Nauka zdalna w szkołach od 22 marca. Rozporządzenie MEiN

Rozporządzenie MEiN. Edukacja zdalna do 11 marca 2021
Rozporządzenie MEiN. Edukacja zdalna do 11 marca 2021

Szkoły zamknięte do 11 kwietnia. Opublikowano rozporządzenie MEiN, które wprowadza edukację zdalną we wszystkich klasach od 22 marca do 11 kwietnia 2021 roku. Rozporządzenie wprowadza też obowiązek zapewnienia realizacji zajęć opiekuńczych i zorganizowania w szkole kształcenia zdalnego dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych i przy zwalczaniu Covid -19. Przedszkola i odziały przedszkolne w szkołach podstawowych funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dzień Matki w przedszkolu, szkole. Organizacja zgodnie z obostrzeniami

Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Ograniczenie będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.) lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Przedszkole, szkoła, żłobek. Wnioski dla rodziców o zorganizowanie zajęć w placówce

Edukacja zdalna. Ograniczenia dotyczą też szkół sportowych

Powyższe zasady odnoszą się również do szkół sportowych, mistrzostwa sportowego oraz szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego, których działalność również została ograniczona.

Zwrot niedopłaconej dotacji nie podlega rozliczeniu

Jednostki wyłączone z ograniczeń i edukacji zdalnej

Ograniczenie funkcjonowania szkół nie dotyczy:

  • szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
  • szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

W tych szkołach zajęcia nadal mogą być prowadzone w szkole, przy czym decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektor szkoły.

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Spod zakresu ograniczenia wyłączono:

  • szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe specjalne, funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
  • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  • internaty
  • branżowe szkoły I stopnia – w odniesieniu do uczniów będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Zmiana organu uprawnionego do kontroli dotacji. Wniosek do MEiN

Dopuszcza się realizację zajęć rewalidacyjnych

W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się nadal możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Zamknięcie przedszkoli? Co robić?

Kiedy dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia dla uczniów?

Jednocześnie w przypadku dzieci z orzeczeniami pozostawiono pewien luz decyzyjny rodzicom, bowiem w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:
1) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub
2) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
Tym samym w tym wypadku dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia dla tych uczniów w tradycyjnej formie, ewentualnie zrealizować zajęcia zdalne, ale na terenie szkoły.

Dyrektor może też umożliwić uczniom realizację zajęć na terenie szkoły

Natomiast w przypadku uczniów bez orzeczeń dyrektor, nie ma obowiązku, ale może i to jedynie umożliwić tym uczniom realizowanie zajęć w trybie zdalnym, tyle że na terenie szkoły. Tym samym uczeń taki będzie pozostawał pod opieką szkoły.

W przypadku uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Edukacja zdalna w szkole

W tym miejscu zwracam uwagę że rozporządzenie nie dopuszcza możliwości zorganizowania dla uczniów bez orzeczeń kształcenia w tradycyjnej formie w szkole, a jedynie organizowanie, co prawda w budynku szkoły, ale nadal kształcenia na odległość. Innymi słowy uczniowie pozostają w salach, ale są wyposażeni w sprzęt i kształcenie odbywa się zdalnie. Wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie w Sali uczniowie korzystają np. z monitora interaktywnego i w ten sposób uczestniczą z lekcji „zdalnie”. Nie wyjaśniono przy tym, kto bezpośrednio nadzoruje uczniów, a zatem czy może być to być np. ten konkretny nauczyciel, który prowadzi daną lekcję.

Dzieci osób walczących z COVID-19 a edukacja zdalna

Jednocześnie rozporządzeniem wprowadzono w szkołach tak powszechnych, jak i artystycznych obowiązek objęcia opieką w szkole dzieci osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz innych osób, które realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 .
Wprowadzono bowiem nowy § 2d. 1. W okresie ograniczenia, szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
Ustęp 2 wskazuje natomiast, że dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
Innymi słowy dyrektor obowiązany jest:

  • umożliwić realizowanie kształcenia w tradycyjnej formie dzieciom z orzeczeniami;
  • umożliwić realizowanie kształcenia na odległość w szkole dzieciom którzy nie mają możliwości technicznych i dzieciom rodziców zatrudnionych w podmiotach leczniczych i realizujących zadania związane ze zwalczaniem Covid – 19. Dla tych ostatnich obowiązany jest nadto zapewnić zajęcia opiekuńcze.

Kto realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19?

W tym zakresie dyrektorowi nie pozostawiono luzu decyzyjnego. Natomiast samo pojęcie osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zdaje się być pojęciem niezwykle szerokim. Nie wskazano również w jako sposób dyrektor szkoły, szczególnie szkoły niepublicznej miałby weryfikować czy rodzice rzeczywiści znajdują się w katalogu osób objętych tym przepisem.

Macie Państwo – dyrektorzy niełatwe zadanie, wszak pozostanie jeszcze, być może garstka, ale jednak, uczniów, którzy pozostaną w domach i tam będą realizowali kształcenie na odległość.

mec. Beata Patoleta, specjalista ds. prawa oświatowego

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta