Dotacja oświatowa a wakacje. Czy należy się za czas kiedy dziecko nie pojawia się w placówce?

Dotacja oświatowa a wakacje w przedszkolu
Dotacja oświatowa a wakacje w przedszkolu

Jak wygląda sprawa wypłaty kwot dotacji oświatowych za miesiące wakacyjne kiedy część dzieci nie uczęszcza do przedszkola? Czy w takiej sytuacji dotacja oświatowa również jest należna? W tej kwestii często zdarza się, że kontrolujący przyjmują błędną interpretację i kwestionują należność dotacji szkolnej lub przedszkolnej, uzależniając ją od obecności podopiecznych w placówce oświatowej. Dotacja oświatowa jest świadczeniem jednorazowym, wypłacanym w 12 częściach. Dlatego też szkole i  przedszkolu przysługuje ona także na tych uczniów, którzy nie uczęszczali na zajęcia np. w trakcie przerwy wakacyjnej! Sprawdź jaki jest istotny warunek, który trzeba spełnić.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacja przedszkolna w wakacje a obecność uczniów w placówce

Kontrola prawidłowości pobrania dotacji polega przede wszystkim na weryfikacji, czy wskazana przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole liczba uczniów była prawidłowa. Czy odzwierciedlała ona liczbę uczniów zapisanych do przedszkola. Kontrolujący interpretując pojęcie rzeczywistej liczby uczniów, zwłaszcza w odniesieniu do przedszkoli jako placówek „nieferyjnych”, przyjmują błędne wytyczne. Wymagają wykazania obecności uczniów przedszkola w trakcie miesięcy wakacyjnych lub kwestionują prawidłowość pobrania dotacji za okres przerwy wakacyjnej, jeżeli taka została przez przedszkole ustalona. Jednostki samorządu terytorialnego pomijają przy tym, że dotacja jest należna na każdego ucznia przedszkola, co wynika z art. 34 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Dotacja szkolna, przedszkolna to świadczenie jednorazowe

Stanowisko, że dotacja nie jest należna w czasie przerwy wakacyjnej na wszystkich zapisanych do przedszkola uczniów nie jest uprawnione. Takie stanowisko wyraził m.in. Sąd Okręgowy w Koszalinie w wyroku z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie VII Ca 164/16, podkreślając, że dotacja służy dofinansowaniu ucznia przez cały rok. Wynika to z charakteru dotacji, która jest świadczeniem jednorazowym, lecz wypłacanym w 12 częściach. We wskazanym powyżej wyroku Sąd Okręgowy w Koszalinie stwierdził, że dotacja należna jest nawet na ucznia w miesiącach wakacyjnych mimo, że przedszkole w wakacje nie prowadzi zajęć i mimo, że umowa z rodzicami zawarta jest do 31 czerwca, słusznie wskazując, że rodzice zawierając umowę do 31 sierpnia mogliby się obawiać, że będą obowiązani do zapłaty czesnego za te miesiące.

Audyt a kontrola. Ustawa nie przewiduje audytu w niesamorządowych jednostkach oświatowych!

Dotacja należna nawet jeśli uczeń nie uczęszcza na zajęcia

W tożsamy sposób powyższe zagadnienie interpretuje także Ministerstwo Edukacji Narodowej. W piśmie z dnia 5 września 2006 r. (znak: DE-3-AR/JD-339-10/2006), kierowanym do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie MEN wskazało, że „nawet gdy uczeń faktycznie w danym miesiącu nie uczęszcza do przedszkola np. z powodu trwającej przerwy wakacyjnej czy długotrwałej choroby, to przedszkole powinno otrzymać na tego ucznia dotację”.

Jak złożyć wniosek w programie: „Kto ty jesteś? – Polak mały”

Dotacja oświatowa w wakacje. Ważny jest fakt zapisania, a nie obecność

Kwestionowanie przez Gminę zasadności pobrania przez Państwa dotacji na uczniów, którzy nie byli obecni w przedszkolu w trakcie wakacji, nie powinno wywoływać obaw. Przepisy prawa oraz poglądy Sądów i innych organów władzy publicznej wskazują, że przedszkolu przysługuje dotacja także na tych uczniów, którzy do przedszkola nie uczęszczali np. w trakcie przerwy wakacyjnej. Istotne znaczenie ma bowiem fakt zapisania dziecka do przedszkola, a nie jest fizyczna obecność w placówce.

Zapraszamy także na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta