Dyrektor zatrudniony w dwóch placówkach oświatowych. Jaki jest limit wynagrodzenia?

Limit pensji dyrektora zatrudnionego w dwóch placówkach oświatowych
Limit pensji dyrektora zatrudnionego w dwóch placówkach oświatowych

Zobacz jaką maksymalną pensję może pobierać dyrektor szkoły lub przedszkola, który zatrudniony jest w dwóch placówkach oświatowych. Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić, by móc korzystać z wyższego limitu wynagrodzenia z dotacji oświatowych. Zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynagrodzenie osoby fizycznej, która w tym samym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i aa, nie może łącznie przekroczyć wysokości określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a. Jak wygląda limit wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia w dwóch różnych placówkach?

W tym artykule:
Zatrudnienie w dwóch placówkach – wyższy limit wynagrodzenia dyrektora?
Limit wynagrodzenia w placówce niepublicznej – stanowisko MEiN
Praca w dwóch placówkach – podwójny limit wynagrodzenia z dotacji
Limit wynagrodzenia pracownika w niepublicznej jednostce oświatowej
Dwa wpisy do ewidencji – dwa limity wynagrodzenia dyrektora
Obliczanie maksymalnego wynagrodzenia w placówce niepublicznej

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zatrudnienie w dwóch placówkach – wyższy limit wynagrodzenia dyrektora?

Często kierują Państwo do nas pytanie, czy dotacją oświatową może być finansowane wynagrodzenie dyrektora, sprawującego funkcję w dwóch jednostkach oświatowych. Czy w takiej sytuacji łączne wynagrodzenie może być w wysokości wyższej niż jeden limit wynagrodzenia? Pytanie w tym zakresie sprowadza się głównie do rozstrzygnięcia, w jaki sposób należy traktować limit wynagrodzenia osoby fizycznej, będącej dyrektorem w więcej niż jednej jednostce oświatowej. Czy limit wynagrodzenia ma charakter łączny, czy rozdzielny?

Dotacja na dziecko z orzeczeniem 2023 – ile wynosi i jak ją wyliczyć?

Limit wynagrodzenia w placówce niepublicznej – stanowisko MEiN

Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 stycznia 2019 r., nr DWST-WOOS.3532.194.2018.DC, a więc stanowisko sporządzone zakwestionowanym w obu decyzjach okresie, stosownie do którego:

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej przywołane przepisy jednoznacznie pozwalają na wykorzystanie dotacji na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Powyższe oznacza, że wynagrodzenie osoby fizycznej będącej organem prowadzącym kilku szkół lub placówek i pełniącą funkcje dyrektora każdej z nich może być finansowane ze środków dotacji w każdej z tych szkół, lub placówek, z zachowaniem każdorazowo limitu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Niemniej jednak, w ww. przypadku (zwłaszcza gdy szkoły i palcówki są połączone w zespół), organ prowadzący powinien przeanalizować konieczność racjonalnego gospodarowania środkami, które ten organ przeznacza na działalność ww. jednostek systemu oświaty.

Wniosek z planowaną liczbą uczniów o udzielenie dotacji oświatowej

Praca w dwóch placówkach – podwójny limit wynagrodzenia z dotacji

Powyższe stanowisko jest w pełni logiczne oraz zgodne z wykładnią literalną, oraz systemową art. 35 ust. 2b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przyjęcie odmiennej interpretacji powodowałoby bowiem, że za wykonywanie pracy w więcej niż jednej jednostce systemu oświaty przez jedną osobę fizyczną byłoby ekonomicznie nieopłacalne i bezcelowe. W takiej sytuacji za sprawowanie kilku funkcji, a zatem także szeregu z tym związanych zadań, pracownik mógłby otrzymać maksymalnie wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak w przypadku sprawowania funkcji w jednej jednostce systemu oświaty.

Limit wynagrodzenia pracownika w niepublicznej jednostce oświatowej

W roku 2022 nie zmieniła się bazowa kwota wynagrodzenia dla nauczycieli i wynosi ona 3.537,80 zł. Co za tym idzie, limit wynagrodzenia pracowników w niepublicznych przedszkolach i szkołach pozostaje również na poziomie z 2021 roku. Aktualnie wynosi on 9764,33zł miesięcznie brutto czyli stanowi 150% wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego (6.509,55 zł).

Czy środki z tytułu dotacji wypłaconej po upływie roku budżetowego, w którym miały zostać udzielone, podlegają rozliczeniu?

Dwa wpisy do ewidencji – dwa limity wynagrodzenia dyrektora

Warunkiem pobierania wynagrodzenia np. z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przez osobę prowadzącą przedszkole jest posiadanie dla każdej z placówek oddzielnych wpisów do ewidencji. W przypadku braku takich wpisów, finansowanie dotacją wynagrodzenia możliwe jest wyłącznie do wysokości limitu.

Obliczanie maksymalnego wynagrodzenia w placówce niepublicznej

W jednostkach niepublicznych limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika finansowanego z dotacji oświatowych to 150% średniego rocznego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.
W 2023 roku limit ten wynosi 131.868,96 złotych rocznie. W przeliczeniu na maksymalne miesięczne wynagrodzenie dyrektora lub innego pracownika niepublicznej placówki oświatowej daje to 10 989,08 złotych miesięcznie.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie