Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka – czy szkoły, przedszkola, żłobki mają prawo ich wymagać?

Chore dziecko, a zaświadczenie od lekarza - kiedy szkoła, przedszkole, żłobek może go wymagać?
Chore dziecko, a zaświadczenie od lekarza – kiedy szkoła, przedszkole, żłobek może go wymagać?

Czy szkoła, przedszkole, placówka opiekuńcza może wymagać od rodziców zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia, czy też potwierdzającego, że z punktu widzenia stanu zdrowia dziecko może wrócić do szkoły, przedszkola, żłobka? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby placówka miała prawo wymagać takich informacji od rodziców dzieci? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświatowego.

Więcej na ten temat opowiemy w trakcie naszego najbliższego szkolenia 23 listopada od 10.00 [szczegóły poniżej]

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zaświadczenie lekarskie – czy można go wymagać?

Rodzice bardzo często stanowczo sprzeciwiają się, gdy Państwo prosicie o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego, że dziecko może wrócić do szkoły. Twierdzą, że nie macie Państwo prawa wymagać takich dokumentów. Dzieje się to na tyle często, że zaczynacie Państwo w to wierzyć. Zapominają przy tym, że przecież zaświadczeń takich oczekujecie Państwo, z prostego powodu – kierując się bezpieczeństwem dzieci!

Niedoleczone lub chore dziecko w placówce

Jeśli do szkoły, przedszkola, żłobka przyjdzie jedno chore czy niedoleczone dziecko, wówczas jest bardzo prawdopodobne, że zachorują kolejne dzieci oraz nauczyciele lub opiekunowie. Finalnie możecie Państwo zostać bez opiekuna dla grupy lub klasy, a czasami może to nawet skutkować koniecznością czasowego ograniczenia funkcjonowania całej placówki. W konsekwencji, zamiast jednego rodzica pozostającego w domu na opiece ze swoim dzieckiem, taka sytuacja może dotyczyć całej grupy.

Rozliczenie dotacji i koniec roku w przedszkolu, szkole. Czy można opłacić należności za przyszły rok?

Zaświadczenie lekarskie w trosce o bezpieczeństwo dzieci – warunki

Dlatego też, z troski o bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników placówki, sięgacie Państwo po instrument zaświadczenia lekarskiego po powrocie z choroby. Co zrobić, aby zastosowanie takiego rozwiązania było możliwe? Niezbędny jest odpowiedni zapis w umowie lub statucie szkoły, przedszkola, żłobka. Musicie Państwo we wspomnianych dokumentach zawrzeć zastrzeżenie przewidujące prawo do wymagania od rodziców, w pewnych sytuacjach, zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia, czy też potwierdzającego, że na dany dzień, z punktu widzenia stanu zdrowia, dziecko może wrócić do szkoły, przedszkola, żłobka.

Zaświadczenie lekarskie – jednostki samorządowe i niesamorządowe

Wymaganie takiego zaświadczenie różnie mogłoby być postrzegane w jednostkach samorządowych, realizujących prawo do nauki. Tu bowiem na jednostce samorządowej ciąży obowiązek zapewnienia realizacji prawa do nauki. Państwo jednak prowadzicie jednostki oświatowe, czy opiekuńcze niesamorządowe! Rodzice zatem, zapisując dziecko do Państwa placówki, dokonują świadomie tego wyboru, znając zasady uczęszczania dziecka do instytucji – statut, umowa. Jednym z takich ograniczeń może być właśnie, wymaganie okazania zaświadczenia od lekarza po przebytej chorobie.

Świąteczne uroczystości w szkołach i przedszkolach finansowane z dotacji oświatowych?

Umowa reguluje „zasady współpracy i świadczenia usługi”

Rodzic zawiera z Państwem umowę, na kształcenie i opiekę. Umowa ta reguluje stosunki pomiędzy Państwem, jako osobą prowadzącą, a rodzicem i określa warunki, na których postawie świadczenie jest realizowane. Najczęściej określa zasady płatności, godziny pracy, ale może też oczywiście zawierać zapis warunkujący realizowanie umowy od uprzedniego okazania zaświadczenia lekarskiego. Strony swobodnie określają treści stosunku prawnego, czyli umowy, jaka jest między nimi realizowana. Wynika to z kodeksowej zasady swobody umów, byleby oczywiście treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zastrzeżenie dotyczące zaświadczeń lekarskich w statucie placówki

Nie będzie sprzeczne z zasadami, jeśli w umowie lub statucie stanowiącym załącznik do umowy i określającym zasady, na jakich działa państwa niesamorządowa jednostka oświatowa, zastrzeżcie Państwo, że np. dyrektor w razie wątpliwości uprawniony jest do żądania przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko nie jest chore. Możecie Państwo również określić w treści umowy, w jakich sytuacjach uzasadnione będzie wymaganie przez szkołę, przedszkole czy żłobek takiego zaświadczenia.

Zgoda rodzica na zaświadczenie dotyczące zdrowia dziecka?

Warto wskazać, że decydując się na takie rozwiązanie, z ostrożności, rodzic powinien również wyrazić zgodę na przedłożenie takich zaświadczeń. Wówczas zgoda rodzica legalizuje przetwarzanie takich danych osobowych. Bo stan zdrowia jest taką daną! Choć i w tym zakresie orzecznictwo, początkowo wskazujące na konieczność wyrażenia zgody przez rodziców, kolejno odnośnie do podobnych danych np. dotyczących szczepień – ewoluowało. Obecnie wskazując, że poprzez dane dotyczące zdrowia rozumie się także dane dotyczące korzystania z usług opieki zdrowotnej, a tym samym informacje związane z realizacją ustawowego obowiązku szczepień ochronnych. Podkreślono także, że przetwarzanie wspomnianych danych przez organy prowadzące, nie stanowi naruszenia prawa, gdyż jest ono dokonywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji, oraz w celu zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki. Sądy zwracają na przesłanki, jakimi kierują się osoby prowadzące placówki opiekuńcze i oświatowe, a do tych przesłanek należy przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie publiczne na poziomie lokalnym. To uzasadnia wymaganie przedstawienia wnioskowanego zaświadczenia.

Standardy opieki nad dziećmi do lat trzech – zmiany przepisów

Umowa – zwróćmy uwagę na zapis o zaświadczeniach lekarskich

Jeśli decydujecie się Państwo na wprowadzenie do umowy warunku dopuszczenia dziecka do zajęć, po okazaniu zaświadczenia, warto to zakomunikować podpisującemu umowę rodzicowi. Mamy niestety niedobry zwyczaj nieczytania tego, co podpisujemy. Aby uniknąć niepotrzebnych sporów, czy przepychanek słownych w przyszłości, warto zwrócić uwagę rodziców przed podpisaniem umowy na te punkty, które w późniejszym czasie mogą stanowić oś sporu.

Zaświadczenia lekarskie – płatne?

Często zaświadczenia takie nie są uznawane za zaświadczenia wydawane przez lekarza nieodpłatnie, choć nie do końca słusznie. Warto w tym miejscu wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie IV SA/Po 906/19, który w odniesieniu do zaświadczenia o szczepieniu, wymaganego przy przyjęciu dziecka do żłobka samorządowego wskazał, że takie zaświadczenie wypełnia znamiona nieodpłatnego zaświadczenia, o którym mowa w treści art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Choć w tej kwestii wskazywano również, że nie wypełniają znamion wskazanych w tym przepisie, podobnie jak wskazuje się, że zaświadczenia związane z kontynuowaniem nauki, nie są zaświadczeniami o zdrowiu dziecka wystawianymi na wniosek rodziców po chorobie. Problem, zdaje się, polega na tym, że NFZ nie finansuje kosztów tych zaświadczeni i z tego względu są one niechętnie wystawiane.

Ważna jest umowa i statut placówki opiekuńczej, oświatowej

Reasumując, w jednostkach niesamorządowych prym ma treść umowy. Zatem, o ile z jej treści wynika prawo do żądania okazania zaświadczenia po przebytej chorobie, zaświadczenie takie może być wymagane. Jest to bowiem związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i niezakłóconego toku pracy danej jednostki oraz zdrowia dzieci i kadry.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie