Brak zgłoszenia a dotacje na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dotacje na kształcenie specjalne mimo niezłożenia wniosku?
Dotacje na kształcenie specjalne mimo niezłożenia wniosku?

Czy, mimo niezgłoszenia we wniosku z planowaną liczbą uczniów, placówce oświatowej należy się dotacja na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? Jak prawo reguluje sytuację, w której szkoła lub przedszkole przyjmuje takiego ucznia w trakcie roku, lub jeden z wychowanków dostaje orzeczenie już po złożeniu wniosku z informacją o planowanej liczbą uczniów?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym niezgłoszony we wniosku

Bardzo często jednostki oświatowe znajdują się w takiej sytuacji, że w trakcie roku dołącza do nich uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zdarza się także, że jeden z obecnych wychowanków szkoły lub przedszkola otrzymuje takie orzeczenie. Oczywiste jest, że jednostka oświatowa nie mogła z góry przewidzieć takiej sytuacji i zgłosić tego ucznia we wniosku wysyłanym do gminy do 30 września.

Podwyżki dla nauczycieli maj 2022 – 4,4% czy 20%?

Dotacja na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego to 100% kwoty subwencji

Istotną z punktu widzenia jednostki oświatowej informacją jest to, że kwota dotacji na ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jest wyższa, niż ta przyznawana na dzieci bez orzeczeń. Ile pieniędzy dostaje szkoła lub przedszkole na dziecko z orzeczeniem? Kwota dotacji stanowi 100% kwoty subwencji oświatowej, jaką otrzymuje gmina na ucznia.

400 plus na dziecko w żłobku. Od 2022 dofinansowanie na objęcie dziecka opieką żłobkową

Gminy odmawiają wypłaty dotacji na kształcenie specjalne w pełnej kwocie

Niektóre samorządy niesłusznie odmawiają jednostce oświatowej przyznania dotacji w pełnej kwocie. Argumentują tę odmowę brakiem środków zaplanowanych na takie dziecko w budżecie gminy w związku z brakiem zgłoszenia we wniosku składanym do 30 września. Jednostki samorządu terytorialnego zapominają jednocześnie, że uczeń ten MUSI realizować kształcenie na warunkach wynikających z zaleceń w orzeczeniu. Dlatego też kwota dofinansowania na takie dziecko musi być odpowiednio wyższa, by placówka była w stanie zapewnić mu możliwość realizacji wszystkich wytycznych.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego w szkołach i przedszkolach. Kwiecień 2022

Dotacja na kształcenie specjalne należna niezależnie od wniosku

Dotacja na dziecko z orzeczeniem należy się więc w pełnej wysokości, niezależnie od tego, czy przedszkole złoży wniosek, czy też nie. Wynika to również niezbicie z uzasadnienia sądu apelacyjnego w Lublinie w analogicznej sprawie naszego klienta. Reprezentujemy Państwa w takich postępowaniach oraz w postępowaniach o niezapłacone kwoty dotacji na dzieci bez orzeczeń (kontakt: lexedu@lexedu.pl). Poniżej wspomniane wcześniej uzasadnienie:

W pierwszym rzędzie należy jednak wskazać, że poprawnie Sąd Okręgowy uznał, że dotacja za dziecko niepełnosprawne winna być przyznana za 7 miesięcy, W piśmie z dnia 3.04.2013 r., skierowanym do Prezydenta , Niepubliczne Przedszkole poinformowało, że do przedmiotowego przedszkola uczęszczać będzie od maja 2013 r. – dziecko posiadające orzeczenie z dnia 11.10.2011 r. o potrzebie kształcenia specjalnego z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego. Wnioskowało jednocześnie o przekierowanie środków finansowych przeznaczonych na kształcenie specjalne przyznanych na rok 2013 do przedmiotowej placówki, w celu zapewnienia dziecku opieki zgodnej z orzeczeniem . Prawdą jest, że początkowo powód wykazywał dziecko w comiesięcznych informacjach składanych pozwanemu, wśród dzieci pełnosprawnych i pozwany przyznał stosowną dotację w niespornej wysokości 4327 zł miesięcznie dopiero za miesiące X-XII 2013 r. (12981 zł łącznie). W orzecznictwie sądowo administracyjnym oraz sądów powszechnych nie budzi jednak wątpliwości okoliczność, że dotacje dla przedszkoli niepublicznych są świadczeniami jednorazowymi, a jedynie sposób ich wypłat jest taki, że ze względów funkcjonalnych następuje w 12 częściach (por. wyrok SN z 26.03.2015 r. V CSK 376/14; wyrok SA w Lublinie z 24.08.2016 r. I ACa 61/16; wyrok NSA z 24.09.2014 r. II GSK 1147/13 ONSA/WSA 2016/2/30). Taki roczny charakter dotacji oświatowej nie oznacza przy tym wcale obowiązku jej rocznego rozliczenia (wyrok NSA z 12.12.2019 r. I GSK 1599/18) i okoliczność ta, jak się wydaje nie jest również kwestionowana przez pozwaną gminę, skoro przyznała ona w toku procesu, że jeszcze w 2015 r. przekazano na rzecz powoda (po kontroli RIO) kwotę pieniężną tytułem niedopłaconej dotacji oświatowej za 2013 r. Oczywistym jest, że w świetle art. 90 ust. 3 u.s.o. miesięczne wypłaty części dotacji służyły pokrywaniu części wydatków bieżących ponoszonych przez jednostkę przedszkolną w przeliczeniu na jednego ucznia i dla spełnienia tego założenia koniecznym było przekazywanie gminie przez podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne comiesięcznych informacji, które winny były odzwierciedlać rzeczywistą liczbę dzieci korzystających z opieki przedszkolnej. Nie można, jednak tracić z pola widzenia wtórnego charakteru tej opisanej potrzeby zapewnienia bieżącego funkcjonowania przedszkola niepublicznego, w odniesieniu do pierwszoplanowego uprawnienia uzyskania przez podmiot prowadzący przedszkole całej należnej dotacji rocznej wskutek spełnienia warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnego oraz miejscowego. Okolicznością bezsporną zaś między stronami jest to, że powód winien był uzyskać w 2013 r. dotację za uczęszczanie do przedszkola dziecka za okres 7 miesięcy, w kwocie łącznej 30289 zł, natomiast otrzymał taką dotację za okres 3 miesięcy w kwocie łącznej 12981 zł wyłącznie z powodu pomyłki powoda w czterech miesięcznych deklaracjach i to w sytuacji, gdy sama gmina już w kwietniu 2013 r. została poinformowana przez powoda o potrzebie przekierowania dofinansowania na to dziecko z innej placówki przedszkolnej. W świetle uprzednich rozważań o charakterze roszczeń podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne nie powinno, zatem budzić wątpliwości, że powód miał prawo domagać się zapłaty kwoty odszkodowania równoważnej dotacji za sporny okres 4 miesięcy, gdyż w stanie faktycznym pozwana nie kwestionowała faktycznego uczęszczania dziecka niepełnosprawnego do przedszkola powoda.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie