Dni wolne od zajęć w szkołach niesamorządowych — zasady ustalania i ogłaszania

Dni wolne w szkole niesamorządowej - zasady ustalania i ogłaszania
Dni wolne w szkole niesamorządowej – zasady ustalania i ogłaszania [fot.shutterstock/MonkeyBusinessImages ]

Jak wygląda kwestia ustanawiania i ogłaszania dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach i placówkach niesamorządowych? Jakie przepisy regulują kwestie dotyczące dni wolnych od zajęć w tych jednostkach oświatowych i jakie obowiązki ciążą na dyrektorze i organie prowadzącym takiej placówki? Kwestie te omawia szczegółowo mecenas Beata Patoleta specjalistka ds. prawa oświatowego i wsparcia prawnego dla szkół i przedszkoli niesamorządowych w Polsce.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zajęcia obowiązkowe i rok szkolny w szkołach niesamorządowych

Przepisem, który reguluje kwestie zajęć edukacyjnych w niesamorządowych szkołach, jest art. 14 ustawy Prawo oświatowe. Znajdujemy w nim zapisy dotyczące realizacji zajęć i organizacji roku szkolnego w jednostkach niesamorządowych w odniesieniu do przepisów dotyczących placówek publicznych. Wynika z niego wprost, że w szkołach niepublicznych należy realizować zajęcia obowiązkowe w wymiarze określonym dla placówek publicznych. Podobnie jest również w kwestii organizacji roku szkolnego w szkołach niesamorządowych.

Art 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu
7) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych

Dodatkowe dni wolne w przedszkolach niepublicznych — podstawa prawna i realizacja

Ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkole

Skoro jednostki niesamorządowe stosują organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych, to zastosowanie będzie tu miało rozporządzenie dotyczące organizacji roku szkolnego. Rozporządzenie to szczegółowo wskazuje ile dodatkowych dni wolnych, można ustalić w placówce oświatowej i w jakich terminach można je wyznaczyć. Znajdujemy tam również informację kto i w jakim trybie może takie dodatkowe dni wolne od zajęć wyznaczyć. Jest to, według rozporządzenia, zadanie dyrektora szkoły, który po wzięciu pod uwagę warunków lokalowych i po zasięgnięciu opinii, w zależności od placówki, rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców ma prawo ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 5. [Dodatkowe dni wolne od zajęć]
1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana — rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ile dodatkowych dni wolnych od zajęć można ustanowić w szkole?

Rozporządzenie uzależnia dopuszczalną liczbę dni wolnych od zajęć, od rodzaju placówki oświatowej. Waha się ona w przedziale od 4 do 10 takich dni w roku szkolnym. Dla poszczególnych rodzajów szkół wynosi ona według rozporządzenia w przypadku: szkół podstawowych — do 8 dni, liceów ogólnokształcących — do 10 dni, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego — do 10 dni i szkół specjalnych przysposabiających do pracy — do 4 dni.

Nauczyciele specjaliści od 1 września 2024 – wymiar etatu w placówce niesamorządowej

Możliwe terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach niesamorządowych

Z treści rozporządzenia dowiadujemy się również, kiedy można wyznaczyć dodatkowe dni wolne w szkole lub placówce. Są to jedynie wytyczne, a nie sztywne regulacje. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą, ale nie muszą być ustalone w dni, w których w szkole lub placówce odbywają się: egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzamin zawodowy. Mogą to również być dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych, lub inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły, placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Termin ogłoszenia dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkole

Dyrektor szkoły lub placówki ma czas na ogłoszenie i poinformowanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców o terminach wyznaczonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 30 września bieżącego roku szkolnego. Wyjątkiem są dni, w których w placówce odbywa się egzamin zawodowy, w tej sytuacji dyrektor ma czas na ogłoszenie dni wolnych do 31 grudnia danego roku szkolnego.

Inne dodatkowe dni wolne od zajęć — za zgodą organu prowadzącego

Możemy też ustalić w placówce dodatkowe dni wolne od zajęć wykraczające poza podane wcześniej limity obowiązujące dla poszczególnych typów placówek. Wówczas warunkiem jest „odpracowanie” tych zajęć w wyznaczoną sobotę. Zgodnie z treścią rozporządzenia: w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub placówki może, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uwaga to co ważne dla Państwa, to, że gdy organizujecie dni wolne od zajęć dydaktycznych, musicie w te dni zorganizować w placówce zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Obowiązkiem szkoły jest również poinformowanie o tych zajęciach uczniów i rodziców, żeby mieli świadomość, że w te dni uczniowie mogą wziąć udział w takich dodatkowych zajęciach.

Prawo autorskie. Monopol autorski a korzystanie z cudzej twórczości

Umowa z rodzicami a dni wolne od zajęć dydaktycznych

W przypadku szkół i przedszkoli niesamorządowych musicie Państwo również pamiętać, że z rodzicami uczniów i dzieci łączy was stosunek cywilno-prawny w postaci umowy. Pamiętajcie Państwo, przy zawieraniu umowy, żeby określić fakt, że będą dni wolne od zajęć dydaktycznych w Waszej placówce.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie