Zamknięcie przedszkoli? Co robić?

Zamknięcie przedszkoli - jak funkcjonować w COVID-19
Zamknięcie przedszkoli – jak funkcjonować w COVID-19

W mediach pojawiają się informacje, że przedszkola i żłobki zostaną zamknięte ze względu na COVID-19. Jak dostosować się do nowych obostrzeń i jak powinna wyglądać działalność tych placówek w najbliższym czasie? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta, specjalista do spraw prawa oświatowego.

Dzień Matki w przedszkolu, szkole. Organizacja zgodnie z obostrzeniami

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Podstawa do zamknięcia przedszkoli

Możliwość zawieszenia zajęć w przedszkolu może nastąpić rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w oparciu o treść art. 30b ustawy Prawo oświatowe, który to przepis wprowadzony został ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. poz. 374).

Przedszkole, szkoła, żłobek. Wnioski dla rodziców o zorganizowanie zajęć w placówce

Minister może zawiesić funkcjonowanie jednostek oświaty

Stosownie to tej normy Minister Edukacji i Nauki w drodze rozporządzenia może czasowo ograniczyć, lub czasowo zawiesić, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze. Obecnie ograniczone jest funkcjonowanie:

  •   szkół podstawowych;
  •  szkół ponadpodstawowych;
  •  placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
  •  ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  •  domów wczasów dziecięcych;
  •  szkolnych schronisk młodzieżowych.

Przedszkole otwarte, czy zamknięte? Czy można weryfikować wnioski rodziców?

Zawieszenie działalności stacjonarnej, nie zamknięcie przedszkola

Wiele wskazuje na to, że ograniczeniom tym będą podlegały również przedszkola. W ostatnim roku nabraliśmy już doświadczenia w tym zakresie. Dlatego też, być może, funkcjonowanie w czasie ograniczenia będzie dla nas nieco łatwiejsze. Odpowiadając na Państwa pytania, wyjaśniam – czasowe ograniczenie polega na zawieszeniu stacjonarnej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a nie na zamknięciu jednostki oświatowej. Oznacza to też konieczność stosowania się do treści § 2 rozporządzenia w jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zmiana organu uprawnionego do kontroli dotacji. Wniosek do MEiN

Przedszkolom należna jest dotacja

Jedynie w przypadku, gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć. Oznacza to, że czasowe ograniczenie nie ingeruje w decyzyjność osoby prowadzącej, w kwestii dysponowania kadrą. Osoby prowadzące niesamorządowe jednostki oświatowe pozostają nadal organami prowadzącymi i pracodawcami. Przypominam, że nadal bez żadnych zmian przedszkolom należna jest dotacja. Stosownie bowiem do treści art. 34 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja należna jest za każdy miesiąc, w którym dziecko objęte jest kształceniem, a w przypadku przedszkoli o prawie do dotacji nie decyduje frekwencja.  Oczywistym jest zatem, że skoro prowadzone jest kształcenie w trybie zdalnym, to przysługuje pełna dotacja oświatową.

Kontrola w przedszkolu lub szkole. Czy jest obowiązek kopiowania dokumentów?

Pomoc w organizacji nauki zdalnej

Mając na uwadze, że niektórzy z Państwa mają trudność we wprowadzeniu kształcenia zdalnego, również i w tym zakresie pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Kształcenie zdalne

W czasie ograniczenia przedszkole powinno zapewnić realizowanie statutowych działań, a w szczególności kształcenia w trybie zdalnym. Zasadnym wydaje się zaangażowanie wszystkich pracowników w działania w tej znacznie trudniejszej formie. Państwa inwencja jest tutaj nieoceniona. To, czy zadania te pracownicy będą realizowali z siedziby jednostki, czy też swoją pracę będą wykonywali zdalnie z domu– zależy od warunków każdej jednostki i od warunków jakie mają Państwa pracownicy. Niezależnie o skierowaniu do pracy zdalnej nadal decyduje pracodawca.

Nauka zdalna w szkołach od 22 marca. Rozporządzenie MEiN

Ograniczanie prowadzenia zajęć, nie oznacza zamknięcia przedszkola

 Proszę pamiętać, że czasowe ograniczanie możliwości prowadzenia zadań w systemie stacjonarnym nie oznacza zamknięcia przedszkola.  Nie można tego stanu utożsamiać z zamknięciem przedszkola oraz zaprzestaniem prowadzenia przez przedszkole działalności, wszak działalność jest prowadzona zgodnie z treści rozporządzenia. W tym celu przedszkola organizują kształcenie oraz wychowanie on – line. Jedynym skutkiem wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia stać się może zaprzestanie przez jednostki systemu oświaty, prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w systemie stacjonarnym. Nie oznacza to, że te zadania nie będą przez przedszkole realizowane, a wręcz przeciwnie – te zadania będą wykonywane przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość.

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Ograniczenie czesnego na czas zamknięcia przedszkola

W zakresie opłacania czesnego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli należy pochylić się nad składnikami opłaty za wychowanie przedszkolne. Jej część stanowi opłata za wyżywienie, którą rodzice ponoszą w czasie, w którym dziecko przebywa w placówce. Stosownie zaś do treści art. 495 § 2 k.c. zgodnie z którym, jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jeżeli zachodzi bowiem częściowa niemożliwość świadczenia, zasadą jest, że wzajemne świadczenie ex lege ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Zatem wydaje się, że o ten składnik należy ograniczyć czesne. Również wykonywanie opieki jest ograniczone. Pozostaje zatem kształcenie, wychowanie i profilaktyka społeczna.

Opieka, edukacja, profilaktyka społeczna i wychowanie

W tym zakresie przedszkola będą funkcjonowały, kadra będzie wykonywała swoje obowiązki tyle, ze zdalnie, tym samym przedmiot umowy będzie cały czas realizowany. Nie można pomijać, że zawarta przez Państwa umowa przedszkolna dotyczy czterech aspektów: opieki, wychowania, edukacji i profilaktyki społecznej. O ile zatem przedszkole będzie realizowało wszystkie zadania, które mogły być wykonywane w sposób zdalny, wykonując obowiązki z zakresu wychowania, edukacji i profilaktyki społecznej, o tyle umowa jest realizowana bowiem przedszkole nie przestaje działać, a jedynie decyzją władz państwowych może zostać zawieszone prowadzenie zajęć dydaktycznych w systemie zdalnym oraz ograniczone wykonywanie zadań opiekuńczych.

Przedszkole funkcjonuje i jest gotowe do świadczenia usług

Podejmowana przez Państwa działalność, będzie oznaczała, że jednostka funkcjonuje. Państwa kadra powinna być poinformowana, że nie pozostaje w bezczynności. Tym samym kadra powinna otrzymać normalne wynagrodzenie za swoja pracę, a rodzice nie będą mieli wątpliwości, że Państwo jesteście gotowi do świadczenia usługi i stosownie do warunków usługa ta jest świadczona.

Pracownicy powinni otrzymać normalne wynagrodzenie

W mojej ocenie pracownicy tych jednostek powinni otrzymać normalne wynagrodzenie. Należy rozważyć czy szkoła, ale przecież również przedszkole nie może prowadzić zajęć w systemie on-line, bądź czy nie zlecić kadrze pedagogicznej wykonywania pracy, którą normalnie wykonuje bez udziału uczniów czy wychowanków np. tworzenie planów nauczania, opiniowanie programów, opracowywanie kart indywidualnych, planów wspierających etc.

Zasiłek z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem

Jednocześnie w ustawie zastrzeżono, że rodzicom, którzy są ubezpieczeni i zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem pozostają w domu z dziećmi w okresie czasowego ograniczenia przysługuje zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) na okres czasowego zawieszenia nie dłuższy niż 14 dni.  Zasiłek ten przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje. Zasiłku tego nie powinno się traktować jako zastąpienia wynagrodzenia pracownika jednostki. Jest to kwota, która ma zrekompensować konieczność opieki nad dzieckiem do lat 8. Celem ogólnym jest zastąpienie pracownikowi wynagrodzenia, którego nie może uzyskać z powodu niemożności świadczenia pracy. Tym samym, jeśli pracownik pozostaje w domu opiekując się dzieckiem, to wówczas pracownikowi przysługuje zasiłek, a  również pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Nie otrzymuje zatem wynagrodzenia a zasiłek.

Zamknięcie przedszkoli to nie kwarantanna

Proszę również pamiętać, że czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu jednostki nie jest tym samym, co objęcie jednostki kwarantanną. Zaś art. 3 ustawy COVID-19 wskazuje, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

Kształcenie w trybie zdalnym

Reasumując, w czasie ograniczonego funkcjonowania przedszkola winny prowadzić kształcenie w systemie zdalnym, najlepiej w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dotacja jest należne na normalnych zasadach, czesne często w ograniczonej wysokości wynikającej z nierealizowania opieki i wyżywienia również. Pracownicy pozostają do dyspozycji pracodawcy i wykonują swoja prace bądź w siedzibie przedszkola, bądź zdalnie, decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii pracodawcy. Pracownik pozostający na zasiłku opiekuńczym nie wykonuje pracy.  O ile w tym zakresie nie zostanie wyłączone zastosowanie § 2 d rozporządzenia przedszkole może być obowiązane  do zapewnienia stacjonarnej opieki dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Objęcie dzieci kształceniem zdalnym w placówce

Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką. I Tu uwaga, bo w tym wypadku nie tylko opieką,  ale również objęcie tych dzieci na terenie przedszkola kształceniem tyle,  że zdalnym. Z dużym prawdopodobieństwem do przedszkoli zastosowanie znajdzie również w przypadku dzieci z orzeczeniami którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor przedszkola może mieć obowiązek zorganizować dla tych dzieci zajęcia w przedszkolu – w systemie tradycyjnym, czyli w dotychczasowej formie.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta