykułu 10a Karty Nauczyciela.


Miejsce pracy a nie stosunek zatrudnienia

Taką logikę przyjął również w swoim wyroku WSA w Rzeszowie I SA/Rz 626/22. Sąd stwierdził, że prawidłowość wydatkowania dotacji oświatowych powinna być badana pod kątem ich celowości. Czy mieszczą się one w zakresie realizacji zadań placówki oświatowej.

„W ocenie Sądu ustawowy zwrot „osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, (…), szkole (…)” zawarty w art. 35 ust 1 u.f.z.o. oznacza jedynie miejsce wykonywania pracy, a nie wskazuje na zawiązanie stosunku prawnego (umowy o pracę) pomiędzy niepubliczną placówką oświatową jako pracodawcą a nauczycielem ”

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie