Standardy opieki nad dziećmi do lat trzech – zmiany przepisów

Opieka nad dziećmi do lat trzech

Zmiany w przepisach dotyczących opieki nad dziećmi do lat trzech wynikają nie tylko z rozporządzenia, które weszło w życie 4 listopada 2023, ale także ze zmian, jakie wprowadzono w samej ustawie dotyczącej opieki. Żeby mieć pełny ogląd sytuacji dotyczącej nowych przepisów regulujących opiekę nad dziećmi do lat trzech, trzeba zapoznać się z wszystkimi tymi zmianami. Zobacz zmiany, które wprowadzono w kwestii opieki nad dziećmi do lat trzech. Nowe przepisy omawia mecenas Beata Patoleta.


NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Opieka nad dziećmi do lat trzech — zmiany w ustawie

Zajmując się kwestią zmian w standardach opieki nad dziećmi do lat trzech, zazwyczaj skupiacie się Państwo na treści rozporządzenia. Pomijacie zaś samą ustawę. Przypominam, że do ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadzono nowe artykuły – 6c oraz 6d – na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1429). Weszły one w życie 10 sierpnia 2023 r. Artykuły te określają uprawnienia ministra właściwego do spraw rodziny w delegowaniu standardów opieki oraz obowiązki podmiotów opiekuńczych w ich uwzględnianiu.

Art. 6c. 1 [Delegacja ustawowa — określenie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3]
Minister właściwy do spraw rodziny może określić, w drodze rozporządzenia, standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia tym dzieciom wysokiej jakości opieki dostosowanej do ich potrzeb rozwojowych.

Art. 6d. 2 [Obowiązek uwzględnienia standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3]
Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek, organizując opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą uwzględnić standardy opieki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6c.

Błędy w uchwałach żłobkowych. Termin składania wniosku o przyznanie dotacji

Rozporządzenie w sprawie standardów w opiece nad dziećmi do lat trzech

Na podstawie powyższych przepisów minister rodziny i polityki społecznej wydał rozporządzenie z 19 września 2023 dotyczące nowych standardów opieki sprawowanej nad dziećmi do lat trzech. Wprowadzenie tych norm wynika z chęci dostosowania polskiego prawa do zaleceń Rady Unii Europejskiej z 22 maja 2019 roku dotyczących wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi (2019/C 189/02). Na tej podstawie 10 sierpnia 2023 r. wprowadzono w ustawie o opiece nad dziećmi właśnie art. 6d, ale również art. 16 ust. 4 i 5, zgodnie z treścią których:

4. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym jest obowiązany do systematycznej aktualizacji wiedzy i umiejętności w zakresie usług opieki i wczesnej edukacji dzieci w wieku do lat 3, metodyki i praktyki pracy z dziećmi, zrozumienia potrzeb dzieci, współpracy z rodzicami oraz dbania o własny dobrostan, w szczególności przez samokształcenie, udział w szkoleniach lub wsparcie ze strony podmiotu prowadzącego odpowiednio żłobek, lub klub dziecięcy.

5. Szkolenia, o których mowa w ust. 4, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.

Wprowadzono również zmiany do art. 39 ust. 2d i 2e. Zmiany te odnoszą się do obowiązków opiekuna dziennego, ze wskazaniem, że szkolenia, o których mowa w ust. 2d, dziennym opiekunom zatrudnionym przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, nieodpłatnie zapewniają te podmioty.

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Sprawozdania dotyczące kwalifikacji i wynagrodzeń opiekunów

Na podstawie tych przepisów wprowadzono również zmiany w art. 64 ust. 4. Dodano tam punkty 12 i 13, które rozszerzają zakres danych zbieranych w sprawozdaniach zbiorczych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwestie związane z wynagrodzeniami i kompetencjami opiekunów. Pierwsze takie dane będziecie Państwo zobowiązani wprowadzić w sprawozdaniach dotyczących roku 2024. Sprawozdania te mają zawierać:
– informacje o wysokości wynagrodzeń w żłobku lub klubie dziecięcym osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna, lub sprawujących opiekę jako dzienny opiekun;
– informacje o kwalifikacjach osób zatrudnionych w żłobku lub klubie dziecięcym na stanowisku opiekuna, lub sprawujących opiekę jako dzienny opiekun.

Zakres programów i szkoleń dla opiekunów

25 września 2023 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna, który aktualizuje zakres programów szkoleń.

Rozporządzenie w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

4 października 2023 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3, które wprowadza ogólnopolskie standardy jakości opieki i edukacji. Przepisy te weszły w życie 4 listopada 2023 roku. Dotyczą one:

  •  pracy z dzieckiem
  • bezpieczeństwa dzieci
  • organizacji pracy, rozwoju i bezpieczeństwa odpowiednio personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna
  • monitoringu i ewaluacji
  • współpracy osób sprawujących opiekę z rodzicami

Aktualizacja dotacji oświatowej – październik 2023. Czy dotacja wzrośnie?

Podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka — procedury

Zwracam Państwu, że część powyższych standardów macie już Państwo najczęściej opracowanych, czy to w statutach swoich jednostek, czy też w regulaminach. Natomiast polem, które wymaga zainteresowania, są bez wątpienia procedury postępowania, w przypadku podejrzenia, stosowania przemocy wobec dziecka przez rodziców lub osoby sprawujące opiekę w instytucji opieki, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Standardy opieki realizowane na podstawie planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego

Dodatkowo powinniście Państwo zwrócić uwagę, że z paragrafu 7 ust. 1 rozporządzenia wynika, że standardy opieki są realizowane w formie przyjmowanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, lub inny podmiot, planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego. W planie tym wyznacza się sposób realizacji standardów, z jednoczesnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci i zachowaniem elastyczności pozwalającej osobom sprawującym opiekę na takie sprawowanie opieki nad dziećmi, które uwzględni ich liczebność, wiek, niepełnosprawność, wymagania szczególnej opieki, uwarunkowania społeczne i kulturowe oraz rozwój psychomotoryczny.

Antyprzemocowe zmiany w przepisach dla szkół i przedszkoli

Powyższe zmiany są pewnego rodzaju uregulowaniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci. Podobne rozwiązania wprowadzane są również dla przedszkoli i szkół. Rozwiązania dla jednostek oświatowych są procedowane – obecnie w Senacie i są to standardy antyprzemocowe. Trudno na razie podać datę, od kiedy będą one obowiązywały i mówić o ostatecznym brzmieniu tych przepisów.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie