Dodatkowe dni wolne w przedszkolach niepublicznych — podstawa prawna i realizacja

Dni wolne w przedszkolu - zasady, podstawy prawne
Dni wolne w przedszkolu – zasady, podstawy prawne [fot.shutterstock/AnnaNahabed ]

Jednym z aspektów, który ma znaczący wpływ na funkcjonowanie przedszkoli, są dodatkowe dni wolne w placówkach. Zrozumienie regulacji prawnych i najlepszych praktyk w tym zakresie jest kluczowe dla zapewnienia płynności funkcjonowania placówek oraz satysfakcji pracowników, rodziców i opiekunów. Na jakiej podstawie prawnej można ustanawiać dodatkowe dni wolne w przedszkolach niepublicznych? Jakich warunków należy przestrzegać w takiej sytuacji w niepublicznych przedszkolach? Kto podejmuje decyzję dotyczącą dni wolnych od zajęć i jakie są zasady informowania o nich pracowników i rodziców? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zadania przedszkola niepublicznego — podstawa prawna

Na wstępie warto zaznaczyć, że przedszkola niepubliczne, podobnie jak publiczne, podlegają przepisom prawa oświatowego, ale mają pewną swobodę w kształtowaniu statutu oraz umów z rodzicami. Zgodnie z przepisami, szczególnie istotny jest cywilnoprawny charakter umowy pomiędzy przedszkolem a rodzicami, który określa prawa i obowiązki stron, w tym kwestię dni wolnych. Zgodnie z zapisami artykułu 13 punkt 6 ustawy Prawo oświatowe przedszkola niepubliczne zobowiązane są do realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego i zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

6. Niepubliczne przedszkole:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych; przepisy art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby niebędącej nauczycielem ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.
7. Przepis ust. 6 stosuje się także do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Dni wolne od zajęć w szkołach niesamorządowych — zasady ustalania i ogłaszania

Czas pracy przedszkola niepublicznego

Zgodnie z artykułem 102 ustawy Prawo oświatowe czas pracy przedszkola określa jego statut. Podpunkt 10 pierwszego punktu tego artykułu wprost odnosi się do tej kwestii. Dowiadujemy się z niego, że statut placówki zawiera takie informacje jak czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – z radą rodziców. Jeśli u Państwa nie ma ani rady przedszkola, ani rady rodziców, to czas pracy przedszkola niepublicznego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora placówki.

Realizacja podstawy programowej przedszkola niepublicznego

Oznacza to, że organ prowadzący w taki sposób ustala czas pracy przedszkola, żeby udało się zrealizować program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego. Jednocześnie organ prowadzący musi również spełnić oczekiwania rodziców w ramach możliwości i potrzeb jednostki oświatowej.

Nauczyciele specjaliści od 1 września 2024 – wymiar etatu w placówce niesamorządowej

Dodatkowe dni wolne w przedszkolu niepublicznym — statut i umowa

Statut przedszkola i zawarta umowa z rodzicami to dwa podstawowe dokumenty, które regulują kwestię dodatkowych dni wolnych. W statucie przedszkola należy precyzyjnie określić zasady dotyczące czasu pracy placówki, uwzględniając wymogi prawne oraz potrzeby edukacyjne dzieci. Umowa z rodzicami powinna natomiast zawierać zapisy umożliwiające elastyczne reagowanie na zmieniające się okoliczności oraz jasno określać zasady dotyczące dni wolnych. To, co Państwo ustalicie z rodzicami, w ramach umowy, jest dla Was bardzo istotne.

Terminy ogłaszania dni wolnych w przedszkolu niepublicznym

Zwyczajowo ogłaszacie Państwo informację dotyczącą dodatkowych dni wolnych na wzór szkół — do 30 września bieżącego roku szkolnego. Lepszym rozwiązaniem moim zdaniem, ponieważ w statucie określacie je w sposób ogólny, byłoby określenie tych dni wolnych już na etapie rekrutacji dziecka do przedszkola. W takim wypadku rodzic, zawierając umowę, ma już świadomość, które dni będą wolne od zajęć w placówce i może na tej podstawie podjąć decyzję o podpisaniu umowy.

Prawo autorskie. Monopol autorski a korzystanie z cudzej twórczości

Dodatkowe dni wolne w przedszkolu — podsumowanie, praktyczne wskazówki

Podsumowując, w przypadku szkół obowiązuje rozporządzenie, natomiast w przypadku przedszkoli niepublicznych obowiązują zapisy w statucie i umowach z rodzicami. Podstawową wytyczną jest tutaj obowiązek realizacji podstawy programowej. Dla zapewnienia transparentności i uniknięcia nieporozumień rekomenduje się, by przedszkola niepubliczne informowały rodziców o planowanych dniach wolnych możliwie jak najwcześniej, najlepiej już na etapie rekrutacji. Pozwoli to rodzicom na lepsze planowanie opieki nad dziećmi i zminimalizuje ryzyko ewentualnych konfliktów.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie