Zwrot niedopłaconej dotacji nie podlega rozliczeniu

Środki z tytułu niedopłaty dotacji nie podlegają rozliczeniu
Środki z tytułu niedopłaty dotacji nie podlegają rozliczeniu

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu postępowania o niedopłacone dotacje oświatowe, zastanawiają się Państwo, w jaki sposób będzie należało dokonać rozliczenia zasądzonych przez sąd środków. Czy zasądzone wyrokiem Sądu środki należy rozliczyć, tak jak ma to miejsce w przypadku dotacji otrzymywanej w trakcie trwania roku budżetowego? Zagadnienie to zostało szeroko omówione w orzecznictwie. Wydawane przez sądy rozstrzygnięcia potwierdzają, że zasądzone wyrokiem sądu środki z tytułu niedopłaty dotacji nie podlegają rozliczeniu!

Dzień Matki w przedszkolu, szkole. Organizacja zgodnie z obostrzeniami

Czym jest dotacja oświatowa?

Należy wskazać, że zgodnie z definicją sformułowaną w art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki. Pochodzą one z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub z państwowych funduszy celowych przeznaczonych, na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Przedszkole otwarte mimo obostrzeń? Możliwe konsekwencje

Budżet jednostki samorządowej

Zgodnie natomiast z art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy (art. 211 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Środki z dotacji muszą być wykorzystane w konkretnym roku budżetowym

Przy wykładni art. 251 ustawy o finansach publicznych zasadnicze znaczenie mają sformułowania „dotacje udzielone”, „w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego” oraz „podlegają zwrotowi”. Słowo „udzielić” oznacza rozdysponowanie środków między określone podmioty, co w przypadku dotacji oznacza konieczność przekazania środków w danym roku budżetowym, skoro w tym terminie muszą być one wykorzystane. Również, z uwagi na cele, jakie są realizowane przy wykorzystaniu dotacji, wypłata środków nie może dotyczyć jakiegokolwiek roku budżetowego, ale tego konkretnego, w którym są realizowane zadania publiczne. Istotną kwestią jest więc ustalenie charakteru należności, które zostają wypłacone po zakończeniu roku budżetowego jako środki z tytułu wyrównania dotacji. Powołane przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przemawiają za przyjęciem, że skoro budżet jest rocznym planem finansowym, obejmującym dany rok budżetowy, to dotacja udzielana jest także na dany rok budżetowy, na realizację zadań zaplanowanych w danym roku (budżetowym) i tym przedziałem czasowym jest ona ograniczona (ten też okres objęty będzie rozliczeniem).

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Środku przekazane po terminie nie stanowią dotacji w ścisłym znaczeniu

Jak wskazuje orzecznictwo, przekazanie należności z tytułu dotacji po upływie roku budżetowego, nie stanowi dotacji w ścisłym znaczeniu. Jest to natomiast wypłata należności, z tytułu dotacji, która nie została przyznana i wypłacona. Należność z tytułu niewypłaconej w terminie (chodzi tu o rok, w którym dotacja powinna być wypłacona i rozliczona) dotacji przypomina w istocie rzeczy refundację. Wykorzystanie dotacji, jak wskazał ustawodawca, następuje poprzez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Zatem koniecznym warunkiem wykorzystania dotacji jest uprzednie udzielenie, potem zaś realizacja zadań publicznych, na które została ona przyznana (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Bk 110, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2019 roku, sygn. akt I SA/Bd 510/19).

Dotacja oświatowa dla przedszkola w wakacje

Środki z tytułu niedopłaty dotacji nie podlegają rozliczeniu

Reasumując należy wskazać, że zasądzone wyrokiem sądu środki z tytułu niedopłaty dotacji oświatowych nie podlegają rozliczeniu. Jest to z pewnością ważny argument dla osób, które jeszcze nie rozpoczęły procedury dochodzenia niedopłaconych dotacji oświatowych, a ich wątpliwości związane są ze sposobem rozliczenia zasądzonych środków. Nie można przy tym pomijać faktu, że niedopłata dotacji w wielu przypadkach to nawet 250 zł miesięcznie na jednym dziecku, a zatem za dany rok przedszkole, do którego uczęszczało 100 dzieci miesięcznie może domagać się kwoty w wysokości 300.000 złotych.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta