Dotacja oświatowa dla przedszkola w wakacje

Dotacja oświatowa a wakacje w przedszkolu
Dotacja oświatowa a wakacje w przedszkolu

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, organ dotujący może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji. Często, jeśli chodzi o dotację w czasie wakacji, kontrolujący przyjmują błędną interpretację. Pamiętajcie Państwo – przedszkolu przysługuje dotacja także na tych uczniów, którzy nie uczęszczali na zajęcia np. w trakcie przerwy wakacyjnej! Dotacja jest bowiem świadczeniem jednorazowym, lecz wypłacanym w 12 częściach.

Dzień Matki w przedszkolu, szkole. Organizacja zgodnie z obostrzeniami

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacja przedszkolna w wakacje a obecność uczniów w placówce

Kontrola prawidłowości pobrania dotacji polega przede wszystkim na weryfikacji, czy wskazana przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole liczba uczniów była prawidłowa. Czy odzwierciedlała ona liczbę uczniów zapisanych do przedszkola. Kontrolujący interpretując pojęcie rzeczywistej liczby uczniów, zwłaszcza w odniesieniu do przedszkoli jako placówek „nieferyjnych”, przyjmują błędne wytyczne. Wymagają wykazania obecności uczniów przedszkola w trakcie miesięcy wakacyjnych lub kwestionują prawidłowość pobrania dotacji za okres przerwy wakacyjnej, jeżeli taka została przez przedszkole ustalona. Jednostki samorządu terytorialnego pomijają przy tym, że dotacja jest należna na każdego ucznia przedszkola, co wynika z art. 34 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Dotacja szkolna, przedszkolna to świadczenie jednorazowe

Stanowisko, że dotacja nie jest należna w czasie przerwy wakacyjnej na wszystkich zapisanych do przedszkola uczniów nie jest uprawnione. Takie stanowisko wyraził m.in. Sąd Okręgowy w Koszalinie w wyroku z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie VII Ca 164/16, podkreślając, że dotacja służy dofinansowaniu ucznia przez cały rok. Wynika to z charakteru dotacji, która jest świadczeniem jednorazowym, lecz wypłacanym w 12 częściach. We wskazanym powyżej wyroku Sąd Okręgowy w Koszalinie stwierdził, że dotacja należna jest nawet na ucznia w miesiącach wakacyjnych mimo, że przedszkole w wakacje nie prowadzi zajęć i mimo, że umowa z rodzicami zawarta jest do 31 czerwca, słusznie wskazując, że rodzice zawierając umowę do 31 sierpnia mogliby się obawiać, że będą obowiązani do zapłaty czesnego za te miesiące.

Audyt a kontrola. Ustawa nie przewiduje audytu w niesamorządowych jednostkach oświatowych!

Dotacja należna nawet jeśli uczeń nie uczęszcza na zajęcia

W tożsamy sposób powyższe zagadnienie interpretuje także Ministerstwo Edukacji Narodowej. W piśmie z dnia 5 września 2006 r. (znak: DE-3-AR/JD-339-10/2006), kierowanym do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie MEN wskazało, że „nawet gdy uczeń faktycznie w danym miesiącu nie uczęszcza do przedszkola np. z powodu trwającej przerwy wakacyjnej czy długotrwałej choroby, to przedszkole powinno otrzymać na tego ucznia dotację”.

Dotacja oświatowa w wakacje. Ważny jest fakt zapisania, a nie obecność

Kwestionowanie przez Gminę zasadności pobrania przez Państwa dotacji na uczniów, którzy nie byli obecni w przedszkolu w trakcie wakacji, nie powinno wywoływać obaw. Przepisy prawa oraz poglądy Sądów i innych organów władzy publicznej wskazują, że przedszkolu przysługuje dotacja także na tych uczniów, którzy do przedszkola nie uczęszczali np. w trakcie przerwy wakacyjnej. Istotne znaczenie ma bowiem fakt zapisania dziecka do przedszkola, a nie jest fizyczna obecność w placówce.

Zapraszamy także na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta