Zasady sanitarne obowiązujące w nowym roku szkolnym, od 1 września 2021

Wytyczne MEiN i GIS - wrzesień2021
Wytyczne MEiN i GIS – wrzesień2021

Do tej pory nie pojawiły się nowe wytyczne MEiN, związane z epidemią COVID-19, dla przedszkoli. Dlatego w tym momencie możemy bazować na dokumencie z 19 listopada 2020. Zapewne w najbliższych dniach pojawi się zaktualizowany dokument, podobnie jak to się stało w przypadku szkół, który wnikliwie przeanalizujemy i omówimy podczas naszego szkolenia 31 sierpnia 2021.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zawieszenie zajęć w jednostce oświatowej – zasady postępowania

O zawieszeniu zajęć, w przypadku wystąpienia zakażenia w placówce oświatowej, organ prowadzący zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratora Oświaty. Procedurę zawieszenia można rozpocząć po uzyskaniu opinii z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Następnie wysyłacie Państwo kuratorowi informację, że zajęcia (w danej jednostce, lub w grupie) będą zawieszone, wraz z informacją na jaki czas. Należy także zawiadomić organ rejestrujący – wójta, burmistrza, prezydenta.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 1 września 2021

Dzieci i rodzice je odbierający bez objawów infekcji

Aktualne pozostają zasady mówiące o tym, że do jednostki wpuszczane są jedynie dzieci, które nie zdradzają objawów infekcji. Zakaz dotyczy także osób objętych kwarantanną lub izolacją.

Zasady higieny

Pamiętajmy o częstym myciu rąk. Przypominam też, że w przedszkolach dzieci nie dezynfekują rąk, płyn służy do dezynfekcji rąk u osób dorosłych. Osoby, które nie życzą sobie dezynfekcji rąk, a muszą wejść na teren placówki – powinny założyć rękawiczki.

Wytyczne GIS dla przedszkoli z dnia 19 listopada 2020

Ograniczenie wstępu na teren jednostki i zachowanie odległości

Przepisy dotyczące odległości między osobami wchodzącymi na teren przedszkola i ograniczenie wstępu osób z zewnątrz na teren placówki również pozostają aktualne. Kwestie zasad organizacji tego aspektu życia placówki pozostawiono w dużym stopniu w gestii dyrektorów i osób zarządzających jednostkami oświatowymi. Muszą one bowiem być dostosowane do specyfiki każdego podmiotu. W wytycznych wyraźnie wskazano, że obecność osób z zewnątrz w jednostkach oświatowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Obecność tych osób może być także ograniczona do konkretnych pomieszczeń wyznaczonych przez dyrektora placówki.

Czy niepełnoletni może być upoważniony do odbioru dziecka z przedszkola?

Osoby z zewnątrz zobowiązane do noszenia maseczek w jednostkach oświatowych

Wytyczne wskazują, że osoby z zewnątrz, w tym również rodzice zobowiązane są do noszenia maseczken na terenie placówki. Dyrektor ma prawo odmówić wstępu na teren jednostki oświatowej osobie, która sprzeciwia się temu obowiązkowi.

Uprawnienie do mierzenia temperatury

Aktualne pozostaje również uprawnienie do mierzenia temperatury dzieciom i osobom wchodzącym na teren jednostki oświatowej. Uczulam Pańśtwa jednak, żeby z zachowaniem zasad RODO nie zapisywać wyników pomiarów.

Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Odcinek 1: “Artykuł 35”

Konieczność odizolowania dziecka z objawami zakażenia

W przypadku zaobserwowania u ucznia niepokojących objawów, jednostka oświatowa ma obowiązek odizolować dziecko, do czasu przyjazdu rodziców. Odizolowanie takie, to zdaniem ustawodawcy przynajmniej 2 metry od pozostałych osób.

Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte

Wytyczne zawierają zalecenie organizacji wyjść na spacery do lasu, parku, na tereny zielone. Oczywiście wszystko w miarę możliwości jednostki oświatowej. Podczas takich wyjść należy zachowywać odległość od osób trzecich i stosować się do zasad panujących w przestrzeni publicznej.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta