Zmiany w statutach szkół i przedszkoli wrzesień 2022

Zmiany w statutach szkół i przedszkoli od września 2022
Zmiany w statutach szkół i przedszkoli od września 2022 (fot. shutterstock/Tero Vesalainen)

Jakie istotne zmiany trzeba wprowadzić w statucie szkoły lub przedszkola od września 2022? W wyniku ostatnich zmian w ustawach oświatowych pojawiła się również konieczność wprowadzenia zmian w statucie przedszkola lub szkoły. Nowe przepisy, które będą obowiązywały od 1 września 2022, wymuszają m.in. konieczność wprowadzenia w treści statutów zasad na jakich w Państwa szkołach czy przedszkolach będzie prowadzone kształcenie zdalne. Co jeszcze powinno się znaleźć w statucie jednostki oświatowej? Mecenas Beata Patoleta o zmianach w prawie oświatowym i wymaganych modyfikacjach dokumentacji szkolnej i przedszkolnej.

Zamrożenie cen gazu w 2023 roku. Rządowy projekt trafił do Sejmu

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Przedszkola, szkoły … obowiązkowe zmiany w statutach

Co bezwzględnie powinno się znaleźć w treści statutu i w których jednostkach wprowadzamy zmiany w statutach? Zmiany w dokumentacji powinny wprowadzić przedszkola, szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego. Czyli, tak naprawdę, wszystkie jednostki oświatowe, które prowadzą kształcenie i opiekę.

Kwalifikacje pedagoga specjalnego w szkole lub przedszkolu

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość – co należy określić w statucie jednostki?

Od 1 września 2022 w statucie szkoły lub przedszkola powinien się znaleźć m.in. sposób organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Art.  125a.   35  [Zawieszenie zajęć]. Reguluje kwestie ewentualnego zawieszenia zajęć, przepis ten stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkołoi przedszkoli na co wskazuje tresc art. 173 a.

To co na potrzeby dzisiejszego spotkania jest dla nas interesujące to ust. 7 tego przepisu, który wskazuje:

7.  Statut przedszkola, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – organizacja wychowania przedszkolnego, określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć,

  • technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć
  • sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć
  • warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia
  • sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia
  • warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki

Komu zgłosić zmianę w statucie szkoły lub przedszkola? Ile mamy czasu na zgłoszenie zmian?

Precyzyjne opisanie zasad w statucie jednostki oświatowej

Zaleznie od okoliczności możecie Państwo precyzyjnie opisać te zasady, lub wskazać je ogólnie i doprecyzować w innych aktach, ze wkazaniem

  • w jakich okolicznościach taki tryb kształcenia znajdzie zastosowanie
  • który z organow przedszkola jest właściwy do zapewnienia takiego kształcenia
  • od którego dnia zawieszenia zajęc szkoła czy przedszkole obowiązana jest do wprowadzenia kształcenia zdalnego
  • w jakim celu wprowadza się kształcenie zdalne

Kształcenie zdalne – realizacja podstawy i monitorowanie postępów dzieci

Pamiętać należy, że ustawodawca nakazuje prowadzenie kształcenia zdalnego po pierwsze w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej, po drugie zaś w celu monitorowania postępów edukacyjnych dzieci. Zatem kształcenie zdalne należy tak zorganizować aby organy jednostki oświatowej miały mozliwośc realizowania tych celów.

Premia w przedszkolu lub szkole. Finansowanie premii dotacją, zasady, dokumentowanie

Statut szkoły a organizacja żywienia

Od 1 września 2022 w statucie szkoły powinny się znaleźć informacje dotyczące żywienia w placówce. Zapis powinien zawierać zasady, na jakich szkoła realizuje obowiązek zapewnienia uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia. Szkoły mają obowiązek, na podstawie treści art. 98 ust. 2 pkt 4, określić organizację żywienia, o której mowa w art. 106 a, przy czym tu proszę zwrócić uwagę, czy posiłek ten spożywany jest w stołówce, czy też w jadalni, jeśli jest np. z cateringu.

300 plus. Ruszyły wypłaty wyprawki dla dziecka z programu „Dobry start”

Art.  98.  [Treść statutu szkoły]
organizację żywienia, o którym mowa w art. 106a – w przypadku szkoły
podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej.

Art. 106a. 15 – Gorący posiłek w szkole
1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.
2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie